دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درباره وضعیت اجتماعی اقتصادی، ضرایب آلفای کرونباخ

[do_widget id=kl-erq-2]

سن : 17 – 20 سال
نوع بیماری : بیماری کرونری قلبی
مدت بیماری : حداقل یک سال از بیماری گذشته باشد
جنسیت : مونث
مشارکت در پژوهش : داوطلب شرکت در پژوهش باشند
وضعیت اجتماعی اقتصادی : متوسط
3-4-2- ملاک های خروج از طرح
نوع بیماری : داشتن هرگونه بیماری جسمی و روانی دیگر
طول مدت بیماری : کمتر از یک سال
جنسیت : مذکر
وضعیت اجتماعی اقتصادی : طبقه ی بالا و پائین
بدین ترتیب که ابتدا پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته ای که در آن گزینههایی در رابطه با سن، طول مدت بیماری، نوع بیماری قلبی، سوابق بیماری های جسمانی دیگر و میزان علاقمندی به شرکت در پژوهش لحاظ شده بود ، به بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی تبریز در مدت زمان عنوان شده ، داده شد و پس از استخراج اطلاعات، تمامی بیمارانی که واجد شرایط ورود و خروجی فوقالذکر بودند،مشخص گردیده و از بین آنها 3 نفر به صورت در دسترس انتخاب شده و آموزش مدیریت استرس اجرا شد.
3-5- ابزارهای پژوهشی
3-5-1- پرسشنامه کیفیت زندگی
ابزار مورد نظر مقیاس سنجش کیفیت زندگی SF-36 می باشد که ابتدا توسط واشربون در سال 1992 در آمریکا طراحی شد پایایی و روایی آن در گروه های مختلف بیماران مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار برای مصارفی چون کار بالینی، تحقیقات مرتبط با ارزیابی سیاست های بهداشتی و مطالعات جمعیت عمومی کاربرد پرنفوذ خود را ثابت کرده است.به علت استفاده همگانی SF-36 درحجم عظیمی از مطالعات تفسیر و کمک به نمره‏گذاری سوالات آن وجود دارد.
این پرسشنامه توسط منتظری و همکاران (1384) در ایران ترجمه و مطالعات روانسنجی لازم جهت مهیا سازی این ابزار برای استفاده در کشور صورت گرفته است؛ ضرایب آلفای کرونباخ گزارش شده ابعاد هشتگانه این ابزار در دامنه 65/0تا90/0قرار دارند.
آزمون پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل آماری درهمخوانی داخلی، و آزمون روایی با استفاده از روش مقایسه گروه های شناخته شده و روایی همگرایی مورد ارزیابی قرار گرفت. تحلیل همخوانی داخلی نشان داد که، به جز مقیاس شادابی(= 0/ 65α) سایر مقیاس‏های گونه فارسی SF-36 از حداقل ضرایب استاندارد پایایی در محدوده 77/0 تا 9/0 برخوردارند.
آزمون روایی همگرایی به منظور بررسی فرضیات اندازه گیری با استفاده از همبستگی هر سوال با مقیاس فرضیه سازی شده نیز نتایج مطلوبی رابه دست داده و تمامی ضرایب همبستگی بیش از مقدار توصیه شده.4/0 بدست آمد (دامنه تغییرات58/0 تا95/0).آزمون تحلیل عاملی نیز دو جزء اصلی رابه دست دادکه9/65 درصد پراکندگی میان مقیاس پرسشنامه sf36 را توجیه می نمود. در مجموع نشان داده شد که گونه فارسیsf36 به منظوراندازه گیری کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی ارزیابی از پایایی و روایی لازم بر خوردار است(منتظری وهمکاران، 1384).
این پرسشنامه دارای 36 عبارت است. برای تعیین کیفیت زندگی نامطلوب بر مبنای تحقیقات انجام شده 60% ماکزیمم نمرات کل در نظر گرفته شد. (صداقتی کسبخی و همکاران، 1386).
این پرسشنامه دو مولفه اصلی کیفیت زندگی یعنی سلامت جسمی و سلامت روانی کل را می- سنجد.سلامت جسمی شامل چهار زیرمقیاس است که عبارتند از ؛ عملکرد جسمانی ، محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات جسمانی ، بهبود درد جسمانی ، سلامت عمومی . هم چنین مولفه سلامت روانی کل نیز شامل چهار زیر مقیاس است که عبارتند از ؛ نشاط ، عملکرد اجتماعی ، محدودیت در ایفای نقش به جهت مشکلات روانی، سلامت روانی .
3-5-2- آزمون استرس هری
این آزمون توسط هری اس. چاندران (2005) برای سنجش فشار روانی در موقعیت‏های مختلف زندگی ابداع شد. این آزمون دارای 66 عبارت است. که فرد به دقت خوانده و حالات خود را در پنج سطح از خیلی موافقم تا اصلا موافق نیستم رتبه بندی می کند. این مقیاس یکبار به عنوان پیش تست و یکبار به عنوان پس تست بکار می‏رود.
پاسخ های این آزمون دریک طیف5 درجه ای از اصلا قبول ندارم تا کاملا قبول دارم قرار گرفته است به این ترتیب که به اصلا قبول ندارم نمره1، قبول ندارم نمره2، نمی دانم نمره3، قبول دارم نمره4، وبه کاملا قبول دارم نمره 5 تعلق می گیرد.
در صورتی که جمع نمرات بالاتر از 150 باشد، فرد دچار تنش بوده و ضروری است که شرایط زندگی موجود خود را تغییر دهد.ودر صورتی که مجموع کل نمرات فرد بالاتر از 250 باشد، حتما مراجع باید تحت مراقبت تخصصی قرار بگیرد.
برای تعیین پایایی پرسشنامه، همسانی درونی آن به وسیله روش دو نیمه کردن بر اساس پاسخ‏های نمونه 50 دانشجوی دانشگاه محاسبه شد. نتایج حاصل از فرمول اسپیرمن براون برای محاسبه ثبات درونی 74/0 و برای بررسی ثبات زمان پرسشنامه برای یک نمونه 50 نفری دانشجویی ضریب همبستگی در روش بازآزمایی (به فاصله 4 هفته) 79/0 به‏دست آمد.
]]>