دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس، شرکت پذیرفته شده در بورس

2-3-2پژوهش های انجام شده در داخل ایران: [do_widget id=kl-erq-2]
پژوهش های حیدری، 1388، بررسی جریان وجوه نقد و عملکرد سازمان:آنجایی که شعب بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگه داری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. منابع نقد شعبه عبارتست از جریان نقد حاصل از عملیات روزانه شعبه (آورده نقد مشتریان) و ذخیره نقد صندوق که روزانه توسط خزانه بانک تأمین می شود. نگهداری وجوه در صندوق شعبه همواره با یک هزینه فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداری وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسری نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه خواب پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاری وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد.
پژوهش های زواریان، 1388، رویکرد به مدیریت نقدینگی بهینه در سیستم های مالی و بانکی:در این پژوهش های با رویکرد به مدیریت نقدینگی بهینه در سیستم های مالی و بانکی ، به رویکرد هزینه فرصت نگهداری نقدینگی با نرخ بهره منابع پولی و نیز هزینه معامله نقدینگی موجود در سیستم بانکی به عنوان یک اهرم به منظور بهینه سازی مدیریت نقدینگی اشاره داشته است. در این پژوهش های نشان داده شده است که با کاهش هزینه معملات وجوه دریافتی و اعطایی و نیز افزایش هزینه فرصت نگهداری نقدینگی در سیستم های بانکی، میزان سود آوری ناشی از مدیریت نقدینگی در قیاس با شرایط قبلی تا 33% رشد داشته است.
خالقی مقدم و کرمی، 1392، پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی:خالقی مقدم و کرمی 1392 در پژوهشی با عنوان پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییر پذیری و مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی به بررسی قدرت مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییر پذیری و مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی در مقایسه با مدل های پیش بینی سود می پردازد . در این پژوهش جهت انجام تجزیه و تحلیل ها از داده های 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1372 تا 1382 استفاده گردیده است . نتایج بدست آمده نشان می دهد که توان مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییر پذیری هزینه و مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی به صورت معناداری بیشتر از دیگر مدل های پیش بینی است .
نمازی و دوانی پور، 1391، ببررسی تجربی رفتار مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی ها در بورس اوراق بهادار تهران نشان دادند که مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی های اداری ، عمومی و فروش را مورد واکاوی قرار داده اند نتایج این پژوهش که بر اساس اطلاعات 50 شرکت فعال در بورش و صنایع مختلف برای یک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است نشان میدهد در ازای 1% افزایش در سطح فروش ، هزینه های اداری ، عمومی و فروش 65% افزایش می یابد ؛ در حالی که در ازای 1% کاهش در سطح فروش هزینه های اداری ، عمومی و فروش 41% کاهش می یابد . در این پژوهش همچنین چگونگی تغییر در شدت مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی ها در دوره های زمانی متفاوت و در میان شرکت های مختلف بررسی شده است . نتایج نشان می دهد شدت مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی ها در دوره هایی که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده کمتر است . همچنین شدت مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی ها برای شرکت هایی که نسبت جمع دارایی ها به فروش بزرگ تری دارند ، بیشتر است .
آقایی و کردستانی، 1390، توانایی سود در پیش بینی جریان های وجوه نقد و سود:نشان دادند که فایده مندی سود را تعیین منافع آتی سرمایه گذاری بررسی کرده اند . برای محاسبه متغیرهای پژوهش را سود و جریان های وجوه نقد حاصل از عملیات از داده های شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای سالهای 90-1361 استفاده نموده اند . برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز تعداد 46 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید . مشاهدات مربوط به سود حسابداری 455 شرکت /سال و مشاهدات مربوط به جریان های وجوه نقد با توجه به داده های در دسترس 382 شرکت /سال است .
تجزیه و تحلیل نهایی سوی داده های 26 شرکت که حداقل برای مدت 10 سال در دسترس بوده اند صورت گرفته است . از مجموع فرضیات و محاسبه خطاهای پیش بینی مدل های مربوط به سود و جریان های وجوه نقد حاصل از عملیات که از صورت های مالی شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استخراج شده بود نتایج زیر حاصل شد :
-مدل های رگرسیون سری زمانی برای اکثر شرکت ها قادر نیستند با استفاده از مشاهدات گذشته سودها ، جریان های وجوه نقد و سودهای آتی را پیش بینی کنند که به ارقام واقعی نزدیک باشند
-مشاهدات گذشته سود و جراین های وجوه نقد باهم برای پیش بینی جریان های وجوه نقد اکثر شرکتهای مورد مطالعه مفید نیستند البته افزودن سود به عنوان متغیر توضیحی به مدل پیش بینی جریان های وجوه نقد باعث می شود به پیش بینی های بهتری دست یابیم . بنابراین سود برای پیش بینی جریان های وجوه نقد دارای بار اطلاعاتی اضافی است .
-سود حسابداری در مقایسه با جریان های وجوه نقد ، برتری توانایی برای پیش بینی جریان های وجوه نقد دارد این یافته مطاب ق بیانیه شماره اهمیت تدوین استاندارد های حسابداری مالی است .
یعقوب نژاد و وکیلی فرد و بابایی (1389) تعداد 86 شرکت در دوره زمانی 1381 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفتند. در تجزیه و تحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد. مدیران میتوانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا، چرخه تبدیل وجه نقد حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران به وجود آوردند.
رضازاده و حیدریان (1389) نمونهای از شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفت و از این شرکتها تعداد 1356 مشاهده سال- شرکت به عنوان داده جمعآوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به این نتیجه رسیدند که مدیریت میتواند با کاهش میزان موجودیها و تعداد روزهای دوره وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. همچنین بر خلاف انتظار آنها افزایش طول دوره تأخیر در پرداخت حسابهای پرداختنی بر سودآوری تأثیر منفی داشت.
ایزدینیا و تاکی (1389) وی نمونهای از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1380 تا 1387 مورد بررسی قرارداد. تحلیل دادهها با استفاده از روش رگرسیون خطی ساده چندگانه انجام شد. نتایج رگرسیون نشان میدهد چرخه تبدیل وجه نقد با بازده داراییها یک رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد. همچنین سرمایهگذاری بالا در مورد کالا و حسابهای دریافتنی منجر به پایین آمدن سوددهی میشود.
کردستانی، 1388، بررسی میزان ارتباط سود با منافع آتی سرمایه گذاری در سهام:وی ارتباط سود سال های متوالی را مورد توجه قرار داده است. پژوهش وی با هدف بررسی میزان ارتباط سود با منافع آتی سرمایه گذاری در سهام صورت گرفته است.این پژوهش از اطلاعات سود و جریان نقد مربوط به 26 شرکت منتخب از شرکت های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برای سال های 73-1361 استفاده شده است .کردستانی به منظور نیل به هدف پژوهش خود ، ارتباط بین سود و جریان نقد سال های گذشته را بر روی سود و جریان نقد سال های آتی و از طریق روابط رگرسیونی بررسی کرده است . پس از برازش انواع روابط فوق الذکر ، قضاوت در خصوص معنی داربودن این روابط از طریق معنی دار بودن ضرایب مدل و نیز تشخیص Rr و در وقفه های رامانی 2و3و4 سال مورد قضاوت قرار گرفته است . در نتایج مربوط به ارتباط سودهای سالیانه مشخص شده که تنها 11 درصد از شرکت های نمونه دارای ضریب معنی داری برای سود سال های گذشته اند و R2 برای هیچ کدام از شرکت ها و وقفه ها در سطح قابل قبولی قرار ندارد (کمتر از 35 دردصد) به بیان روشن تر در این پژوهش برازش رگرسیونی ، عدم ارتباط بین سود سالیانه شرکت ها در سالهای متوالی مورد تایید قرار گرفته است .
خالقی مقدم، 1377، بررسی نقش پیش بینی سود و درجه اهرم مالی در عملکرد: دقت پیش بینی سود توسط شرکت ها که توسط مدیریت اعلام می شود را در 45 شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است ارتباط 4 متغیر قیمت سهام ، اندازه ، عمر شرکت و درجه اهرم مالی با دقت پیش بینی سود را با استفاده از رگرسیون های یک و چند متغیره مورد آزمون قرار داده نتایج آزمون فقط ارتباط بین دقت پیش بینی و متغیرهای قیمت سهام و اندازه شرکت را تایید نمود .
آقایی،1377، رفتار سود حسابداری:با مطرح ساختن این سوال که : آیا رفتار سودهای گزارش شده از یک فرایند به خصوص پیروی می کنند اصلاً یک مدل تا چه اندازه ای می تواند سودهای آتی را به خوبی پبش بینی کند ؟ دلیل آن است است که پاسخی برای وجود همبستگی سود شرکت ها در طی زمان بدست آورد . وی اشاره می کند که به دلیلی عدم در اختیار داشتن اطلاعاتی درباره چگونگی توزیع سری سودهای سالانه شرکت های بورش اوراق بهادار تهران از آزمون فرض ناهمبسته بودن تغییرات سود استفاده کرده است در این تصادفی بودن یا غیر تصادفی بودن تغییرات سود را با استفاده از آزمون دوره ها را به کار برده است در این پژوهش از طریق آزمون میانگین مجذور تفاوت های متوالی تغییرات واریانس سری های سود بدست آمده و نیز تعیین وابستگی آنها از طریق تحلیل کوواریانس تعیین شده است . لازم به ذکر است که محدوده این پژوهش شامل سود 2 شرکت منتتخب بورس اوراق بهادار تهران و در طی سال های 1351تا 1370 است آقای محمد علی آقایی در نتایج خود اشاره می کند که در محدوده پژوهش میان ارقام سودهای گزارش شده با فواصضل مساوی ، همبستگی معناداری مشخص نشده است .
به بیان دیگر ارقام سودهای سال های گذشته نمی تواند مبنای توانمندی برای پیش بینی ارقام سود سالهای آتی به شمار رود .
غلامزاده، 1373، بررسی رفتار سود حسابداری با استفاده از سری های زمانی باکس ـ جنکینز: وی در این تحقیق این موضوع را منظر دیگری مورد بررسی قرار داده است . همان گونه که از عنوان پژوهش مشخص است . غلامزاده از سری های زمانی باکس ـ جنکینز برای بررسی رفتار سود حسابداری استفاده کرده است وی ضمن تعریف مفاهیم مختلف سود ویژگی توانایی پیش بینی آن را مورد تاکید قرار داد حد امکان استفاده از سودهای چندین دوره را برای پیش بینی سود آینده واحد تجاری مورد تاکید قرار داده است . وی در پژوهش خود از سری زمانی سود برای 15 شرکت و سه گروه کانی غیر فلزی ـ مواد غذایی و نساجی به استناد اطلاعات دوره زمانی 30 ساله از سال 1351 تا 1380 استفاده نمده اند . در این راستا سری ز مانی سود هر شرکت را از طریق تفاضل گیری حساب نموده است و از طریق نمودار تابع خود همبستگی نمونه ای و خود همبستگی جزئی نمونه ای به شناسایی مدل مناسب که توصیف کنند و رفتار سود باشد اقدام نموده است و مدل نهایی خود را برای هر شرکت برازش نمود. پس از انجام بررسی ها و آزمونهای مختلف که بر روی مدل ها انجام داده است (نظیر آزمون معنی دار بودن ضرایب و آزمون نیکویی برازش) در پایان مدل ها را در هر صفت به صورت عرض مقایسه و تحلیل نمود غلامزاده در نتایج پژوهش خود به این مورد اشاره می کند سود شرکت وابسته به زمان بوده و ساختار سود اکثر شرکت ها از شوکهای تصادفی که در دوره های قبل به وقوع پیوسته تشکیل می شود .
به عبارتی اکثراً به صورت میانگین متحرک هستند البته در عین حال به خاطر پایین بودن کیفیت اطلاعات مربوط به سود شرکت های تحت بررسی اذعان می دارد که سودهای گذشته محتوای اطلاعاتی چندانی برای پیش بینی سودهای آینده ندارد و منبع مطمئنی برای تصمیمات محسوب نمیشود.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
3-1مقدمه
فصل سوم پژوهش به روش اجرای پژوهش و موضوعات مرتبط با آن اختصاص دارد.پژوهش، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص نمودن یک موقعیت نامعین است. از طریق این فرآیند، میتوان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و شناخت لازم را کسب کرد. در فرآیند تحقیق به چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، روش شناسی پژوهش گفته میشود. لذا شناخت علم و دستیابی به هدفهای آن میسر نخواهد شد، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. از طرف دیگر، تحقیق از حیث روش اعتبار می یابد نه از حیث موضوع پژوهش. روش پژوهش هدایت گر جستجوهای علمی در جهت دستیابی به حقیقت است.امروز جهت انجام تحقیقات به ندرت می توان بدون استفاده از روش های آماری اقدام به تفسیر وتبیین و تحلیل نتایج بدست آمده از تحقیقات و پژوهش های عملی کرد. اگر اطلاعات را از مهمترین لوازم تصمیم گیری بدانیم، علم آمار که پردازش داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری را فراهم می کند یکی از مهمترین علوم محسوب خواهد شد.(امیری، 1394). بیان روش پژوهش، با توجه به نوع هدف و روش پژوهش مورد استفاده، روش جمعآوری داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش و همچنین جامعه و نمونه آماری پژوهش از جمله موارد مطرح این فصل می باشند. علاوه بر این، نحوه محاسبه متغیرهای پژوهش و مدلهای بکارگرفته شده برای انجام این محاسبات و تعاریف عملیاتی این متغیرها به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه به تشریح مدل آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل رگرسیون مدلهای پانل (ادغام شده) و آزمونهای آن شامل آزمون پایا و یا ناپایا بودن دادههای پانل، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون همجمعی و چگونگی اجرای این آزمونها پرداخته خواهد شد.
3-2) روش پژوهش
هدف پژوهش عبارت است از مطالعه تاثیر مدیریت نقدی، مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
]]>