دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله تهیه‌پرسش نامه‌ی نگرش‌های فرزند‌پروری، مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین

[do_widget id=kl-erq-2]

ژانگ و استرنبرگ (2005) این 13 نوع سبک تفکر را در 3 نوع متفاوت مفهوم سازی کردند. سبک های نوع اول (از قبیل: قانونی، قضاوتی، کلی، سلسله مراتبی و آزاد اندیش) مواد خلاقیت هستند و به پردازش اطلاعات پیچیده نیاز دارند و دومین نوع سبک های تفکر (از قبیل اجرائی، جزئی، تک قطبی، محافظه کار) به پردازش اطلاعت ساده نیاز دارند سبک های نوع سوم (هرج و مرج طلب، جرگه سالار، درونی، بیرونی) بسته به تکلیف خاص می توانند در هر یک از این دو نوع سبک تفکر پیچیده و یا ساده انگارانه قرار گیرند (ژانگ و پاستیگلبیون،2001).
1-1-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی سبک های تفکر
شواهد تجربی زیادی از روایی تئوری اصلی استرنبرگ و همچنین از مفهوم سازی دوباره آن به 3 نوع سبک تفکر حمایت می کند (بتورت ،2007). ژانک (2009) آلفای کرونباخ را برای هر یک از زیر مقیاس ها به ترتیب زیر گزارش کرده است. قانونی (78/0)، اجرایی (74/0)، قضاوتی (76/0) ، کلی (63/0) جزئی (67/0)، آزاد اندیش (85/0) محافظه کار (74/0) فرد سالار (63/0) جرگه سالار (75/0) هرج و مرج طلب (65/0)، درونی (78/0) و بیرونی (77/0). نتایج پژوهش شکری، کدیور، فرزاد، دانشورپور (1386) که با هدف بررسی ساختار عاملی و همسانی درونی پرسشنامه سبک های تفکر انجام شد نشان داد که الگو های تحلیل عامل تاییدی بر ارزش قابل قبولی برای ساختار مکنون TSIدر سطح سوال و در سطح خرده مقیاس های سبک های تفکر نوع اول، دوم وسوم به دست داد.در پژوهش فرزاد و همکاران(1386) ضرایب آلفای کرونباخ برای سبک های تفکر قانونی، اجرائی، قضاوتی، کلی، جزئی، آزاد اندیش، محافظه کار، درونی، بیرونی، سلسله مراتبی، تک قطبی، جرگه سالار، هرج و مرج طلب به ترتیب 78/0، 64/0 ، 69/0، 75/0 ، 59/0، 82/0، 81/0، 71/0، 84/0، 83/0، 63/0، 72/0، 84/0 گزارش شد.
2-4-3- پرسش نامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)
این پرسش نامه یک ابزار خود گزارشی است که توسط باولک و کین (1999) تهیه شده است.AAPI-2 شکل تجدید نظر شده و هنجاریابی دوباره AAPI اصلی است که ماده هایی به آن اضافه شده است و همچنین یک زیر مقیاس جدید (احجاف در توان و استقلال کودک) به آن اضافه شده است. مانندAAPI اصلی این پرسش نامه (AAPI-2) برای ارزیابی نگرش ها و عقیده های افراد در مورد شیوه های فرزند پروری و والدینی افراد بزرگسال و نوجوان طراحی شده است این پرسش نامه برای بزرگسالان و نوجوانان والد و غیر والد قابل کاربرد است. گویه ها بر اساس عقاید نامناسب و مسامحه کار والدینی و فرزند پروری تهیه شده است که پاسخ به گویه های پرسش نامه، میزان احتمال بکار گرفتن رفتارهای نامناسب و مسامحه کار توسط افراد فراهم می کند (کانزر، وایتساید- مانسل، دبیر، لدت، ادواردز ،2006).
این پرسش نامه شامل 40 گویه است که پاسخ ها در یک مقیاس پنج درجه ای (از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) قرار می گیرندAAPI-2 دارای دو شکل (فرم A و فرم B ) است فرم A و فرم B شبیه به هم هستند و برای پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار می گیرند با وجود این هر کدام از این دو فرم به شکل مستقل و ابعاد گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند.
نمره گذاری مطابق پاسخ ها در پنج درجه انجام می شود به این شکل که به کاملاً موافقم نمره (5) و موافقم (4)، مطمئن نیستم (3)، مخالفم (2) و کاملاً مخالفم نمره ی (1) تعلق می گیرد که نمره ی بالا در این آزمون به معنی نگرش های نامناسب و ناکارآمد در فرزند پروری و نمره ی پایین به معنی عدم وجود نگرش های ناکارآمد فرزند پروری می باشد.
سازندگان پرسش نامه چندین کاربرد برای AAPI-2 ذکر کرده اند:
1- ارزیابی نگرش های ناکارآمد والدینی و فرزندپروری در جمعیت والد و غیر والد.
2- ارزیابی سودمندی درمان از طریق فراهم کردن پیش آزمون و پس آزمون.
3- ارزیابی تغییر در نگرش های والدینی بعد از شرکت در برنامه ی آموزش فرزند پروری
4- برای طراحی مداخله و درمان خاص در برنامه آموزشی فرزند پروری
علاوه بر یک نمره ی کلی AAPI-2 شامل 5 زیر مقیاس است؛ 1- مقیاس انتظارات نامناسب از کودکان که شامل 7 گویه است (مثل: کودکان باید آن کاری را انجام دهند که به آنها گفته می شود)، 2- فقدان همدلی که شامل 10 گویه است (مثل: هیچ چیز بدتر از یک کودک 2 ساله زیاده خواه نیست)، 3- عقیده قوی در استفاده از تنبیه بدنی به عنوان یک وسیله برای تربیت که شامل 11 گویه است (مثل: کتک زدن مناسب هیچ گاه به کسی صدمه نمی زند)، 4- معکوس شدن مسئولیت های نقش والد- فرزند که شامل 7 گویه است (مثل: کودکان در قبال خوشبختی والدین مسئولیت دارند) و 5- اجحاف در توان و استقلال کودک که شامل 5 گویه است (مثل: کودکان نیاز به آزادی دارند که تا جهان خود را با امنیت کاوش (کشف) کنند (باولک و کین،1999).
1-2-4-3-روایی و پایایی پرسشنامه ی فرزند پروری بزرگسال – نوجوان (AAPI-2)
به منظور بررسی روایی ،تحلیل عاملی پرسش نامه توسط سازندگان آن صورت گرفت که ماده ها در پنچ عامل جداگانه قرار گرفتند. علاوه بر این به منظور بررسی روایی، همبستگی AAPI-2 با دیگر پرسش نامه ها معنادار گزارش شده است. به طور مثال کانزر، وایتساید-مانسل، دبیر، لدت، ادواردز (2006) میزان بالای همدلی در AAPI-2 با گرمی و پاسخگو بودن در پرسش نامه یHOME )مشاهدات خانگی ) به طور مثبت و با سبک فرزندپروری خشک به طور منفی همبسته بود و همینطور اعتقاد به تنبیه بدنی در AAPI-2 به طور مثبت با سبک والدینی خشن در پرسشنامه یHOME همبسته بود. برای هر کدام از ساختارهای AAPI-2 روایی افتراقی معنا داری گزارش شده است به طوریکه بین رفتارهای والدینی مسامحه کار و خشن و رفتارهای مناسب تمایز قائل می شود همبستگی بین فرم A,B بین 80/0 تا 92/0 گزارش شده است (باولک و کین،1999).
همسانی درونی برای پنج زیر مقیاس توسط سازندگان خوب برآورد شده است به این شکل که ضریب آلفای کرونباخ برای انتظارات نامناسب، فقدان همدلی، اعتقاد به استفاده از تنبیه بدنی، معکوس شدن نقش والد- فرزند و احجاف در توان و استقلال کودک به ترتیب (82/0)، (84/0)، (92/0)، (85/0) و (80/0) گزارش شده است همچنین ضریب همبستگی اسپیرمن برون نیز برای پنچ مقیاس به ترتیب (85/0)، (86/0)، (93/0)، (86/0) و (83/0) گزارش شده است.
2-2-4-3-تهیه پرسش نامه ی نگرش های فرزند پروری (AAPI-2)
جهت استفاده از این پرسش نامه ها نسخت نسخه ی اصلی پرسش نامه ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه ی اصلی پرسش نامه ها مقایسه شد و در نهایت با کمک استاد راهنما ترجمه ی پرسش نامه ها مطابق با شکل نسخه ی اصلی آنها تنظیم گردید. قابل ذکر است که در ترجمه و تنظیم ماده های پرسش نامه ها 2 نکته مورد ملاحظه بود. نخست اینکه ترجمه گویه ها و اصطلاحات به شکلی باشد که علاوه بر اینکه متناسب با موضوع مقیاس باشد و آن را مورد ارزیابی قرار دهد، اصطلاحات با توجه به فرهنگ جامعه ترجمه شود و دوم اینکه گویه ها به شکلی ترجمه شوند که توسط مادران با حداقل سواد نیز قابل درک باشند. در نهایت ترجمه ی فارسی پرسش نامه ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.
3-2-4-3- تعیین پایای و روایی پرسش نامه ی نگرش های فرزند پروری بزرگسال- نوجوان (AAPI-2)
الف- برای محاسبه پایایی پرسش نامه ی AAPI-2 از دو روش تعیین پایایی استفاده شد که عبارتند از؛
1- ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از 5 زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با استفاده از کل افراد نمونه محاسبه گردید.
2- روش تصنیف کردن: از آنجایی که بزرگی آلفای کرونباخ به طول مقیاس بستگی دارد، ضریب پایایی همبسته با استفاده از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس ها و مقیاس کلی محاسبه شد.
ب- تعیین روایی: برای محاسبه روایی نیز از چند روش استفاده شده است شامل:
1- تحلیل عاملی: تحلیل عاملی پرسش نامه ی AAPI-2 با استفاده از کل افراد نمونه به روش تحلیل مؤلفه های اصلی با استفاده از چرخش واریمکس انجام شد و فقط ماده هایی که بار عاملی 30/0 یا بالاتر داشتند در عامل ها قرار گرفتند و ماده هایی که بار عاملی کمتر از 30/0داشتند از عامل ها حذف شدند.
2- همبستگی هر یک از مقیاس ها با یکدیگر و با مقیاس کلی: همبستگی هر یک از زیر مقیاس ها با یکدیگر و همچنین با مقیاس کلی هم شواهدی از همسانی درونی آزمون و هم نشانه ای از روایی سازه آزمون فراهم می کند.
3-4-3- مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)
]]>