دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد مقایسه، عملکرد

در شرایطی که قطر تاج پوشش کوچک در اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 50/32 سانتی متر بیشترین مقدار را نشان داده است عامل مذکور در اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت حائز کمترین مقدار با میانگین 18 سانتی متر می باشد (نمودار4-2-2).

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر قطر تاج پوشش بزرگ (نمودار4-2-3) نشان داد که اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 25/41 سانتی متر و اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 24 سانتی متر به ترتیب بیشترین وکمترین قطر تاج پوشش بزرگ را داشتند.

در مقایسه میانگین های بدست آمده از نظر تعداد ساقه فرعی در اکوتیپ ها و تنش های مورد بررسی این نتیجه بدست آمد که اکوتیپ جیرفت × سطح 50 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 66/14 عدد در بوته بیشترین و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 10 عدد در بوته کمترین را دارد (نمودار4-2-4).

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر تعداد چتر (نمودار4-2-5) نشان داد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت و اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با 25/92 عدد در بوته بیشترین و 25/24 عدد در بوته کمترین تعداد چتر را داشتند.

مقایسه میانگین های طول ریشه در اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی (نمودار 4-2-6) نشان داد که اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 25/13 سانتی متر بیشترین طول ریشه و اکوتیپ سبزه وار × سطح 50 درصد تخلیه رطوبت با 10 سانتی متر کمترین طول ریشه را داشت.

در شرایطی که وزن خشک ریشه دراکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 334/120 کیلوگرم در هکتار بیشترین مقدار را نشان داد عامل مذکور در اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 500 /42 کیلوگرم در هکتار کمترین وزن خشک ریشه را داشت(نمودار 4-2-7) .

[do_widget id=kl-erq-2]

در مقایسه میانگین های بدست آمده از نظر وزن خشک ساقه در اکوتیپ ها و تنش های مورد بررسی این نتیجه به دست آمد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 004/712 کیلوگرم در هکتار بیشترین و اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 501/173 کیلوگرم در هکتار کمترین را دارد (نمودار 4-2-8).

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر وزن خشک برگ (نمودار 4-2-9) نشان داد که اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 835/342 کیلوگرم در هکتار بیشترین و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 667/91 کیلوگرم در هکتار کمترین وزن خشک برگ را داشت.

مقایسه میانگین های عملکرد ماده خشک در اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی (نمودار 4-2-10) نشان داد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با 006/1100 و 002/310 کیلوگرم در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد ماده خشک را داشتند.

در شرایطی که وزن بذر در اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 60/8 گرم در بوته بیشترین مقدار را نشان داده است عامل مذکور در اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت حائز کمترین مقدار با میانگین 60/1 گرم در بوته می باشد (نمودار 4-2-11).

]]>