دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد سازمان کنفرانس اسلامی، شاخص های ارزیابی

]5[ صفدری و همکاران / بررسی تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران / فصلنامه اقتصاد مقداری ( بررسی های اقتصادی سابق ) / دوره 5، شماره 2 / 1387 / 61-39 [do_widget id=kl-erq-2]
(6( نظیفی / توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران / پژوهشنامه اقتصادی / شماره 14 / 1381 / 130-97
(7( هیبتی و محمدزاده / ارزیابی آثار توسعه نظام مالی بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی / پژوهشنامه اقتصادی / شماره 15 / 1383 / 238-197
(8( صمدی و همکاران / بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی / فصلنامه پژوهش های اقتصادی / دوره7، شماره 3 / 1386 / 16-1
(9( راسخی و رنجبر / اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی / مجله دانش و توسعه (علمی – پژوهشی) / شماره 27 / 1388 / 22-1
(10( سیفی پور / بررسی تجربی تاثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی / مجله مطالعات مالی / شماره 6 / 1389 / 70-49
(11( فطرس و همکاران / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از روش تحلیل عاملی: مورد ایران / فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / شماره 56 / 1389 / 94-73
(12( موتمنی / بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران / بررسی های بازرگانی / شماره 34 / 1388 / 66-59
(13( کمیجانی و همکاران / چارچوب نظری تبیین عوامل مؤثر بر توسعه مالی (با تاکید بر مدل ویلیامسون) / فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی / شماره 50 / 1388 / 30-5
(14( رحمانی و امیری / بررسی تاثیر اعتماد بررشد اقتصادی دراستان های ایران با روش اقتصادسنجی فضائی / مجله تحقیقات اقتصادی / شماره 78 / 1386 / 57-23
(15( سعادت / تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان ها / رفاه اجتماعی / شماره 23 / 1385 / 195-173
(16( توسلی / سرمایه اجتماعی ثروت نامرئی / نشریه حیات نو اقتصادی / 1384
(17( فوکویاما / پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن / نشر جامعه ایرانیان / 1379
(18( کلمن / بنیادهای نظریه اجتماعی / نشر نی / چاپ اول / 1377
(19( احمدی / سرمایه اجتماعی و شاخص های ارزیابی آن / پایان نامه کارشناسی ارشد / دانشگاه تهران / 1383
(20( پاتنام / جامعه برخوردار، سرمایه اجتماعی و زندگی عمومی / نشر شیرازه / 1384
(21( فوکویاما / سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی / نشر شیرازه / 1384
(22( ناطق پور و فیروز آبادی / سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل گیری آن در شهر تهران / مجله جامعه شناسی / دوره 6، شماره 4 / 1384 / 91-59
(23( الوانی و سید نقوی / سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها / فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول / شماره 33و34 / 1385 / 26-3
(24( حق شناس و همکاران / نقش سرمایه اجتماعی در توسعه / مجله تدبیر / شماره 188 / 1386 / 24-20
(25( پاتنام / دموکراسی و سنت های مدنی / انتشارات روزنامه سلام / 1380 / 431-1
(26( حاجیان زاده / سرمایه ای که با مصرف، زیاد می شود ( مشاوره به منزله ی سرمایه ای اجتماعی ) / نشریه روا نشناسی و علوم تربیتی / شماره 9 / 1386 / 5-4
]]>