دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد گیاهان دارویی، محصولات زراعی

[do_widget id=kl-erq-2]

1-13- اثرات اللوپاتی دود گیاهی به صورت آئروسل روی جوانهزنی
دود گیاهی باعث افزایش جوانهزنی در گونههای متفاوت، تحت غلظتهای خاص و در زمانهای مشخص میگردد. با وجود این، تیمار طولانیمدت با عصاره دودی از جوانهزنی جلوگیری میکند و باعث اثر بازدارندگی میگردد. ترکیبات ثانویه دود باعث بازدارندگی در جوانهزنی میگردد. این مواد هنگام تجزیه گیاهان رها میشوند و اگرچه این مواد به صورت گاز در اتمسفر پخش میشوند ولی احتمالاً بر سطح خاک باقی میمانند. این مواد شامل کامفور-آلفا پنین، alpha-phelandrene وeugenol میباشندکه از گیاهان سوخته رها میشوند و اثرات بازدارندگی بر جوانهزنی بذور بعضی از گونهها دارند.
هر چه مدت زمان تیمار از محدوده زمانی خاصی بیشتر گردد، اثرات بازدارندگی این مواد نمود بیشتر پیدا می کند. اثرات بازدارندگی روی دانهها میتواند در طبیعت در اثر یک بارندگی، به طور کامل از بین برود (هیسی و دلویچ ، 1984).
اگر چه استفاده از دود بعنوان یک عامل بهبود دهنده جوانه زنی بذور در بعضی از محصولات زراعی و باغی به خوبی شناخته شده است، اما تحقیقات بسیار کمی در رابطه با تأثیر دود روی گیاهان دارویی بومی انجام شده است(اسپارگ و همکاران، 2005). در ایران تعداد زیادی از گونه های گیاهی بومی به طور گسترده در طب سنتی استفاده و تجارت می شوند و به دلیل گسترش شهرنشینی، استفاده از بسیاری از این گیاهان بومی و دارویی رو به افزایش است. بنابراین نیاز به حفظ و نگهداری این گیاهان از ضروریات می باشد.
بسیاری از گونه های گیاهی دارویی در معرض انقراض هستند و اغلب پیدا کردن آنها در خارج از نواحی حفاظت شده مشکل است. در نتیجه بسیاری از این گونه ها از کشور های همسایه وارد میشوند اما این امر مدت زیادی به طول نمی انجامد. زیرا جمعیت های گیاهی خودرو و وحشی این کشور ها نیز به زودی تمام می شوند. اگر تقاضا برای گیاهان دارویی در آینده وجود داشته باشد ضرورت دارد که بسیاری از این گونه های گیاهی دارویی برای استفاده در طب سنتی، اهلی شده و به صورت تجاری کشت گردند (ون استادن و همکاران، 2000). کشت موفق گیاهان دارویی به میزان زیادی به قابلیت جوانه زنی موفق بذور آنها وابسته است. با مواجه شدن با افزایش تقاضا برای گیاهان دارویی توسعه تکنیک های لازم برای کشت و کار این گیاهان با حداقل هزینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
پاسخ به دود یک ویژگی وابسته به گونه گیاهی است. یعنی یک گونه گیاهی ممکن است پاسخی متفاوت از گونههای دیگر از خود بروز دهد (عبداللهی و همکاران، 2011: براون و همکاران، 1994: دیکسون و همکاران، 1995: راچ و همکاران، 1998: موریس ، 2000: توماس و همکاران، 2003: مریت و همکاران، 2006: نورمن و همکاران، 2006). بنابراین، به منظور بررسی پاسخ گیاهان مختلف به دود و ترکیبات حاصل از آن، باید گونههای مختلف گیاهی را جداگانه مورد مطالعه قرار داد و با توجه به تازگی این موضوع در کشور ما، گیاهان زیادی جهت بررسی پاسخ آنها به دود وجود دارند. این تحقیق، به منظور بررسی پاسخ و واکنش رشد گیاهان توتروباهی، بابونه و اکیناسه به تیمارهای مختلف دود (عصاره دودی و دود آئروسل) انجام گرفت.

فصل دوم
مواد و روشها
2- مواد و روشها:
این تحقیق در سال 1388، در شهر همدان و در شرایط گلخانهای (گلخانه گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بو علی سینا)، انجام شد. مختصات محل آزمایش به شرح زیر است:
طول جغرافیایی: 28/48 درجه
عرض جغرافیایی: 48/34 درجه
ارتفاع از سطح دریا: 1821 متر
2-1- مواد گیاهی مورد استفاده در آزمایش استحصال دود گیاهی
در این تحقیق، گیاه دارویی خاکشی (Sisymbrium irio) در آزمایش تولید دود، مورد استفاده قرار گرفت و به این منظور مخلوطی از اندامهای هوایی تازه و خشک (ساقه، برگ و گل) این گیاه از رویشگاههای خودروی محوطه اطراف دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینای همدان جمع آوری گردید. به منظور سوزاندن و استحصال دود از این گیاه دارویی، اندام های هوایی جمع آوری شده این گیاه، در دمای محیط خشک گردید.
بذور 3 گونه گیاه دارویی شامل توت روباهی، سرخارگل و بابونه از شرکت پاکان بذر اصفهان تهیه گردید. برای برطرف کردن نیاز احتمالی بذور به سرمادهی جهت بهاره سازی، قبل از هر آزمایشی 9 روز در دمای 5- 0 درجه سانتیگراد پیش سرمادهی شدند.
2-2- روش اجرای آزمایش
2-2-1- آزمایش عصاره دودی
در این روش، دود حاصل از سوختن 500 گرم از گیاه مربوطه از یک مخزن حاوی آب مقطر عبور داده شد. به طوریکه دود در آب مقطر به صورت یک محلول دود-آب (smoke-water) در آمد و این محلول دود-آب که به رنگ زرد می باشد، طی یک فرآیند شیمیایی با استفاده از اتر (برای جداسازی مواد موثره دود)، محلول مولار جوش شیرین (برای حذف اسیدهای قوی) و محلول مولار سود (برای حذف اسیدهای ضعیف)، برای استخراج عصاره دودی، مورد استفاده قرار گرفت (اسپارگ و همکاران، 2006). پس از استحصال عصاره دود، این عصاره با آب مقطر در غلظت های مختلف 1، 2/0، 1/0، 01/0 و 002/0 رقیق گشته و در ظرفهایی جداگانه نگهداری شد.
آزمایش مطالعه اثر تیمار عصاره دودی، درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 3 تکرار و 6 تیمار غلظت عصاره دودی (0، 1، 2/0، 1/0، 01/0 و 002/0) برای هر گونه گیاهی، بهطور جداگانه انجام گرفت.
2-2-1-1- روش اجرای مراحل جوانهزنی:
قوه نامیه بذور قبل از شروع آزمایش تعیین شد. به این منظور، پتریدیشها قبل از استفاده به مدت 24 ساعت با هیپوکلریت سدیم ضدعفونی شدند. برای هر یک از گیاهان مورد مطالعه، تعداد شش پتریدیش که هرکدام تقریباً حاوی 100 بذر بود، در نظر گرفته شد. پتریدیشها هرکدام توسط یک غلظت از عصاره دودی به مدت یک ساعت تیمار شدند. لازم به ذکر است که در تیمار شاهد به جای عصاره دود از آب مقطر استفاده شد.
پس از اتمام مدت زمان تعیین شده، بذور از پتری دیش ها خارج و با آب مقطرشسته شدند. بذرها با هیپوکلریت سدیم10 درصد ضدعفونی شدند و سپس به طور تصادفی، تعداد20 عدد بذر از هر گروه، جداگانه در سه پتری دیش جدید (واحد آزمایشی) روی دو لایه کاغذ صافی واتمن قرار داده شدند و این بار cc5 آب مقطر به هر پتری دیش اضافه گردید. برای جلوگیری از بیماریهای قارچی، ضدعفونی بذور با استفاده از قارچکش بنومیل دو در هزار انجام گرفت و سپس پتریدیش ها جهت جوانه زنی به اتاقک رشد منتقل شدند. شرایط اتاقک رشد به صورت 16 ساعت روشنایی، 8 ساعت تاریکی، دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 70 درصد تنظیم شد. شمارش بذور از آغاز جوانه زنی به مدت 7 روز انجام شد و معیار جوانه زنی یک بذر، خروج ریشهچه به میزان یک میلیمتر، در نظر گرفته شد. پس از پایان دوره جوانه زنی، صفاتی همچون طول ساقه چه، طول ریشه چه و وزن گیاهچه بذور جوانه زده اندازه گیری شد.

]]>