دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درباره برنامه های آموزشی، کتابهای راهنما

[do_widget id=kl-erq-2]

1ابتدایی/فاقد عمومیت : در این سطح آگاهی و درک نسبت به اهمیت و ضرورت مدیریت سبد خدمات وجود دارد، ولی این فرآیند موضعی غیررسمی وغیرفعال دارد.
2تکراری/حسی : مسئولیتهای مدیریت سبدسرویس،به صورت غیررسمی به کارکنان کلیدی
فناوری اطلاعات تخصیص می یابد .
3تعریف شده : نیاز به یک سیستم مدیریت سبد سرویس یکپارچه و مؤثر پذیرفته می شود و
مدیریت نیز از این موضوع پشتیبانی می کند .
4مدیریت شده : روشها و رویه ها مستند و ابلاغ می شوند و اثربخشی آنها سنجیده می شود .
5 بهینه شده : مدیریت به صورت خودکار و با توجه به پیشبینی ها انجام می گیرد.
سطوح بلوغ فرایند فعال کردن بهره برداری و استفاده (AI2)
0عدم وجود : در این سطح هیچ فرآیندی در ارتباط با تهیهء مستندات کاربری، کتابهای راهنمای عملیاتی و اسنادآموزشی وجود ندارد .
1ابتدایی/فاقد عمومیت : مستندسازی به صورت نامنظم و جسته گریخته انجام می شود و به صورت نامرتب و بیقاعده به گروههای محدودی واگذار می شود. بسیاری از مستندات و رویه ها به روز نیستند و از رده خارج هستند .
2تکراری/حسی : در این سطح از رویکردهای متشابهی برای تهیهء مستندات و رویه ها استفاده می شود ولی آنها براساس رویکرد یا چارچوبی ساختیافته، نیستند .
3تعریف شده : در این سطح یک چارچوب تعریف شده، پذیرفته شده و قابل درک برای مستندات کاربری، کتابهای راهنمای استفاده از سرویس، اسناد و برنامه های آموزشی وجود دارد.
4مدیریت شده : رویکرد اتخاذ شده حفظ و نگهداری رویه ها و اسناد آموزشی تمامی سرویسها و واحدهای کسب وکاری را پوشش می دهد، برای اینکه می توان به سرویس ها از منظرکسب وکاری نگاه کرد .
5بهینه شده : اسناد آموزشی در پاسخ به تغییرات سازمانی، عملیاتی و نرم افزاری، به روز می شوند.
سطوح بلوغ فرایند مدیریت سبد راه حل (AI3)
0عدم وجود : مدیریت، اهمیت و ضرورت وجود فرآیند برای مدیریت سبد راه حل را درک نکرده است، پاسخگویی هاو مسئولیت های لازم برای نظارت برسبد خدمات تعیین و تخصیص نیافته است.
1ابتدایی/فاقد عمومیت: در این سطح آگاهی و درک نسبت به اهمیت و ضرورت مدیریت سبد راه حل وجود دارد، ولی این فرآیند موضعی غیررسمی وغیرفعال دارد.
2تکراری/حسی : مسئولیتهای مدیریت سبدراه حل،به صورت غیررسمی به کارکنان کلیدی فناوری اطلاعات تخصیص می یابد .
3تعریف شده : نیاز به یک سیستم مدیریت سبد راه حل یکپارچه و مؤثر پذیرفته می شود و مدیریت نیز از این موضوع پشتیبانی می کند .
4مدیریت شده : روشها و رویه ها مستند و ابلاغ می شوند و اثربخشی آنها سنجیده می شود
5بهینه شده : مدیریت به صورت خودکار و با توجه به پیش بینی ها انجام می گیرد.
سطوح بلوغ فرایند پذیرش و نگهداری زیر ساخت (AI4)SOA
0عدم وجود : مدیریت زیرساخت SOA به عنوان یک موضوع و مقوله مهم و اساسی چندان مورد بررسی قرارنمی گیرد .
1ابتدایی/فاقد عمومیت : برای هر کاربرد جدید تغییراتی در زیرساخت ایجاد می شود . البته این تغییرات از طرح و برنامه ای کلان تبعیت نمی کنند . اگرچه این آگاهی در سازمان وجود دارد که زیرساخت SOA مقوله وموضوع مهمی است، ولی هیچ رویکرد کلان و باثباتی در این زمینه وجود ندارد .
]]>