دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد، نگرش های فرزندپروری

این پرسش نامه توسط اسپنس (1999) برای ارزیابی نشانه های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه ی چهارم، من می ترسم) به صورت رفتارهای قابل مشاهده برای والدین بازنویسی شده است (فرزند من از احساس ترس شکایت می کند). [do_widget id=kl-erq-2]
این مقیاس شامل 38 گویه می باشد که سوالات در یک مقیاس لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه) پاسخ داده می شوند و پاسخ ها به ترتیب از 5 (هرگز) تا 3 (همیشه) نمره گذاری می شوند. (ناتا، اسکولینگ، راپی، آبوت، اسپنس، واترز ، 2003).
این پرسشنامه اضطراب را مطابق با DSM-IV به اختلالات جداگانه ای تقسیم بندی می کند. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است شامل:1) اضطراب جدایی که دارای شش گویه است (فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده ی مان اتفاق بدی بیفتد) ، 2) اضطراب فراگیر دارای شش گویه (فرزند من غالباً نگران است)،3) اضطراب اجتماعی شامل شش گویه (فرزند من از اینکه جلوی دیگرای کار احمقانه ای انجام دهد می ترسد) ،4) حمله هراس و ترس از فضاهای باز که دارای نه گویه است (فرزند من کاملاً ناگاهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می کند)،5) وسواس فکری – عملی که دارای شش گویه است (فرزند من مجبور است به چیزهای خاص فکر کند مثل اعداد یا کلمه ها) ،6) فوبی و ترس های جراهت بدنی که شامل پنج گویه است (فرزند من از تاریکی می ترسد). (ناتا و همکاران 2003).
برای نمره گذاری این مقیاس پاسخ ها از 0 (هرگز) تا 3 (همیشه) نمره گذاری می شوند به طوریکه حداکثر نمره 114 و حداقل نمره 0 است. علاوه بر زیر مقیاس ها این پرسش نامه یک نمره کل که معرف اضطراب به صورت کلی است نیز بدست می دهد که قابل کاربرد است. . ناتا و همکاران(2003) پیشنهاد کرده اند که استفاده از نمره کلی مقیاس به عنوان شاخصی از اضطراب کلی کودک می تواند مفید باشد. این پرسش نامه برای دامنه سنی 3 تا 17 سال بکار گرفته شده است (ناتا و همکاران ، 2003). در این پژوهش از نمره ی کلی مقیاس به عنوان شاخصی برای سنجش اضطراب کودک استفاده شده است.
1-3-4-3-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسپنس برای والدین (SCAS-P)
روایی و پایایی این مقیاس توسط ناتا و همکاران (2003) مورد ارزیابی قرار گرفته است آنها روایی افتراقی مقیاس ها را خوب گزارش کردند و همچنین در تحلیل عاملی یک مدل با 5 عامل همبسته و اضطراب فراگیر به عنوان عامل برتر نسبت 5 عامل دیگر، داده ها را به شکل بهتری توصیف می کند. میزان موافقت بین والد- فرزند در گروه اضطرابی در دامنه ای از 41/0 تا 66/0 و در گروه کنترل 23/0 تا 60/0 گزارش شد.
ناتا و همکاران (2003) آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی اسپیرمن-برون (که درون پرانتز آورده شده است) برای گروه اضطرابی به ترتیب برای زیر مقیاس ها به شرح زیر است. اضطراب جدایی 76/0 (91/0)، اضطراب اجتماعی 77/0 (92/0)، اضطراب فراگیر 75/0 (91/0)، هراس و آگروفوبیا 81/0 (92/0)، وسواس فکری – عملی78/0 (92/0)، ترس از جراحت بدنی 61/0 (83/0) و برای گروه کنترل(بهنجار)به ترتیب اضطراب جدایی 74/0 (90/0)، اضطراب اجتماعی 74/0 (90/0)، اضطراب فراگیر 65/0 (85/0)، هراس و آگروفوبیا 61/0 (80/0)، وسواس فکری – عملی 74/0 (90/0)، ترس از جراحت بدنی 58/0 (81/0).ضریب همسانی درونی برای زیر مقیاس ها در هر دو گروه نرمال و اضطرابی معنا دار بود و برای بیشتر زیر مقیاس ها عالی بود.
2-3-4-3- تهیه پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)
جهت استفاده از این پرسش نامه ها نسخت نسخه ی اصلی پرسش نامه ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه ی اصلی پرسش نامه ها مقایسه شد.گویه های ترجمه شده مربوط به هر یک از اختلالات مشخص شد و سعی شد گویه های هریک از اختلالات با ملاک های DSM-IV-TR تطبیق داده شد و سعی شد گویه ها برای هر مقیاس به گونه ای نوشته شود که هم مطابق با ملاک های اختلال باشد و هم اینکه برای مادران با حداقل سواد قابل فهم باشد و با کمک استاد راهنما ترجمه ی پرسش نامه ها مطابق با شکل نسخه ی اصلی آنها تنظیم گردید. در نهایت ترجمه ی فارسی پرسش نامه ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.
3-3-4-3- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. (SCAS-P)
الف) به منظور تعیین پایایی از روش های زیر استفاده شد:
1) ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از شش زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.
2) پایایی تصنیف: ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس ها و مقیاس کلی محاسبه شد.
ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد
1) برای تعیین روایی پرسش نامه، همبستگی هر یک از 38 گویه با کل مقیاس (مقیاس کلی) محاسبه شد و ماده هایی که ضریب همبستگی کمتر از 25/0 داشتند از مقیاس حذف گردید.
2) همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همین طور همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با مقیاس کلی محاسبه گردید.
5-3- روش جمع آوری داده ها
تعداد ده مرکز پیش دبستانی که مادران کودکان این مراکز گروه نمونه پژوهش را تشکیل می دادند، انتخاب شدند و به هر یک از این مراکز مراجعه شد و دعوت نامه ای جهت حضور مادران در مرکز در روز و ساعت مشخصی، از طرف محقق ارسال شد که در آن علت حضور آنها توضیح داده شد و به خاطر ایجاد انگیزه و همکاری مادران یک جلسه یک ساعته به صورت پرسش و پاسخ در مورد مشکلات و نحوه برخورد با کودکان با حضور مربیان مراکز تنظیم شد و سپس در تاریخ تعیین شده به هر یک از مراکز مراجعه شد و پس از آشنایی مختصر نخست برای مادران موضوع پژوهش توضیح داده شد و تاکید شد که این پژوهش صرفا جهت تحقیق دانشجویی است و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد. همچنین توضیح داده شد نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی خود یا کودکشان نیست و هدف ارزشیابی آنها نیست بلکه صرفا بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد فرزند پروری و نگرانی های رایج در کودکان است .همچنین توضیح داده شد که هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد و فقط نظر آنها همان گونه که فکر می کنند مهم است. در نهایت پس از توضیح در مورد نحوه پاسخ گویی به سئوالات هر یک پرسش نامه ها و تأکید بر پاسخ گویی به شکل صریح و صادقانه، پرسش نامه های سبک های تفکر، اضطراب و نگرش های فرزند پروری که از قبل آماده شده بود به هر یک از آنها داده شد. و پس از تکمیل پرسش نامه ها در حضور محقق، پرسش نامه ها- جمع آوری گردید. و بعد از جمع آوری پرسش نامه ها به سوالات مادران در مورد مشکلات کودکان شان در حد امکان پاسخ داده شد و در مورد آنها صحبت شد. لازم به ذکر است که زمان و شرایط خاصی برای تکمیل پرسش نامه ها در نظر گرفته نشده بود. اعضای نمونه شامل آن مادرانی بود که یک فرزند شش ساله چه دختر، چه پسر در این مراکز داشتند و حداقل از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند. در نهایت پرسش نامه های تعداد 283 نفر در مجموع از ده مرکز جمع آوری شد و پس از بررسی پرسش نامه ها افرادی که اطلاعات آنها ناقص بود، پرسش نامه ها به صورت ناقص تکمیل شده بود و پرسش نامه هایی که به نظر می رسید کاملاً تصادقی پاسخ داده شده اند، حذف گردیدند به طوریکه با حذف 49 مورد، 234 نفر اعضای نهایی نمونه را تشکیل دادند.
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. برای توصیف خصوصیات نمونه از میانگین، میانه، انحراف استاندارد و فراوانی استفاده گردید. برای محاسبه خصوصیات آماری پرسش نامه ها (روایی و پایایی) از فرمول آلفای کرونباخ، ضریب پایایی همبسته ، تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی با چرخش واریمکس، ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای پاسخ گویی به فرضیات پژوهش نخست نمره ی هر یک از 5 زیر مقیاس پرسش نامه و نگرش های فرزند پروری به عنوان متغیرهای پیش بین محاسبه شد و همین طور نمره کلی مقیاس اضطراب به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید از تحلیل رگرسیون چند گانه به روش همزمان برای پاسخ گویی به پرسش های پژوهش استفاده شد. همچنین از فرمول همبستگی پیرسون برای محاسبه رابطه بین متغیرهای پژوهش با یکدیگر استفاده گردید.تحصیلات مادر به عنوان متغیر تعدیل کننده از طریق تحلیل رگرسیون مورد مطالعه و تعدیل قرارگرفت. همچنین تاثیر جنسیت کودک در نتایج به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت و تفسیر شد.

فصل چهارم

نتایج پژوهش
1-4- مقدمه
این فصل از پژوهش شامل جداول و نتایج تحلیل های آماری داده های پژوهش می شود که موارد زیر را شامل می شود: شاخص های آمار توصیفی ومتغیر های پژوهش و ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیر های پژوهش ،روایی و پایایی پرسشنامه اضطراب کودک اسپنس (SCAS-P)،روایی و پایایی پرسشنامه نگرش های فرزندپروری نوجوان-بزرگسال(AAPI-2)، و همچنین تحلیل داده های پژوهش به منظور پاسخگویی به پرسش ها و فرضیه های پژوهش آمده است.

]]>