دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود توانمندسازی کارکنان، تحلیل عاملی تاییدی

باتوجهبهتوضیحاتبالاواینکهمحققازابزاراستانداردومیزانشدهبرایاندازه گیریاستفادهکرده است، میتوانگفتابزارسنجشازرواییوپایاییلازمبرخورداراست. بااینوجود،برایاطمینانبیشتروبا توجه بهنظراستادراهنما،استانداردهاومواردحداقلیبرایرواییوپایاییدرنظرگرفتهشدهاستکهدرادامه، هرکدامبهصورتجداگانهآوردهشدهاست.
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازهگیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی، میتواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به درستی و صحت ابزار اندازه گیری پژوهشگر بر می گردد (خاکی, 1378). به عبارت دیگر، روایی میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد. اینکه آیا مضمون پرسش ها آن متغیری که باید بسنجند را می سنجند یا نه؟ به بیانی دیگر آیا پرسش ها صلاحیت لازم برای سنجش مفهوم مورد نظر را دارند؟ بر این اساس روایی از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد. اول روایی محتوا و دوم روایی سازه.
روایی محتوا
روایی محتوا که به آن روایی منطقی نیز گفته می شود به این موضوع دلالت دارد که آیا شیوهیا ابزار جمع آوری داده ها به خوبی معرف همان محتوایی است که باید اندازه گیری شود. به عبارت دیگر، در اعتبار محتوایی، به توانایییا قابلیت گویه هایا اقلام ابزار یا شیوه جمع آوری داده ها برای پوشش کل محتواییک سازه معین توجه می شود (میرزایی, 1388). در این پژوهش روایی محتوا از طریق نظرخواهی از استاد راهنما و مشاور این پژوهش صورت گرفت و پس از اعمال این نظرات در مورد محتوای پرسش نامه و رفع اشکالات موجود، پرسش نامه مور تأیید واقع شد.
روایی سازه
روایی سازه دلالت بر آن دارد که نتایج به دست آمده از کاربرد سنجه ها تا چه حدی با تئوری هایی که آزمون بر اساس آن ها طراحی شده، سازگاری دارد (دانایی فرد, الوانی, و آذر, 1390). روایی سازه پرسشنامه این پژوهش با کمک روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی گردید. این روش یک مدل آزمون نظریه است که برای ارزشیابی روایی سازه نیز روشی قابل اعتماد به پژوهشگر عرضه می کند تا از این طریق بتواند به گونه بارزی فرضیه هایی را درباره ساختار عاملی داده ها که ناشی از یک مدل از پیش تعیین شده با تعداد و ترکیب مشخصی از عامل ها می باشد، بیازماید. روش تأییدی بعد از مشخص کردن عامل های پیش تجربی، از طریق تعیین برازندگی مدل عاملی از پیش تعیین شده، تطابق بهینه ساختارهای عاملی مشاهده شده و نظری را برای مجموعه داده ها آزمون می کند (هومن, 1380).
برای سنجش کفایت نمونه از تست KMO و بارتلت استفاده می شود. شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می کند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عامل های پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر چندان مناسب نمی باشند (مومنی, 1387). همچنین اگر sig در آزمون بارتلت از 5 درصد کمتر باشد تحلیل عاملی مناسب خواهد بود. جدول شماره 3-2 نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای سازه های موجود در پرسشنامه پژوهش را نشان می دهد.
جدول شماره ‏32- نتایج آزمون روایی پرسش نامه پژوهش
متغیر
KMO
Sig.
درصد واریانس تبیین شده
توانمندسازی کارکنان
تصمیم گیری
88/0
000/0
54 درصد
رشد حرفه ای
87/0
000/0
58 درصد
احترام
78/0

]]>