دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مدلسازی معادلات ساختاری، بخش های مختلف اقتصادی

شکلشماره‎21- مدلمفهومیتحقیق 20
شکلشماره‎21- مدلناهاپیتوگوشالازسرمایهاجتماعی 27
شکلشماره‎22- مدلسرمایهاجتماعیوایجادارزش 28
شکلشماره‎23- مدلساختاریسرمایهاجتماعیپاتناموکلمن 29
شکلشماره‎24- مدلسرمایهاجتماعیانتخابشده 33
شکلشماره‏41- مدلمفهومیاصلیپژوهشدرحالتتخمینضرایباستاندارد 93
شکلشماره‏42- مدلمفهومیاصلیپژوهشدرحالتمعناداریضرایب 94
شکلشماره‏43- مدلمفهومیفرعیپژوهشدرحالتتخمینضرایباستاندارد 96
شکلشماره‏44- مدلمفهومیفرعیپژوهشدرحالتمعناداریضرایب 96
نمودارشماره‏41- درصدفراوانیپاسخگویانبهتفکیکجنسیت 86
نمودارشماره‏42- درصدفراوانیپاسخگویانبهتفکیکتحصیلات 87
نمودارشماره‏43- درصدفراوانیپاسخگویانبهتفکیکرده یسنی 88
نمودارشماره‏44- درصدفراوانیپاسخگویانبهتفکیکسابقهکار 89
نمودارشماره‏45- درصدفراوانیپاسخگویانبهتفکیکسمتشغلی 90
چکیده
هدف ازاین پژوهش،بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بود.این پژوهش برمبنای هدف ازنوع کاربردی،ازحیث روش به دست آوردن داده هاازنوع توصیفی پیمایشی وازنظرنوع داده های گردآوری شده که به وسیله پرسشنامه به دست آمده اند،ازنوع کمی میباشد.برای سنجش سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد که توسط راینهارت طراحی شده است وبرای سنجش توانمندسازی ازپرسشنامه استاندارد اسپریتزاستفاده شد .جامعهآماری تحقیق کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران می باشد که بااستفاده ازفرمول کوکران،تعداد196 نفربه عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تحلیل داده های گردآوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. بدین منظور به آزمون معناداری فرضیه های پژوهش در قالب مدل مفهومی اصلی و فرعی پژوهش پرداخته شد.
یافته های نهایی پژوهش حاضر نشان داد که تمام فرضیه های فرعی و نیز اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد. در نتیجه تمام ابعاد سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری، سرمایه شناختی و سرمایه رابطه ای بر توانمندسازی کارکنان تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد که از میان ابعاد سرمایه اجتماعی، سرمایه ساختاری کمترین تاثیر و سرمایه رابطه ای بیشترین تاثیر را بر توانمندی کارکنان دارد.
واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندسازی کارکنان، سنگ آهن مرکزی، مدلسازی معادله ساختاری
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
در دهه اخیر، سرمایه اجتماعی به یکی از مباحث اساسی مورد توجه محافل آکادمیک و تحقیقاتی جهان تبدیل شده است.سرمایه اجتماعی مجموعه ای از هنجار ها ، ارزش های غیر رسمی،قواعد عرفی و تعهدات اخلاقی است که رفتارهای متقابل افراد در چارچوب آن شکل می گیرد و موجب تسهیل روابط اجتماعی افراد می شود و معمولا موجب افزایش همکاری و مشارکت اجتماعی افراد می شود و کمک می کند تا سرمایه انسانی و مادی و اقتصادی بتواند در تعامل با هم به یک رشد پویا برسند(رحمانی،کاوسی:1387). سرمایه اجتماعی، ابعاد و مولفه های متعددی دارد. اعتماد و احترام متقابل جزو مهمترین مولفه های آن بشمار می رود.سرمایه اجتماعی را می توان تاثیر اقتصادی مولفه های فرهنگی یک سیستم اجتماعی دانست که در آن مولفه هایی نظیر اعتماد،مشارکت داوطلبانه، هنجارهای حرفه ای، پاسخگویی و موارد مشابه باعث می شوند تا هزینه های مذیریتی نظیر نظارت و کنترل رسمی، رایزنی های مدیریتی، کندی ناشی از سیستم بوروکراتیک و موارد دیگر پایین آمده و امکان استفاده از زمان و سرمایه درجهت انجام فعالیت هایی با بهره وری بیشتر فراهم شود. ماهیت پیچیده در مسائل اجتماعی ایجاب می کند تا در برخورد و شناخت مسائل اجتماعی، با تکمیل نظریات موجود و با اتکا به یافته های نوین، دایره شناخت خود را گسترش دهیم. شناخت و درک درست از وضعیت روابط اجتماعی می تواند به ما در درک بهتر چرایی رفتار دیگران کمک کند. هر چند بررسی تاثیر روابط اجتماعی (سرمایه اجتماعی) بر روی مسائل اجتماعی موضوع تازه ای نیست. اما آزمون واقعی مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان یک سازه مفهومی، منجر به شکل گیری بینش های تازه ای در روابط اجتماعی و تاثیر این بینش ها بر زندگی افراد می شود. توسعه نظری این مفهوم ما را به سوی دانشی فراتر از دانش قبلی نسبت به روابط اجتماعی سوق می دهد.(ساندفر و همکاران:1999). یکیازمهمترینچالشهایمدیرانعصرحاضردرسازمانها،عدماستفادهکافیازمنابعفکری،توان ذهنیوظرفیتهایبالقوهمنابعانسانیموجوداست . منابعفکریدردسترسبرایبهبودبخشیدنبه عملکردسازمانینامحدوداست . امامتاسفانهدراغلبسازمانهاازتواناییهایکارکناناستفادهبهینه نمیشودومدیرانقادرنیستندظرفیتبالقوهآنانرابهکارگیرند . بهعبارتدیگرافراد،توانبروز خلاقیت،ابتکاروفعالیتبیشتریرادارند،امادرمحیطسازمانیبهدلایلیازاینقابلیتهابهطور مطلوببهرهبردارینمیشود (پریدمور،2007) . اندیشمندانمدیریتتحولوبهسازیسازمان،توانمندسازیکارکنانرابه عنوانیکراهبرداثرگذاربرعملکردنیرویانسانیودرنتیجهبرعملکردسازمانیمعرفینمودهاندو معتقدندکهتوانمندسازیکارکنانیکیازنگرشهایمهموجدیداستکهامروزهتوسطسازمانهابهکار گرفتهمیشودودرواقعپاسخبهنیازحیاتیم دیریتمعاصردرپاسخگوییبهنیازتغییروتحولاست(پیفیل،2009) .اندیشمندان،توانمندسازیراازدوجنبهنرمافزاریوسختافزاریمطرحمیکنندکهمباحث روانشناختیآنرابخشنرمافزاریوبرنامههایعملیوکارکردیتوانمندسازیرابخشسختافزاری آنمیدانندومعرفیمیکنند . یکیازمباحثروانشناختیمربوطبهتوانمندسازیکارکنانکهتحقیقات قابلتوجهیدراغلبکشورهایجهاندرموردآنصورتگرفتهاست؛ و از عوامل تاثیرگذار در توانمند سازی کارکنان میباشد، سرمایه اجتماعی است که به تازگی توجه خاصی به این عامل اساسی شده است(استانتون،2011).باتوجهبهمفهومسرمایهاجتماعیمیتوانسرمایهاجتماعیرااینگونهتعریفنمود. دریکنظام اجتماعی،تقابلمیانکنشگرانپایهواساسنظامبهشمارمیرود. برمبنایکنشهایهدفمنداینتقابل درراستایتأمیناهدافنهاییکنشگراناست. تقابلدرمبادلاتدائمیکالاوخدماتبینافرادو گروههادرهرتشکلساده ایازیکجامعهمشاهدهمیشودواینموضوعجامعهراازیکسودر تولیدهنجارهایمشترک،هویتمشترک،اعتمادواطمینانوازسویدیگردرروابطاقتصادیقوی بایکدیگرمتحدمی سازد(تالوار،2009)ازدیدگاهکلمن،مفهومسرمایهاجتماعینشاندهندهآن استکهچگونهساختاراجتماعییکگروهمیتواندبهعنوانمنبعیبرایافرادآنگروهعملنماید. دردودههاخیر،توانمندسازیکارکنان،بهیکیازدلمشغولیهایمدیرانتبدیلشدهاست . چراکهاز یکطرفحجمکاریمدیرانبهسرعتافزایشیافتهاست . آنهادائماًدرحالسرپرستیکارکنانبیشترو همچنینمسئولتعدادزیادیازافرادهستندکهمستقیماًَبهآنهاگزارشمیدهندبنابراینمدیران مجبورندکهبهزیردستاناعتمادکنند.از سوی دیگر با شناخت ماهیت، اجزا، مدل ها و روش های سنجش، اندازه گیری و ارزش گذاری سرمایه هایفکری، امکان طر حریزی و بهینه سازی، کنترل و نظارت مستمر بر آن در شرکت ها مهیا میشود (فریتس،2009).با طرح مفهوم ارزش سرمایه اجتماعی شاید بتوان چنین ادعا نمود که بخش عظیمی از موفقیت شرکتها در بخش بازار ، باارزش سرمایه های فکری آن ها تبیین خواهد شد.
بیان مسئله
از صنایع بسیار با ارزش هر جامعه صنایع آهن است که خود به نوعی موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی روزافزون جامعه میشود. امروزهتمامی جوامع توسعه گرا، صنایع وابسته به آهن را عامل مهمی در توسعه کشور میدانند زیرا که معتقدند این صنعت در رشد بخش های مختلف اقتصادی نقش برجسته ای ایفا میکند و انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد بنابراین به نظر می رسد بررسی عواملی که میتواند به نوعی بر میزان توانمند سازی شرکتهای وابسته به آهن اثر گذار باشد از اهمیت برخوردار است(ژنگ،2007).با توجه به وجود معدن چغارتو ۳۸ آنومالی دیگر سنگ آهن با ذخیره حدود ۱٫۷ میلیارد تن در منطقه بافق ، درسال 1350 شرکت سهامی خاص معادن سنگ آهن مرکزی ایرانتأسیس و عملیات بهره برداری از معدن چغارت بعنوان یکی از معادن این شرکت با ذخیره ای معادل ۱۷۷٫۲ میلیون تن شامل ۱۰۷ میلیون تن B.F و ۷۰٫۲ میلیون تن سنگ آهن پر فسفر و کم عیار جهت تأمین سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن اصفهانشروع گردید.هم اکنون شرکت سنگ آهن مرکزی با درآمد سالیانه 1000 میلیارد تومان بعنوان یکی از قطبهای اصلی صنعت آهن وفولاد کشور مطرح میباشد که بدلیل شرائط بد آب وهوایی منطقه وسختی های معدنکاری ومخاطرات و ریسک بالای کار درصنایع معدنیتوجه به حوزه منابع انسانی از اولویت اصلی مسئولین رده بالای سازمان قرار داشته ودارد در این راستا از جمله اقدامات صورت گرفته از بدو تاسیس تاکنون ایجاد امکانات رفاهی ، بهداشتی ، خانه های سازمانی ، سینما وپارک بزرگ ودریاچه تفریحی وسالنهای ورزشی و.. بوده است بررسی جریانات واتفاقات سالهای گذشتهنشان میدهد طی سالهای 74 و79و90و93 شرکت سنگ آهن شاهد اعتراضات صنفی وکارگری بوده است که بعضا این اعتراضات به شهر نیز کشیده شده وآنرا تحت تاثیر خودقرارداده است سوال اساسی این است که:چراعلیرغم وجود امکانات رفاهی درمانی وتفریحی مناسب ونیز ترمیم حقوق ودستمزدکارگران طی سالهای اخیر واجرای سیستم پاداش برمبنای تولید وجذب حداکثر نیروی کارگری ازمنطقه وکمکهای شرکت طی سالیان متمادی به شهرستان بافق بازشاهد نارضایتی در جامعه بافق هستیم؟بررسی ها نشان داده است پاداش، افزایش حقوق وارتقائ سطح کیفی زندگی و رفاه اجتماعی کارگران تا حدودی باعث رضایت مندی می شود وآنچه نامشهود است احساس تعهد وتعلق خاطرداشتن نسبت به سازمان است که باعث ایجاد نوعی آرامش خاطرو رضایت مندی پایدار خواهد شد.چگونه میتوان این تعهد کاری وفضیلت سازمانی را دربین کارمندان ایجاد نمود تا براساس آن زنجیروار شاهد تسهیل روند کاری کارکنان ونتیجتا توانمندی آنان درراستای اهداف شرکت و افزایش بهره وری کارکنان باشیم بهعبارتدیگر، چگونه وبا چه مکانیزمیارزشهای سازمان برای کارکنان تبیین بشود تابهعنوانمنبعی پرانرژی دراختیاراعضاء سازمانقرار گیردتابتوانندبهاهدافخوددستیابندوشاهد عملکردهای قابل قبول تر وماندگاری بیشتر وتوسعه خدمات مفیدتر باشیم. علت وقوع اعتراضات سالهای اخیروکاهش راندمان کاری کارکنان وبالارفتن هزینه های تولید می بایست آسیب شناسی شود دراینپژوهش ازیک منظربه دنبالآنخواهیم بودتا به بررسی رابطه بینسرمایه اجتماعی و توانمندی کارکنان شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بپردازیم.

]]>