دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود دوره‌ی قاجار، جامعه ایرانی

در طاقچه های باربر تزیینی پوشش سقف را از قوس باید کمتر از رومی مثلا بین رومی و تخت که اصطلاحا ضربی گویند استفاده شود وسپس این طاقچه را گونیا نموده وداخل آن با گچ بری تزیین می نمایند. [do_widget id=kl-erq-2]
طاقچه های قوس کمانه ای
طاقچه های قوس کمانه ای در محل هایی که پوشش سقف آن ها حدودا قسمتی از دایره است و باربری آن ها زیاد نیست ولی محدودیت ارتفاع دارند؛ اجرا شود.
2-3-5-2 یزدی بندی بااستفاده از گچ
یکی از آرایه های معماری سنتی یزدی بندی است که با استفاده از گچ اجرا می شود. یزدی بندی کاری است ما بین رسمی بندی و مقرنس که اجرای آن از شمسه شروع می شود وارتباط مستقیم با شعاع های شمسه دارد. بعد از ترنج ها نوبت به تخته پنج ها می رسد که اصطلاحا ستاره می گویند و بر روی دایره هایی که در مرکز شمسه قرار دارد، صورت می گیرد.
نکته: رسمی بندی نقش سازه ای دارد. یعنی بار سقف را تحمل می کند ولی در قطار بندی و یزدی بندی بار بر دوش طاق بوده و این ها نقش تزیینی دارند.
تصویر2- 5 اجرای یزدی بندی (مأخذ: نگارنده)
فصل سوم
آشنایی با دوره ی قاجاریه و شهرستان اردکان
3-1 معرفی موقعیت تاریخی موضوع
آشنایی با موقعیت تاریخی موضوع پژوهش، سبب می شود تا دلایل استفاده از آرایه های معماری سنتی بهتر از قبل درک شود. بنابراین این بخش از پژوهش به آشنایی با این دوره اختصاص داده شده است.
3-1-1 سلسله قاجار
قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی بودند که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقا محمد خان و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت(سایکس، ترجمه فخرداعی گیلانی:360:1385).
ایران در زمان حکمرانی قاجارها درگیر جنگ های متعددی شد و بخش های زیادی از خاک خود را از دست داد. دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی کفایتی مشهور است و در این دوره اقتصاد ایران رو به قهقرا گذاشت( ا. آ. گرانتوسکی، ترجمه ی:کشاورزی۱۳۸۵).
ایران در زمان این دودمان با دنیای غرب آشنا شد. اولین کارخانه های تولید انبوه، تولید الکتریسیته، چاپ خانه، تلگراف، تلفن، چراغ برق، شهرسازی مدرن، راه سازی مدرن، خط آهن، سالن اپرا (که بعداً به سالن تعذیه تغییر کاربری داد)، مدارس فنی به روش مدرن (از جمله دارلفنون که به همت امیر کبیر بنیاد گردید)، و اعزام اولین گروه ها از دانشجویان ایرانی به اروپا جهت تحصیل در شاخه های پزشکی و مهندسی در زمان این سلسله صورت پذیرفت (میروشنکف ترجمه دخانیات 158:1344).
3-1-2 جامعه قاجاری
جامعه ی ایران در دوران قاجاریه، علی رغم تمدن و فرهنگ کهنسال و درخشان دیرین خود یک جامعه تقریبا قرون وسطایی و واجد قسمت عمده ی مشخصات قرون وسطایی بود و تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه حکم فرمایی داشت. افراد این جامعه سخت پایبند آداب و رسوم ملی و شعائر مذهبی خود و بدون تردید از هرگونه نفوذ و تأثیر شیوه ی جدید زندگی و تمدن غرب برکنار مانده بودند.
برای کسانی که به تاریخ دلبستگی دارند، با توجه به این که جامعه ایرانی از اواسط قرن دهم هجری با اروپا مربوط بوده، قبول این امر که جامعه ی ما تحت تأثیر و نفوذ تمدن جدید اروپایی قرار گرفته. تا حدی دشوار است لیکن باید به این نکته توجه داشت که:
اولا- ارتباط ایران و اروپا در قرون دهم و یازدهم، یعنی دوره ی سلطنت صفویه، تنها یک رشته ارتباطات موقت و غالبا به صورت مبادله نمایندگانی برای برقرار کردن مناسبات بازرگانی بوده است و جامعه ی ایرانی به طور مستقیم در مسیر این ارتباط قرار نداشته است.
ثانیا- سیاست حکومت صفویه این بود که جامعه ایرانی را از تماس مستقیم با بیگانگان خاصه اروپاییان دور نگه دارند. این حکومت از راه ترویج و تقویت مذهب و تظاهر شدید به دین داری تعصب مذهبی جامعه ایران را بر پایه ای رسانید که ایران نه تنها از معاشرت و زندگی با اروپائی دوری می جست؛ بلکه جامعه ی مسلمانان همسایه خود، عثمانی را به این عنوان که پیرو طریقه ی سنت هستند، دشمن خود می پنداشتند؛ داستان دراویش تبرایی: تولابی در دوره ی صفویه که جیره خوار دولت و مأمور بودند که به تشدید و تقویت حساسیت مذهبی، تلقین عقاید و افکار خرافی به مردم ساده لوح و ایجاد نفاق وکینه نسبت به پیروان طریقه سنت بودند؛ مشهور است.
جامعه ایرانی حد فاصل بین انقراض صفویه و روی کار آمدن سلطنت قاجاریه با همان خصایص روحی و اخلاقی خود باقی ماند و جامعه عصر قاجاریه نیز وارث همان خصایص گردید این جامعه در وحله اول و صرف نظر از طبقه بندی حرفه ای؛ از دو طبقه ی مشخص که عبارت بودند از: طبقات حاکمه و طبقات محکوم تشکیل می شد(شمیم،245:1387).
فایده ی عمده ی وجود قاجاریه یکی ایجاد وحدت ایران بود، که بعد از قتل نادر به صورتی شبیه به ملوک الطوایفی در آمده بود و آقا محمدخان با خشونت و صلابت خویش، وحدت و مرکزیت عهد صفوی را تا حدی تجدید کرد.. فایده ی دیگر مزید روابط با دول اروپا بود و سفارت ها و مسافرت های رجال و حتی سیاحت های بعضی از سلاطین قاجار به ممالک اروپا بود، که عاقبت به تدریج منتهی به تأسیس مدارس و چاپ خانه ها و روزنامه ها، و ایجاد بانک ها و پست و تلگراف، و اخذ و نشر مبادی و مظاهر علوم و تمدن فرنگی در ایران شد، و این همه در بیداری ایرانیان و پیدایش مشروطیت کمک کرد(قدیانی1376: 609- 605).
]]>