دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درباره معیارهای ارزیابی، معماری سرویس گرا

مولفه های اصلی چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا و تاثیر آن بر چرخه حیات سرویس [do_widget id=kl-erq-2]
سرویس ها بر اساس چرخه حیات سرویس ایجاد شده و پس از استقرار،مدیریت می شوند.این فرایند دور بسته ای است که دائما با تغییر نیازهای سرویس تکرار می شود.بعد از ایجاد و استقرار سرویس،سیاست های عملیاتی تدوین شده بوسیله حاکمیت معماری سرویس گرا اندازه گیری ، کنترل ومدیریت می شوند.حاکمیت SOA یک فرایند است نه یک پروژه و لذا بایستی پیشرفت آن به طور مستمر اندازه گیری شده و اصلاحات مورد نیاز برای نقشه راه حاکمیت معماری سرویس گرا در صورت لزوم انجام گیرد.
چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا سیاست ها، فرایندها،و نقش ها و زیرساخت مورد نیاز برای مدیریت ، استفاده و تغییر معماری سرویس گرا را تعریف می کند.برای مولفه های ذکر شده چارچوب حاکمیت به سوالات زیر پاسخ می دهد :
چه تصمیماتی در سازمان برای داشتن حاکمیت موثر SOA باید اتخاذ شود؟(سیاست ها)
چه کسانی باید این تصمیمات را اتخاذ کنند؟(اشخاص)
این تصمیمات چگونه به کار گرفته شده و چطور مدیریت می شوند؟(زیرساخت)
چه ساختارهای سازمانی ،فرایند ها وابزارهایی بایستی در سازمان به کار گرفته شود؟(فرایندها)
این چارچوب برای 3 هدف زیر تدوین می شود:[42]
کسب بیشترین ارزش از دارایی ها و مصنوعات SOA با بهبود در روش های پیاده سازی ، استفاده و توسعه سرویس
مدیریت مناسب معماری سرویس گرا برای پاسخگویی سریع به تغییرات کسب وکاری و تکنولوژی های موجود
کمک به تصمیم گیری در خصوص نحوه به کارگیری دارایی های فناوری اطلاعات در حوزه کسب وکار با تعریف فرایندهای حاکمیت
بنابراین هدف اصلی از چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا،استقرار معماری سرویس گرا در سازمان است.چارچوب یک رویکرد استقرار تدریجی را تعریف می کند که سازمان بتواند علاوه بر پوشش نیازمندیهای جاری خود،نیل به اهداف بلند مدت SOA را مد نظر قرار دهد.
همان طور که توسعه سرویس دارای چرخه حیات است،حاکمیت معماری سرویس گرا نیز از یک چرخه حیات طبیعت می کند که به آن چرخه حیات حاکمیت معماری سرویس گرا می گویند.این دو چرخه حیات به هم مرتبط بوده و در کنار هم استفاده می شوند.چرخه حیات حاکمیت یک چارچوب حاکمیت را برای استفاده در مدیریت معماری سرویس گرا ایجاد می کند[18].
چرخه حیات حاکمیت به ما در بر طرف نمودن چالش هایی نظیر تعیین حقوق تصمیم گیری ، هم سویی کسب وکار و فناوری اطلاعات و کنترل و هدایت چرخه حیات سرویس از طریق چرخه حیات حاکمیت،کمک می کند.بر این اساس تمرکز برچرخه حیات حاکمیت از طریق چرخه حیات سرویس عامل موفقیت پذیرش معماری سرویس گرا در سازمان است.
بعضی از شرکت های تجاری که راه حل های فنی برای پیاده سازی حاکمیت معماری سرویس گرا ارائه نموده اند،چارچوب هایی برای حاکمیت معماری سرویس گرا مطرح کرده و ارتباط چرخه حیات سرویس را با چرخه حیات حاکمیت معماری سرویس گرا بررسی و مشخص کرده اند ودر مراحل مختلف چرخه حیات سرویس ، مجموعه ای از بهترین تجارب بدست آمده را در قالب چارچوب هایی ارائه نمو ده اند.در ادامه تعدادی از این چارچوب ها را بیان می کنیم.
چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه WebMethods
Webmethods با یک رویکرد یکپارچه از معماری سرویسگرا و مدیریت فرایند کسب و کار BPM)) ، چارچوبی یکپارچه برای حاکمیت SOA ارائه کرده است.استفاده کنندگان از این چارچوب می توانند با دیدگاه فرایندی در مسیر پذیرش SOA حرکت کنند.اساس تفکر در این چارچوب مدیریت فرایندهای کسب وکار است. موضوع اصلی حاکمیت در این چارچوب، حاکمیت معماری است. در حاکمیت معماری به موضوعاتی نظیر تدوین استانداردها، قابلیتهای زیرساخت، تدوین استراتژی پلتفرم SOA ، تعریف معماری SOA، تعیین مشخصات سرویسها (امنیت، قابلیت اطمینان، دسترس پذیری) پرداخته می شود. دیدگاه چارچوب مورد نظرکاملا منطبق بر چرخه حیات سرویس بوده و نقش ها، فرایندها و سیاست ها منطبق بر هر یک از مراحل چرخه حیات سرویس تعریف و تدوین می شوند. در این رویکرد چرخه حیات سرویس شامل سه مرحله طراحی، اجرا و تغییر است و سیاستگذاری بر اساسمراحل مذکور صورت می گیرد. محدوده فعالیتهای مرتبط با حاکمیت سطح سرویس دراین چارچوب، فعالیتهایی است که طی یک چرخه حیات از طراحی سرویس شروع شده، در محیط عملیاتی اجرا می شود و سپس با مدیریت مداوم و مشارکت ذینفعان سرویس، برای پوشش درخواست ها و نیازهای کاربران در طی زمان تغییر می یابد. بنابراین تدوین فرایندها و سیاستها و به کارگیری سیستم مدیریت سیاست، در 3 مرحله از چرخه طراحی، اجرا و تغییر سرویس انجام شده و بسته به وضعیت سرویس، نقاط کنترلی سیاست و مکانیزم های ارزیابی به کار گرفته می شود.
تمرکز چارچوب ارائه شده، بر سیاستها در چرخه حیات حاکمیت است. اما یک نقشه راه مشخص برای حرکت به سمت پذیرش و استقرار SOA ارائه نشده است. فرایندهای برنامه ریزی در این چارچوب به طور کامل مشخص نشده و موارد مربوط به زیرساخت و تکنولوژی در چارچوب به طور کامل ارائه نشده است.[8]

چرخه حیات حاکمیت معماری سرویس گرا از دیدگاه WebMethods
چارچوب حاکمیتمعماری سرویسگرا در دیدگاه IBM
IBM به حاکمیت معماری سرویسگرا از دو جنبه روش شناسی و پلتفرم پرداخته است . در مبحث روش شناسی از رویکردی تحت عنوان روش مدیریت و حاکمیت معماری سرویسگرا ستفاده شده و یکچارچوب حاکمیتمعماری سرویسگرا را معرفی میکند. این چارچوب کلیه مراحل چرخه حیات معماری سرویسگرا را با نقاط کنترلی، چک لیست ها، سیاستها و معیارهای کیفی پوشش داده و اصول، فرایندها و نقشهای موردنیاز برای مدیریت، استفاده و تغییر معماری سرویس گرا در سازمان را تعریف می کند. چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در این دیدگاه شامل دو قسمت مدیریت چرخه حیات سرویس و حاکمیت معماری سرویس گراست. حاکمیت معماری سرویس گرا شامل روش حاکمیت است که طی آن سیاست ها و فرایندها مدون می شود. مدیریت چرخه حیات شامل دو قسمت توسعه و مدیریت سرویس و زیرساخت پشتیبانی معماری سرویس گراست. در بخش توسعه و مدیریت سرویس که مبتنی بر چرخه حیات سرویساست، سیاست های تدوین شده طی مراحل چرخه حیات اجرا می شوند. در زیرساخت پشتیبانی معماری، نتایج اجرای فرایندها و سیاستها بازبینی و کنترل شده و در صورت لزوم منجر به اصلاح فرایندها یا سیاستها و یا روشهای اجرای آنها میگردد. چرخه پیاده سازی حاکمیت SOA بر اساس چارچوب پیشنهادی IBM شامل چهار مرحله برنامه ریزی ، تعریف، استقرار و سنجش می باشد. این چارچوب طی یک رویکرد تکرار پذیر از طریق تعریف فرایندهای حاکمیت، تعریف رویکردهای توسعه و مدیریت پروژه، تعریف معیارهای ارزیابی سطوح سرویس و اجرای طرح حاکمیت SOA به اجرای حاکمیت معماری سرویس گرا می پردازد[42].

چارچوب حاکمیت SOA در دیدگاه IBM

]]>