دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد اندازه گیری، خشک کردن

[do_widget id=kl-erq-2]

2-2-1-2- روش اجرای مراحل اندازهگیری صفات رشدی
برای ارزیابی صفات رشدی گیاهان مورد نظر، تمام مراحل تیمار بذرها عیناً مانند مرحله قبل (2-3-1-1) تکرار شد. پس از شستشوی بذرها از عصاره دودی، بذرها به گلدانهایی با قطر 25 و ارتفاع 30 سانتیمتر منتقل شدند. در هر گلدان 10 عدد بذر کشت گردید و از هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. پس از سبز شدن گیاهچهها در مرحله چهار برگی، اقدام به تنک کردن گلدانها گردید و در همه گلدانها تعداد 5 بوته جهت نمونهگیریهای بعدی نگهداری شد.
به منظور مبارزه با آفت شته در بابونه به توصیه کارشناسان از سم متاسیستوکس به میزان دو در هزار و نیز برای مبارزه با سفیدک سطحی در گیاه توتروباه از سم بنومیل به میزان دو در هزار استفاده شد.
2-2-2- آزمایش دود آئروسل
اندام های هوایی تازه و خشک گیاه خاکشی جمع آوری شده در یک مخزن فلزی سوزانده شد و دود حاصل از آن توسط لولهای که در طرف دیگر آن یک فن دمنده قرار داشت به یک محفظه برزنتی مکعبی به ابعاد 80*80*80 سانتیمتر هدایت گردید. در داخل این محفظه، بذرهایی که به منظور جذب بهتر دود به مدت 5 دقیقه در آب مقطر خیسانده شده بودند، روی طبقهایی توری مانند فلزی، قرار دادهشدند. به منظور حذف اثر گرما بر بذرها، لوله هادی دود از میان محفظهای پر از آب، عبور داده شد و بدین وسیله دود تولید شده خنک گردید. حدود 30 بذر از هر سه گیاه مورد نظر پس از تعیین قوه نامیه در پتریدیشهایی که به مدت 24 ساعت با هیپرکلریت سدیم ضدعفونی شده بودند، قرار داده شد و به مدت 20 دقیقه در معرض دود آئروسل قرار گرفتند. سپس 20 بذر از هرکدام جهت کشت در اتاقک رشد و انجام آزمایش و اندازهگیریهای مراحل جوانهزنی، در پتری دیشهای حاوی 2 لایه کاغذ صافی واتمن قرار داده شدند (لازم به ذکر است بذوری از هر سه گیاه مورد آزمایش که فقط 5 دقیقه در آب مقطر خیسانده شده بودند، به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند). تعداد 10 بذر باقیمانده از هر پتریدیش جهت کشت و اندازهگیری صفات رشدی، به گلدانهای کشت منتقل گردیدند. در هر گلدان 10 عدد بذر کشت گردید و از هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد. پس از سبز شدن گیاهچهها در مرحله چهار برگی اقدام به تنک کردن گلدانها گردید و در همه گلدانها تعداد 5 بوته جهت نمونهگیریهای بعدی نگهداری شد. پس از پایان دوره جوانه زنی، مانند آزمایش عصاره دودی صفاتی همچون طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن گیاهچه بذور جوانه زده اندازه گیری شد. آزمایش استفاده از دود مستقیم (آئروسل)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار برای مقایسه خصوصیات جوانه زنی بذور 3 گونه گیاهی انجام شد.
2-3- نمونه برداری ها و صفات مورد مطالعه
صفات مورد مطالعه در این آزمایش شامل دو بخش صفات مربوط به جوانهزنی و شاخصهای رشدی بود.
2-3-1- صفات مربوط به جوانهزنی
از زمان شروع جوانهزنی به مدت 7 روز (جوانه زنی 100 درصد اولین واحد آزمایشی)، هر روز بذور جوانهزده شمارش گردید و با استفاده از روابط 2-1 و 2-2 به ترتیب سرعت و درصد جوانهزنی تعیین گردید.
رابطه (2-1) n i / Σ ni di Σ = سرعت جوانهزنی
رابطه (2-2)ni / N×100 Σ = درصد جوانهزنی
ni : بذور جوانهزده در شمارش iام di: روز جوانهزنی در شمارش iام N: تعداد بذور کشت شده
در روز هفتم آزمایش، طول ساقهچه، طول ریشهچه و وزن خشک گیاهچهها اندازهگیری شد و با استفاده از روابط 2-3 و 2-4 به ترتیب ویگور و نسبت ریشه به ساقه تعیین گردید.
رابطه (2-3) درصد جوانهزنیVI = (sl + rl) ×
رابطه (2-4) = rl /sl نسبت ریشه به ساقه
VI: شاخص بنیه گیاهچه، sl طول ساقهچه و rl طول ریشهچه.
2-3-2- صفات مربوط به شاخصهای رشدی
برای مطالعه روند رشد و نمو گیاهان موردنظر طی دوره آزمایش، پنج بار، هر 30 روز یک بار به صورت تصادفی، 1 بوته انتخاب گردید. برای به دست آوردن شاخصهای رشدی، طول ریشه، ارتفاع گیاه، تعداد شاخههای جانبی، تعداد برگ در بوته مقدار وزن خشک اندام هوایی، اندازه سطح برگ گیاه در هر مرحله، نمونه برداری مورد نیاز بود. ابتدا سطح برگ نمونههای برداشت شده توسط نرمافزار فتوشاپ، به دقت اندازهگیری و پس از خشک کردن نمونهها (به مدت 48 ساعت در آون 70 درجه سانتیگراد) وزن خشک اندام هوایی محاسبه گردید. در مواردی که گیاه وارد مرحله زایشی و گلدهی گردید (بابونه)، صفاتی مانند: طول دوره کاشت تا گلدهی، تعداد گل در بوته، قطر گل و وزن خشک گل نیز اندازه گیری شد. به منظور تجزیه و تحلیل رشد گیاه نیز پس از گرفتن لگاریتم طبیعی از دادههای TDM و LAI، از روابط 2-5 و 2-6 استفاده شد.
رابطه (2-5) = Exp (a+bx+cx2) TDM
رابطه (2-6) ) x2 +b’ x+c’ LAI = Exp (a’
TDM: تجمع ماده خشک کل LAI: شاخص سطح برگ
a، b، c، a’، b’ و c’: ضرایب معادلات رگرسیونی x: تعداد روز پس از کاشت
T: تعداد روز پس از کاشت
2-3-3- صفات مربوط به خصوصیات زراعی
]]>