دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن، مدل سرمایه اجتماعی هدسون

A
سرمایه اجتماعی
B
کم
C
D
نکته ی مهمی که در این مدل وجود دارد این است که لازم نیست سرمایه اجتماعی درون یک گروه واحد رابطه مثبتی با سرمایه اجتماعی در سطح اجتماع داشته باشد (پاکستون ، 1999به نقل از فیضی ( 1385. در واقع سرمایه اجتماعی قوی درون گروهی ممکن است اثری منفی بر وجود پیوندهای مستحکم در سطح اجتماع گسترده داشته باشد .
مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
شکل شماره ‏23- مدل ساختاری سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
پاتنام و کلمن سرمایه اجتماعی را به منزله دارایی جوامع در نظر می گیرند به طوری که مشارکت بیشتر در جامعه منجر به شبکه محکم تری از تعاملات اجتماعی و اعتماد بیشتر به یک دیگر می شود اما همان اثرات باید در افرادی هم که در آن جوامع زندگی می کنند قابل مشاهده باشد . یعنی سرمایه اجتماعی به صورت یک رابطه دو جانبه محکم بین سطوح مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی خود را نشان دهد به طوری که هرچه مشارکت شهروندان در جوامع شان بیشتر باشد ، آنها بیشتر می آموزند تا به همدیگر اعتماد نمایند و هرچه اعتماد بین آن بیشتر باشد ، احتمال بیشتری وجود دارد که در امور جوامع خود مشارکت نمایند . همچنین افرادی که به یکدیگر اعتماد می کنند به نهادهای دولتی نیز اعتماد بیشتری دارند . آنها این مدل را مدل ساختاری سرمایه اجتماعی نام نهاده اند و به صورت زیر نشان می دهند (Zhang, 2007).
مدل سرمایه اجتماعی استون (2001)
به نظر استون سرمایه اجتماعی شامل دو بعد می باشد . بعد اول ساخت شبکه ها و ساختار روابط اجتماعی و بعد دوم ساخت هنجارها و کیفیت روابط اجتماعی می باشد . ویژگی های سرمایه اجتماعی در بعد اول عبارتند از : نوع روابط، اندازه شبکه ها ،ساختار درونی روابط ،ساختار بیرونی روابط و سطح روابط . ویژگی های سرمایه اجتماعی در بعد دوم عبارتند از : هنجارها اعتماد و هنجار جبران (استون ، 2001به نقل از اندیشمند ، 1388) .
مدل سرمایه اجتماعی هدسون (2005)
هدسون برای بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان سه شاخص ارائه نموده است . این شاخص ها عبارتند از : سطح متوسط رضایت شغلی درگروه کاری ، رفتار شهروندی سازمانی و رقابت شدید ناسالم درمیان همکاران (هدسون ، 2005 به نقل از نصر اصفهانی و انصاری و برزکی و آقاحسینی ، 1390) . هریک از این شاخص ها سه گانه در زیر مورد بررسی قرار می گیرد .
رضایت شغلی:
رضایت شغلی یکی از مفاهیمی است که درعلوم رفتار به طور وسیع مورد استفاده قرار گرفته است . رضایت شغلی بعنوان مجموعه ای از شاخص های ذهنی کارکنان درک می شود . این شغل تا چه حدی نیازهای عاطفی، اجتماعی ومادی کارکنان را برآورده می سازد .
رقابت شدید ناسالم در میان همکاران:
روابط همکاران با یکدیگر بخش مهمی از «جو اجتماعی» در کار است . روابط منفی در میان همکاران می تواند عامل درماندگی و نارضایتی مزمن وبه فعالیت های تولیدی لطمه وارد نماید . یک نوع مهم تعارض در سازمان هنگامی ایجاد می شود که کارکنان از کار اجتناب کنند و آن را به عهده گیری واگذار کنند . هر سستی در کار به وسیله سایر کارکنان منفی تصور می شود ؛ زیرا باعث دردسر آنها می شود و یا اینکه کارشان را زیادتر می کند . تصور بی انصافی در پاداشها نوع دیگری از تعارض داخل گروهی است پاداشهایی تصور می شود ، غیر منصفانه توزیع شده است ، دردسرهای زیاد در سازمان تولید خواهد کرد (هدسون ، 2005 به نقل از نصر اصفهانی و انصاری و برزکی و آقاحسینی ، 1390).
1-بدگویی داخل گروه
2- تعارض داخل گروه
3- مزاحمت داخل گروه
4- بدگویی بین گروهها
5- تعارض بین گروهها

]]>