دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود رفتارهای شهروندی سازمانی، توانمندسازی روان شناختی

ﻣﺪلﺳﯿﺴﺘﻤﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
آﺧﺮﯾﻦﻣﺪﻟﯽﮐﻪﺑﻪﺷﺮحآنﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢﻣﺪﻟﯽاﺳﺖﮐﻪدرﺳﺎل (1380 ﻫـﻮ .ش) درداﻧﺸـﮕﺎهﺗﻬـﺮانﺗﻮﺳﻂﻣﻮﻟﻔﯿﻦﻣﻘﺎﻟﻪﺗﻬﯿﻪﺷﺪهاﺳﺖ . دراﯾﻦﻣﺪلﺑﺎاﺳﺘﻔﺎدهازاﻓﺰارﺗﺤﻠﯿﻠﯽﺳﻪﺑﻌﺪیﺳﺎﺧﺘﺎر،رﻓﺘﺎروزﻣﯿﻨﻪ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﻣﺮﺗﺒﻂﺑﺎﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻣﺪﯾﺮانﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪادﺑﯿﺎتﻣﻮﺿﻮع،ﺑﺮرﺳﯽﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎیﮔﺬﺷﺘﻪوزﻣﯿﻨﻪﺳﻨﺠﯽاﻧﺘﺨﺎبﺷﺪهاﻧﺪوﺑﺮاﺳﺎسﺗﻌﺮﯾﻒﻋﻤﻠﯿـﺎﺗﯽازﻫـﺮﯾـﮏازاﺑﻌـﺎدﺳـﻪﮔﺎﻧـﻪ،ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎدرﮔﺮوهﺧﻮدﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪوﻣﻮردآزﻣﻮنﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞﭘﮋوﻫﺸﮕﺮآﻧﺴﺖﮐﻪدرﺑﯿﻦﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎیﭘﯿﺶﺑﯿنیﺳﺎﺧﺘﺎری،رﻓﺘﺎریوزﻣﯿﻨـﻪای، راﺑﻄـﻪﻣﻌﻨـﯽدارﺑﻌﺪﺳﺎﺧﺘﺎریﺑﺎﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻣﺪﯾﺮانﮐﺎرواﻧﻬﺎﺑﻪﺻـﻮرتﻣﺴـﺘﻘﯿﻢردﺷـﺪهاﺳـﺖ . وﻟـﯽراﺑﻄـﻪﻣﻌﻨﯽدارﻣﯿﺎناﺑﻌﺎدرﻓﺘﺎریوزﻣﯿﻨﻪایﺑﺎﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻣﺪﯾﺮانﮐﺎرواﻧﻬﺎﺗﺎﯾﯿﺪﺷﺪهاﺳﺖ . ﭘﺲﻧﺘﯿﺠﻪﻣﯽﺷﻮدﮐﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیازﻧﻮعﺳﺎﺧﺘﺎریﻧﯿﺴﺖ . ﭘﺲازآزﻣﻮنﻓﺮﺿـﯿﻪﻫـﺎﺑـﺎاﺳـﺘﻔﺎدهازﺗﮑﻨﯿـﮏرﮔﺮﺳﯿﻮنﭼﻨﺪﻣﺘﻐﯿﺮهﺑﻪروشﮔﺎمﺑﻪﮔﺎماﻟﮕﻮیرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزیﻣﺪﯾﺮانﮐﺎرواﻧﻬﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪ. دراﯾﻦاﻟﮕﻮﺑﺮایدﺳﺘﯿﺎﺑﯽﺑﻪﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻣﺪﯾﺮاناﯾﺠﺎدﺗﻐﯿﯿﺮدرﺑﺎورﻫﺎ،ارزﺷﻬﺎ،ﻧﻤﺎدﻫﺎیﻇﺎﻫﺮیوﺳﭙﺲﺗﻐﯿﯿﺮدرﻣﻬﺎرﺗﻬﺎیﻓﻨﯽ،اﻧﺴﺎﻧﯽوادراﮐﯽﻣﺪﯾﺮانﮐﺎرواﻧﻬﺎدراوﻟﻮﻟﯿﺖﻗﺮاردارد (آشنا و همکاران 1385).
پیشینه پژوهش
پیشینه خارجی
الینگر و همکاران (2013)، در پژوهش خود از نظریه رفتار برنامه ریزی شده جهت بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان استفاده کردند. همچنین در این پژوهش رابطه بین سرمایه اجتماعی و نگرش های شغلی کارکنان شامل تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی بررسی شد. نتایج نشان که میزان توجه و سرمایه گذاری سازمان های خدماتی به بهبود سرمایه اجتماعی باعث بهبود عملکرد شغلی، تعهد سازمانی و بروز رفتار های شهروندی سازمانی در بین آن ها می شود.
کتسیکاوهمکاران(2011)، در پژوهشی به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توانمند سازی پرستاران پرداختند و نتیجهگرفتندکهسرمایه ارتباطیاثرمثبتیبربازخوردشغلیدارند،علاوهبراین،سرمایه ساختاری و ارتباطی بیشترین تاثیر را با خودکارآمدیپرستاران دارد.
لینهولدزورثوسوزانکارترایتازدانشکدهمدیریتمنچستردرسال 2010 بهبررسیارتباطمیانعواملروانشناختیتوانمندسازیباسلامتروانیوفیزیکیورضایتشغلیدریکمرکزمخابراتپرداختند. کهدرطیاینتحقیقبهایننتیجهدستیافتندکهعواملروانشناختیتوانمندسازیبررضایتشغلیتاثیرمستقیمیداردولیبابهداشتروانیوفیزیکیکارکنانارتباطمعنیداریندارند .
دکترهیترطیتحقیقیکهدرسال 2009 انجامدادبهبررسییکمدلتئوریکازتوانمندسازیکهتاثیرسرمایهاجتماعیبرتوانمندسازیروانشناختیوساختاریپرداخت . مشخصشدسطوحبالایادراکمدیرانبیمارستانازسرمایهاجتماعیبرتوانمندسازیروانیوساختاریوپایینبودناحساسبریدگیدرآنانموثربود. دراینتحقیقازروشآماریرگرسیونچندگانهوتحلیلیهمبستگیبرایآزمونفرضیاتبالااستفادهگردیدهاست .درنهایتفرضیاتتحقیقموردتاییدقرارگرفتند .
سانو (2008)، نقشسرمایهاجتماعیرادرمدیریتتولیدیدرمناطقساحلیفیجیموردبررسیقرارداد. دراینتحقیقمتغیرهایسرمایهاجتماعیافراد،شاملهنجارهاوانسجاماجتماعی،اعتماداجتماعی،اتحاد اجتماعی،آگاهیاجتماعیومشارکتاجتماعیبرعملکردمدیریتگروههایاقتصادیاثرگذاربودهاند. درمیانمتغیرهایفوق،فقدانمشارکتاجتماعیدرافرادویااعضایگروههایاقتصادیبیشتریناثررابر مدیریتاقتصادیدرمناطقساحلیگذاشتهاست.
ساباتینی (2008)، پژوهشی را با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و بهره وری منابع انسانی در سازمان های کوچک و متوسظ کشور ایتالیا انجام دادند. در این پژوهش جهت آزمون مدل مفهومی از روش مدلسازی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که جنبه های متفاوت سرمایه اجتماعی تاثیر معنادار و مثبتی بر بهره وری منابع انسانی دارند.
درسال 2008 در تحقیقیکه درطیآنبهبررسیارتباطمیانسرمایهاجتماعیباعواملتوانمندسازیواثربخشیگروهیپرداختهشد . هشتصنعتمختلفدرترکیهازجملهصنعتبانکداریبهتحقیقپرداختهاست . نظرات 152 کارمندپرداختهاستکهنتیجهآنوجودارتباطمعنیدارمیانسرمایهاجتماعیباهریکازعواملروانشناختیتوانمندسازی(احساسمعنیداربودن،احساسشایستگی،احساسموثربودنواحساسداشتنحقانتخابوهمچنیناثربخشیتیمیبودهاست(Huselid, 1995).
مارکسیهگالوسوزانگاردنر(2007)درتحقیقیکهدریکشرکتتولیدیوبرروی 203 کارمندآنصورتگرفت. نتایجحاصلازاینتحقیقدرذیلآمدهاست:،میانارتباطباسرپرستوارتباطعمومیباسازمانباهریکازعواملروانشناختیتوانمندسازیالبتهبهغیرازاحساسشایستگیارتباطمعنیداریوجوددارد،میانکارگروهیبااحساسمعنیداربودنواحساسموثربودنارتباطمعنیداریوجوددارد،توجهبهعملکرددارایارتباطمعنیداریبااحساسشایستگیواحساسداشتنحقانتخابمیباشد.(سیهگالوگاردنر،2007)
کروز وهمکارانش (2006)، دربررسیتعیینمولفههایسرمایهاجتماعیاثرگذارب رعملکردشرکتهای آمریکایی،سرمایهشناختی(آگاهیاجتماعی)،مشارکتاجتماعی،انسجاماجتماعیوافزایشتعاملات اجتماعیرابربهبودعملکرد(بهبوددرآمد،کیفیتفعالیتوارائهمحصولوپیچیدگیکار)شرکتها اثربخشمعرفیکردهاست. علاوهبراین،پژوهشگرانپیشنهادکردندکهروابطوتعاملاتاجتماعیاثرگذار بایستیمتناسبباعملکردموردانتظارشرکتهاتنظیمشوند
پیشینه داخلی
شهانی و همکاران (1391) تحقیقی تحت عنوان سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی انجام دادند که نتیجه آن نشان می داد رابطه معنادار مثبتی بین سرمایه اجتماعی و ابعاد توانمند سازی وجود دارد بیشترین تاثیرگذاری به سرمایه رابطه ایی اختصاص دارد و سرمایه های ساختاری و شناختی در رابطه های بعدی قراردارند.
حقیقتیان و مرادی (1390) در پژوهش خود در خصوص بررسینقشسرمایهیاجتماعیبررضایتشغلیکارکناننشاندادندکهسرمایه یاجتماعیمتشکلازشبکههایبینافراد،اعتماد،مشارکتو تعهدسازمانی،رابطهیمثبتومعنادار با رضایت شغلی کارکنان دارد. ازمؤلفههایسرمایهیاجتماعی،اعتمادبیشترین تأثیررا داشت. ازمتغیرهایفردی،جنسیتتأثیرمعنادار بررضایتشغلیداشته،گویایرضایتشغلیبیشتر زناننسبتبهمردانبود.
معمارزاده و همکاران (1388)، پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر بهود عملکرد کارکنان انجام دادند. بدین منظور از مدل ناهاپیت و قوشال استفاده شد و پرسشنامه پژوهش بین 78 از اعضای جامعه آماری توزیع شد. نتایج اجرای آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان مورد تایید قرار می گیرد، بدین معنی که کارکنان با سرمایه اجتماعی بالاتر دارای عملکرد بهتری هستند.
رئیسیوهمکاران(1387)نیزدرتحقیق خوداشارهکردهاندکهرابطهیمثبتومعنی داریبینویژگیهایشخصیتی مدیرانبا سرمایه اجتماعیوجوددارد. آنهابیانکردندکه خودکارآمدی، قدرت تصمیم گیری مدیران، آیندهنگریوتمایلبهپیشگامبودنمدیرانو استقبالازچالشهاوکارتیمیمدیرانبرتوانمندسازیتاثیردارد.
یداللهی وهمکاران ( 1387 ) درنتایجشانبیانکردندکهبینابعاد سرمایه اجتماعی (نظامارتباطاتسازمانی، نظامپاداشسازمانی، نظامنوآوریسازمانی) با بهره وریهمبستگیمثبتومعناداریوجوددارد.
مشبکیوقلیچ لی (1385)،درتحقیقیبه بررسینقشسرمایهاجتماعیدرایجادسرمایهفکریدردوشرکتخودروسازیپرداختندکهنتایجتحقیقنشاندادسرمایهاجتماعیبرسرمایهفکریوهمچنین به هریکازعناصرآنشاملسرمایهانسانی،سرمایهرابطه ایوسرمایهساختاریدردوشرکتموردمطالعهتأثیرمثبتومعنی داریدارد. هم چنیننتایجتحقیقنشاندادکهسرمایهاجتماعیوسرمایهانسانیدوشرکتموردمطالعهدرافزایشسرمایهرابطه ایآن هاتأثیرمثبتومعناداردارند. درحالی که،سرمایهساختاریتأثیرمعنی داریبرسرمایهرابطه ایندارد. بعلاوه،می توانادعاکردکهسرمایهانسانیدوشرکتموردمطالعهدرافزایشسرمایهساختاریآن هاتأثیرمثبتومعنی داردارد، درحالیکهسرمایهاجتماعیتاثیرمعنی داریبرسرمایهساختاریندارد(قلیچ لی و مشبکی, 1385).
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه

]]>