دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تبدیل فوریه، طول موج

4-5-5 آنالیز تولید اکسیژن یکتایی
پس از آنکه نمونههای پودری مورد نظر ساخته شدند، باید از آنها به منظور اندازهگیری اکسیژن یکتایی تست اکسیژن یکتایی انجام شود. برای این کار ابتدا 004/0 گرم از نمونههای MPZ، MPS و MPC را به طور جداگانه در mL30 متانول حل کرده و خوب هم میزنیم و برای حل شدن بهتر در دستگاه فراصوت قرار میدهیم. سپس 005/0 گرم متیلن بلو را در mL50 متانول حل کرده، و mL1 از این محلول غلیظ را با mL 25 متانول حل کرده تا محلول رقیقی بدست آید. سپس 003/0 گرم از DPBF را با mL 30 متانول به خوبی مخلوط میکنیم. در نهایت mL 6/1 متانول را داخل دستگاه UV بهعنوان نمونه شاهد قرار داده و از آن تست میگیریم.
سپس mL 6/1 از محلول متیلن بلو و mL 6/1 از محلول DPBF را داخل سل قرار داده و از آنها تست میگیریم. سپس لیزر دیودی 10 میلی وات را به منبع تغذیه وصل کرده و منبع تغذیه را روی V 5/2 و A 8/1 تنظیم کرده و لیزر را داخل دستگاه UV قرار میدهیم. بعد از نوردهی جریان را قطع کرده و تست می گیریم و این کار را تا 8 بار نوردهی انجام میدهیم (طبق مرحله قبل). سپس محلول متیلن بلو را از دستگاه خارج کرده و mL 6/1 محلول DPBF و mL 6/1 از محلول MPZ را بهخوبی با هم مخلوط کرده و مانند مرحله قبل یک بار بدون نوردهی تست گرفته و سپس برای 8 بار نوردهی داخل دستگاه قرار میدهیم. این مرحله را برای نمونههای MPC و MPS نیز انجام داده و از آن ها تست میگیریم.

5-1 مقدمه [do_widget id=kl-erq-2]
در این فصل قصد داریم تا به بررسی نتایج حاصل از مجموعه آزمایشها، سنتزها و آنالیزهای صورت پذیرفته که در فصل قبل به تفصیل بیان گردیده است، بپردازیم. در مرحله نخست نتایج آنالیزهای SEM، UV-Visible، XRD و FTIR مربوط به سنتز ساختارهای زئولیتی ZSM-5 ، سودالیت و کلینوپتیلولیت میپردازیم. تعیین ابعاد و بررسی خواص نوری ساختارهای محصول به همراه بررسی پیوندهای شیمیایی درگیر در محصولات از اهداف این آنالیزها میباشد. در ادامه نتایج حاصل از تأثیر پرتوهای نور لیزر دیودی nm 655 منطبق با طیف جذب متیلن بلو در حضور ماده خورنده 1O2 دی فنیل ایزو بنزو فوران را با نتایج در شرایط مشابه متیلن بلو و ساختار زئولیتی اولیه مقایسه گردید. نتایج حاصل میتواند در تحلیل پتانسیل این نانوساختارها در درمانهای فتوداینامیکی مورد استفاده قرار گیرد.
5-2 نتایج آنالیزها و آزمون تولید اکسیژن یکتایی زئولیت ZSM-5:
5-2-1 سنتز پودر زئولیتی ZSM-5 :
5-2-1-1 بررسی نتایج طیف فرابنفش- مرئی
شکل(5-1) الف، ب، ج و د به ترتیب طیف UV-Vis متیلن بلو، PEG، ZSM-5 و MPZ را نشان میدهد. همانطور که در شکل (5-1) الف مشاهده میگردد متیلنبلو دارای دو قله جذب قوی در nm 613 و nm 655 واقع در بخش قرمز طیف مرئی و حدود nm 300 در ناحیه فرابنفش میباشد. این دو قله واقع در پنجره درمانی به منظور PDT میباشد. مطابق شکل (5-1) ب و ج هیچکدام از PEG و ZSM-5 در این ناحیه طول موج مابین nm 800-200 قله جذبی از خود نشان نمیدهند. بویژه ZSM-5 دارای یک افت نمایی در طیف جذب از فرابنفش به مادون قرمز میباشد. همچنین ZSM-5 دارای دو قله ضعیف در nm 650 و 750 میباشد. همانطور که در شکل(5-1) د مشاهده میگردد، قله جذب مرئی پهن در nm 720-550 و قله جذب UV واقع در حدود nm 300 بخش فرابنفش مشاهده میگردد. این تغییر حاصل از برهم نهی طیف مواد تشکیل دهنده به همراه ایجاد پیوندهای جدید بین آنها خواهد بود. بهطوریکه قله مرئی حاصل به دلیل برهمکنشهای الکتریکی بین متیلن بلویکاتیونی و زئولیتآنیونی منجر به جابجایی آبی گردیده است.. همینطور جابجایی ترازهای انرژی منجر به تولید باند جذب پهنی در nm 750-550 گردیده است. بنابراین سنتز این نانوساختار به طور بالقوه برای درمانهای PDT در ناحیه قرمز مفید میباشد. همچنین تحریک MPZ توسط منابع نور در ناحیه nm 800-700 میتواند برای درمانهای لایههای عمیق تر بافت مورد استفاده قرار گیرد.

(الف)

(ب)

(ج)

(د)
(شکل5-1) طیف UV-Vis الف) متیلن بلو، ب) PEG، ج) ZSM-5 سنتزشده ، د) نمونه اصلاح شده MPZ
5-2-1-2 بررسی طیف سنجی مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR)
شکل(5-2) الف، ب، ج و د به ترتیب مربوط به آنالیز FTIR متیلن بلو، پلیاتیلنگلیکول، ZSM-5 و نمونه اصلاح شده MPZ در ناحیه cm-14000-500 میباشد. در طیف مورد نظر قله مربوط به cm-1 542 مربوط به خانواده MFI و همچنین اشاره به ارتعاش جفت حلقه موجود در ZSM-5 دارد. قلههای موجود در نواحی cm-1 1250- 900 مربوط به ارتعاشات کششی T-O-T که در آن T می تواند Al یا Si باشد، میباشد. در نواحی cm-1 3400 نیز یک پیک پهن مشاهده میشود که مربوط به مولکولهای آب موجود در زئولیت میباشد ]92-91 ,51[

]]>