دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد دانلود مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال، معرفی مدل های مختلف سرمایه اجتماعی

جمعی
پاکستون
پیوستگی عینی و ذهنی بین افراد
افزایش ظرفیت و قابلیت کنش
خرد و کلان
فردی ، گروهی، جمعی
مزایای سرمایه اجتماعی
مزایای متعدد و زیادی را می توان برای سرمایه اجتماعی برشمرد ؛ مزیت اصلی و عمده سرمایهاجتماعی در اختیار گذاشتن اطلاعات زیادی با هزینه پایین و زمان اندک برای بازیگرانی است که نقش اصلی را در سرمایه اجتماعی ایفا می کنند . سرمایه اجتماعی علاوه بر در اختیار قرار دادن سرمایه زمینه های تحلیل و ارزیابی آن را نیز فراهم می نماید . بعنوان مثال ، کلمن نشان داد که پیوندهای موجود در شبکه ، محور تئوری سرمایه اجتماعی ، امکان ارزیابی اطلاعات مربوط به فرصتهای شغلی را به اعضای می دهد و آنها را در انتخاب شغل مورد نظر کمک می کند . شبکه های میان سازمانی که حاصل کار سرمایه اجتماعی است مزایای مختلفی برای سازمان دارد که از جمله کسب مهارتها و دانش جدید از سوی اعضای شبکه های مزیتی است که می تواند در سازمان های چند بخش کاربرد داشته باشد . تحقیقات دیگری نشان داد که شرکت های چند ملیتی برای تبادل اطلاعات و تسریع در جریان ارتباطات می توانند از این تئوری استفاده برند . کسب قدرت و نفوذ از مزایای دیگر سرمایه اجتماعی است . کلمن در نوشته های خود اشاره به واژه ” کلوپ نمایندگان مجلس” دارد که در واقع منظور بحث ” قدرت ” است برخی نمایندگان قدرت بیشتری نسبت به نمایندگان دیگر دارند چرا که آنها تعهدات متفاوت با سایر نمایندگان برای خود ایجاد کرده اند و از اعتبار این تعهدات برای مشروعیت بخشیدن به رفتار خود استفاده می کنند . یک چنین قدرتی به بازیگر اصلی ( در سرمایه اجتماعی ) اجازه می دهد تا به اهداف خود دست یابند . مزیت دیگر سرمایه اجتماعی ایجاد ” یکپارچگی” در میان اعضا است . هنجارها و باورهای محکم موجب ایجاد شبکه اجتماعی قوی می شود که در بر گیرنده آداب و رسوم و قوانین خاصی است و این هنجار جایگزینی کنترلهای رسمی می شود. در این رابطه اُچی (1980) چنین استدلال می کند که سازمان های قبیله ای با هنجارهای مشترک قوی از هزینه های اندک نظارت بهره مند بوده و تعهد بالایی را در اختیار دارند که در واقع همان سرمایه اجتماعی است (آلدر و ووکون ، 1999به نقل از الوانی ، 1381) . علاوه بر مزایای فوق بکارگیری سرمایه اجتماعی در سطح سازمان دارای مزایایی مانند ایجاد سازمان کاری و تیمهای منعطف ، ارائه ساز و کاربردهای برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی ، زمینه ساز برای توسعه سرمایه های غیر مادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان نسبت به مصلحت عامه است (لیانا و برن ، 1999به نقل از الوانی ، 1381)
معرفی مدل های مختلف سرمایه اجتماعی
مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال(1998)
ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته اند آن ها جنبه ها ی مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای دادند: ساختاری ، رابطه ای و شناختی .به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت برای سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت ، 1998به نقل از نیکچهفراهانی، 1389) .
شکل شماره ‏21- مدل ناهاپیت و گوشال از سرمایه اجتماعی
مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (1998)
براساس این مدل سرمایه اجتماعی سازمان می تواند ایجاد ارزش کند . در این مدل هریک از عناصر سرمایه اجتماعی از قبیل بعد ساختاری ، بعد شناختی و بعد ارتباطی منجر به ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان می شود که این خود یکی از جنبه های سرمایه فکری می باشد که در حوزه سرمایه انسانی جای می گیرد .
شکل شماره ‏22- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش ( تسای و گوشال، 1998به نقل از مقیمی و ثمری، 1389)
مدل سرمایه اجتماعی پاکستون (1999)
پاملا پاکستون در تلاشی بلند پروازانه برای بعد هنجاری و ساختاری شبکه های اجتماعی ، سرمایه اجتماعی را متشکل از دو جزء مختلف که هرکدام می تواند مستقل از دیگری عمل کند ، تعریف کرده است ( پاکستون ، 1999به نقل از فیلد،جان( 1388 )،. مولفه های تعریف پاکستون عبارتنداز : الف. میزان پیوستگی های انجمنی (زندگی انجمنی ) در بین افراد با ساختار شبکه ای عینی ذهنی بین افراد مشابه .او برای نشان دادن استقلال این دو مولفه جدولی ساده ارائه کرده است که تاثیرات این دو مولفه مختلف را از هم جدا می کند . به اعتقاد پاکستون سرمایه اجتماعی زمانی وجود دارد که هر دو متغیر در سطح بالایی باشند . اگر پیوستگی های انجمنی بالا باشند ولی پیوندهای ذهنی پایین باشند ، کنشگران ممکن است به راه های دیگری برای تامین همکاری، از جمله عقد قراردادهای رسمی متوسل شوند . اگر چه پیوندهای ذهنی زیاده بوده ولی پیوستگی های انجمنی در سطح پایینی باشند ، نیت وجود خواهد داشت ولی به احتمال زیاد برای غلبه بر موانع همکاری موثر نیازمند واسطه هایی خواهیم بود . پاکستون همچنین بین تاثیرات سرمایه اجتماعی در سطح فردی و تاثیرات آن در سطح اجتماع ، تمایز قائل شده است . مدل پاکستون روشی مفید برای تبیین وزن انواع مختلف اتصال ارائه می دهد .
جدول شماره ‏23- مدل پاکسون
پیوستگی های انجمنی بین افراد
زیاد
کم
پیوندهای ذهنی بین افراد
زیاد

]]>