دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید، توانمند سازی روان شناختی

قلمرو مکانی تحقیق: قلمرو مکانی این تحقیق کارکنانشرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این پژوهش پاییز 1392 تا بهار 1393 می باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق : به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه ها هم از روش های آمار توصیفی و هم از روش های آمار استنباطی استفاده شده است. در واقع ابتدا متغیرهای تحقیق را به کمک روش های آمار توصیفی مورد آزمون قرار داده ایم. روش تجزیه و تحلیل داده ها در پژوهش «مدلسازی معادلات ساختاری» و نرم افزار مورد استفاده SmartPLS است. مدلسازی معادلات ساختاری رویکرد جامعی برای آزمون فرضیه های آشکار و متغیر های مکنون و تحلیل چارچوب نظری و فرضیه های مربوط بدان بوده و تکنیک تحلیلی نیرومندی از خانواده رگرسیون چند متغیری است که به پژوهشگر امکان می دهد تا مجموعه ای از معادلات رگرسیون را بطور همزمان مورد آزمون قرار دهد.
تعریف واژه ها
سرمایه اجتماعی: “سرمایهاجتماعىاصطلاحىاستکهگاهدرمعناىوسیعبهکارمىرودوثروتاجتماعى ویاحتىدرآمداجتماعىازآنبرمىآیدوگاهدرفضاىمحدود،منابعوتجهیزاتغیر فردىوغیرخصوصىراشاملمىشود. بدینمعنى،سرمایهاجتماعىآنچیزىاستکهبا سرمایهجامعهپدیدآمدهومورداستفادههمگاناستنظیرراههاىارتباطى،تجهیزاتانتقال پیامو….
درتعریفىدیگرسرمایهاجتماعى “مجموعموجودىدارایىهاىمولدیکجامعهکهشامل آندستهازدارایىهایىاستکهمنجربهتولیدمحصولاتقابلعرضهبهبازاربهمنظور دستیابىبهسودتوسطدوبخشخصوصىوعمومىمیشودونیزشاملخدماتو محصولاتىمىشودکهغیرقابلعرضهبهبازاربراىفروشهستند،مثلدفاعوآموزشو پرورش.(تامپسون،2009)
توانمند سازی :
توانمندسازی: فرایندنیلبهبهبودمستمردرعملکردسازمانازطریقتوسعهتواناییهایافرادوتیمهادر حوزههاووظایفیکهدرعملکردآنهاوعملکردکلیسازماناثرمیگذارد. مولفه های توانمند سازی عبارتند از تصمیم گیری، رشد حرفه ای، احترام، خودکارآمدی، تاثیرگذاری و….. (دانشو،2008)
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مقدمه
هدف از این بخش بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه سرمایه اجتماعی و توانمندسازیروانشناختیانجام گرفته است . این قسمت خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و حیطه مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل از سه بخش کلی تشکیل شده است ، در بخش اول به مطالعه مبانی نظری سرمایه اجتماعی و در بخش دوم به مبانی نظری توانمند سازی روان شناختی و در نهایت در بخش سوم به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی و جمع بندی و خلاصه پرداخته می شود .
سرمایه در مفهوم کلاسیک و جدید
مفهوم سرمایه را می توان از آرای مارکس دنبال کرد . در مفهوم پردازی مارکس ، سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که سرمایه داران ، کسانی که ابزارتولید را در اختیار دارند ، از گردش کالاها و پول در فرایند های تولید و مصرف آن را بدست می آورند (بونتیس و همکاران، 2002 ). در این گردش ، به کارگران در مقابل کار (کالاشان) دست مزد پرداخت می شود که به آنها امکان می دهد کالاهایی ( از قبیل غذا ، مسکن و لباس ) را برای ادامه حیات خود (ارزش مبادله ) خریداری کنند. اما کالای پردازش و تولید شده توسط سرمایه داران را می توان با قیمت بالاتری در بازار مصرف فروخت ( ارزش مصرف کننده ). در این تصویر از جامعه سرمایه داری، سرمایه بیانگر دو عنصر مرتبط اما متمایز است . از یک سو سرمایه بخشی از ارزش اضافی است که به زعم مارکس توسط کارگران تولید شده اما نصیب سرمایه داران می شود . از سوی دیگر ، سرمایه بیانگر یک سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران به امید بازدهی و کسب سود در بازار است . بنابراین سرمایه در مفهوم مارکسی (کلاسیک ) نظریه ای در باره اجتماعی استثماری میان دو طبقه است (Lin, 1999). از دهه 1960 به این سو ، شاهد ظهور نظریه های جدید سرمایه هم چون سرمایه انسانی ، سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی هستیم . به طور مثال نظریه سرمایه انسانی شولتز (1961) سرمایه را به مثابه سرمایه گذاری در آموزش با بازگشت سرمایه (سود ) معین در نظر می گیرد . کارگران در مهارت های فنی و دانش سرمایه گذاری می کنند تا بتوانند با کسانی که فرایند تولید را کنترل می کنند برای پرداخت به مهارت کارشان وارد مذاکره شوند . به همین ترتیب سرمایه فرهنگی آن گونه که بوردیو (1990) توصیف کرده است بیانگر سرمایه گذاری طبقه مسلط در باز تولید مجموعه ای از نمادها و معانی ای است ، که توسط طبقه تحت سلطه ، غلط درک و درونی شده و و آن هارا به مثابه نمادها و معانی طبقه خود پذیرفته اند . این نظریه می پذیرد که توده ها (طبقه تحت سلطه ) به عنوان عاملان اجتماعی می توانند سرمایه گذاری کنند و این نمادها و معانی را بدست آورند . بدین ترتیب تصویر ساختار اجتماعی از مبارزه دوگانه آشتی ناپذیر ، به تصویر گفتمان های لایه بندی شده تغییر می یابد . از طرف دیگر در نظریه های سرمایه جدید به جای اینکه سرمایه به عنوان بخشی از فرایند استثمار طبقاتی در جامعه دیده شود (تحلیل سطح کلان ) ؛ به چگونگی سرمایه گذاری کارگران و عاملان به عنوان کنشگرانی که برای کسب ارزش افزوده کارشان در بازار سرمایه گذاری می کنند پرداخته می شود (تبیین سطح خرد) و کنش یا انتخاب به عنوان مولفه های مهم در نظریه های جدید سرمایه ظاهر می شوند . بنابراین در این نظریه ها یک گذر تبیینی از سطح کلان به سطح خرد مشاهده می شود . نظریه های جدید سرمایه همچنین برتعامل کنش های فردی و وضعیت های ساختاری در فرایند سرمایه گذاری تاکید دارند (Lin, 1999).
جدول شماره ‏21- تحول نظریه های سرمایه (لین، 1999)
انواع نظریه ها
نظریه کلاسیک
نظریه های سرمایه جدید
سرمایه انسانی
سرمایه فرهنگی
سرمایه اجتماعی
نظریه پرداز

]]>