دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تصمیم گیری با شاخص های چند گانه، تصمیم گیری های چند معیاره

انتخاب روش برای شناسایی ریسک [do_widget id=kl-erq-2]
منبع ریسک ها
متغیرهای ریسک
محاسبه مقدار ریسک
میزان ریسک
اجتناب از ریسک
انتقال ریسک
نگه داشتن ریسک
کنترل ریسک
شکل 2-2- مدل سازمانی مراحل اجرای SCRM [فخارزاده، 1385]
2-1-15 تصمیم گیری های چند معیاره
مدل های زیادی برای تصمیم گیری بر مبنای ادراکات ساده و سریع جهت انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه ها ی موجود توسعه یافته اند. بسیاری از این متدها در توجه کردن به ماهیت و زمینه پیچیده و ساختار نیافته مسائل تصمیم گیری امروزی ناکارآمد به نظر می رسند. در واقع بسیاری از مدل های موجود تصمیم گیری صرفاً به جمع بندی شاخص های قابل ملاحظه در انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه ها اکتفا می کند. اگر چه تعدادی از عوامل تأثیر گذار به دلایل اطلاعات ناکافی، شاخص های کیفی و عدم دقت در اقدام اغلب در محاسبات تصمیم گیری وارد نمی شود با توجه به گستره وسیع مقالات انتخاب بهترین مکان ازمیان گزینه ها ما به این نتیجه می رسیم که در حل مسائل تصمیم گیری انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه ها به دلایل زیر دارای ارزش زیادی است:
اولا وجود ملاحظات کمی ومقداری و نیز همچنین ابعاد کیفی در این مسائل حالتی خاص به مساله می بخشد، به طور عمومی این اهداف در انتخاب راه حل مناسب در تعارض با هم هستند. یک رویکرد استراتژیک جهت انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه ها ممکن است بیشتر بر نیاز به ملاحظات چند شاخصه تأکید داشته باشد.
دوماً معمولاً چندین نفر تصمیم گیرنده درگیر انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه های موجود هستند.
سوماً تصمیم گیری معمولاً در عمل تحت تأثیر عدم اطمینان قرار دارد. با افزایش تعداد گزینه ها تصمیمات ممکن است به صورتی پویا و ساختار نیافته شکل بگیرند. شرایط به سرعت تغییر می کند یا نامطمئن می شود یا متغیرهای تصمیم گیری پیچیده تر و یا کمی کردن آنها مشکل تر می شود
به عبارت دیگر،به ندرت، فرد یا سازمانی، بر اساس یک معیار تصمیم می گیرد. اکثر تصمیم گیری ها ،چند معیاره است .(مومنی،1387)
در بسیاری از موارد ،نتیجه تصمیم گیری ها وقتی مطلوب و مورد رضایت تصمیم گیرنده است که تصمیم گیری بر اساس چندین معیار بررسی وتجزیه وتحلیل شده باشد. از مجموعه تکنیک های تحقیق در عملیات ،تکنیک های “تصمیم گیری با معیارهای چند گانه” (MCDM)عهده دار حل این گونه مسا ئل در تصمیم گیری است.
معیارها ممکن است کمی یا کیفی بوده وبه دلیل وجود مقیاسهای مختلف اندازه گیری،باهم قابل مقایسه نباشند. دربعضی ازمسائل معیارها ممکن است با یکدیگرمتضاد باشند، یعنی افزایش یک عامل یا معیارموجب کاهش عامل دیگر شود. (مهرگان،1387)
همیشه مدل های کلاسیک تصمیم گیری برای انتخاب بهترین گزینه ازمیان گزینه های موجود ابزارهای مناسبی نیستند.
در تعیین گزینه های مختلف تصمیم منظور از معیار ،عواملی است که تصمیم گیرنده به منظور افزایش مطلوبیت و رضایت خود،مد نظر قرار می دهد. به عبارت دیگر معیار ،استانداردها و قوانینی است که برای قضاوت مورد استفاده قرار گرفته و میزان اثر بخشی را در تصمیم گیری بیان می دارد. معیاردر تصمیم گیری ممکن است به دو صورت شاخص و یا هدف ارائه گردد (مهرگان،1387)
شاخص: عبارت است ازویژگیها ،کیفیات یا پارامترهای عملکردی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح است. هدف از مقایسه شاخص ها ،تعیین اهمیت هر یک در انتخاب جواب است.نهایتا پس از تعیین وزن شاخص ها در تصمیم گیری ،انتخاب با توجه به امتیازی که یک گزینه نسبت به سایر گزینه ها دارد ،صورت می گیرد .در صورتی که تصمیم گیری بر اساس چندین شاخص انجام گیرد،با مسائلی معروف به “تصمیم گیری با شاخص های چند گانه ” مواجه خواهیم بود .
هدف :عبارت است از تمایلات و خواسته های تصمیم گیرنده که میتواند با عباراتی مانند”حداکثر کردن سود”، “حداکثر کردن هزینه” و… بیان گردد.تصمیم گیرنده در مواجهه با مسائل ممکن است هم زمان چندین هدف را دنبال کند. این مسائل را در قالب مسائل “تصمیم گیری با اهداف چند گانه “می توان بررسی کرد.این اهداف ممکن است به یک میزان مهم نبوده و ارجحیت متفاوتی داشته باشند که در حل مسائل باید مورد توجه قرار گیرند . فرایند تصمیم گیری در محیط قطعی به 2 دسته تصمیم گیری انفرادی یا گسسته و تصمیم گیری گروهی یا پیوسته تقسیم میشود .
.به منظور ایجاد درکی بهتر از مفاهیم”شاخص “و”هدف “جدول 2-3ارائه می گردد.
جدول2-3-تفاوت مدل های تصمیم گیری با “شاخص ها “و”اهداف” چند گانه
]]>