دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد مقایسه، نمودا

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر وزن هزار دانه (نمودار 4-2-12) نشان داد که اکوتیپ کرمان × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 50/3 گرم در بوته بیشترین و اکوتیپ جیرفت × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 66/0 گرم در بوته کمترین وزن هزار دانه را داشت.

[do_widget id=kl-erq-2]

در مقایسه میانگین های بدست آمده از نظر مقدار پرولین در اکوتیپ ها و تنش های مورد بررسی این نتیجه بدست آمد که اکوتیپ جیرفت × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 866/1 میلی گرم بر لیتر بیشترین و اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 807/0 میلی گرم بر لیتر کمترین را دارد (نمودار 4-2-13).

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر قندهای محلول (نمودار 4-2-14) نشان داد که اکوتیپ جیرفت × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت و اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت به ترتیب با 953/2 و 376 /1 میلی گرم بر لیتر بیشترین و کمترین قندهای محلول را داشتند.

در شرایطی که کلروفیل a در اکوتیپ جیرفت × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 00126/0 میلی گرم بر لیتر بیشترین مقدار را نشان داده است عامل مذکور در اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 00031/0 میلی گرم بر لیتر کمترین میزان را داشت (نمودار 4-2-15).

مقایسه میانگین های کلروفیل b در اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی (نمودار 4-2-16) نشان داد که اکوتیپ سبزه وار × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 00235/0 میلی گرم بر لیتر بیشترین کلروفیل b و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 0005/0 میلی گرم بر لیتر کمترین کلروفیل b را داشت.

مقایسه میانگین اثر متقابل اکوتیپ در تنش خشکی بر کلروفیل کل (نمودار 4-2-17) نشان داد که اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 00193/0 میلی گرم بر لیتر و اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 00102/0 میلی گرم بر لیتر به ترتیب بیشترین و کمترین کلروفیل کل را داشتند.

در مقایسه میانگین های بدست آمده از نظر میزان کاروتن در اکوتیپ ها و تنش های مورد بررسی این نتیجه بدست آمد که اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 04334/0 میلی گرم بر لیتر بیشترین و اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 00746/0 میلی گرم بر لیتر کمترین را دارد (نمودار 4-2-18).

در شرایطی که اسانس برگ در اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با میانگین 891/0 درصد بیشترین مقدار را نشان داده است عامل مذکور در اکوتیپ جیرفت × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت حائز کمترین مقدار با میانگین 569/0 می باشد (نمودار 4-2-19).

همچنین در شرایطی که اسانس ساقه در اکوتیپ کرمان × سطح 70 درصد تخلیه رطوبت با 639/0 درصد بیشترین مقدار را نشان داده است اسانس ساقه در اکوتیپ سبزه وار × سطح 10 درصد تخلیه رطوبت با 115/0 درصد کمترین مقدار را داشت (نمودار 4-2-20).

]]>