دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان با موضوع انحراف معیار، انواع خسارت

[do_widget id=kl-erq-2]

2-5-4معادله فاصله مقیاس شده
این معادله به شکل زیر است: [8]
معادله 8-4
که در آن W خرج حداکثر منفجره شده ، D فاصله از محل انفجار و نزدیکترین سازه محافظت شده و Ds فاکتورفاصله مقیاس شده است که می تواند جهت تعیین مقدار خرج مجاز قابل انفجار در هر پریود 8 میلی ثانیه ای بدون نیاز به مونتورینگ استفاده شود. فاکتور فاصله مقیاس شده که بدون نیاز به مونتورینگ بایستی اعمال شوند، در جدول8-4 آمده است. این مقادیر دارای کاربرد کلی بوده و بنابراین خیلی محافظه کارانه اند. [10]
برای توضیح فرض کنید که یک سازه حساس در فاصله 1000 فوت از یک انفجار قرار دارد. با استفاده از جدول ، فاکتور مقیاس شده مجاز برابر با 55 دست می آید. بنابراین مقدار کل خرج که می تواند در ظرف 8 میلی ثانیه منفجر شود برابر است با:
جدول8-4فاکتور فاصله مقیاس شده جهت کاربرد بدون نیاز به مانیتورینگ[10]
اگر اندازه گیری های واقعی انجام شده در محل پیشنهاد کنند که رابطه استهلاک سرعت طبق رابطه زیرباشد:
برای فاصله بیشتر از 1000 فوت، سرعت ذره ای مجاز یک اینچ بر ثانیه است. با جایگذاری در معادله فوق، فاکتور فاصله مقیاس شده مجاز برابر با 24 بدست می آید. بنابراین مقدار ماده منفجره ه می تواند بر هر تأخیر منفجر شود و شرایط ایمنی سرعت را تأمین کند ، بدست می آید.
اختلاف بین 330و lb/delay 1736مطمئناً تأثیر خیلی زیادی بر طراحی انفجار دارد. مزیت روش رویکرد معادله مقیاس شده این است که خیلی ساده بوده و هیچگونه اندازه گیری نیاز ندارد. فقط مقادیر مناسب را بایستی داخل معادله جایگذاری کرد. معایب آن این است که طراحی انجام شده بر این اساس، خیلی محافظه کارانه است و از آنجائیکه هیچ گونه اندازه گیری صحرائی انجام نمی شود، هیچگونه روش کمی برای بهبود انفجارهای بعدی وجود ندارد. جدول 9-4مقدار ماده منفجره که می تواند در مدت 9 میلی ثانیه یا بیشتر بر حسب فاصله و فاصله مقیاس شده، منفجر شود را به نمایش می گذارد.
جدول 9-4 مقدارخرج منفجر شده بر تاخیر بر حسب فاصله و فاصله مقیاس شده [10]
3-5-4 معادله اصلاح شده فاصله مقیاس شده
تجربیات گذشته نشان داده اند که سرعت ذره ای حداکثر با فاصله مقیاس شده با رابطه زیر مرتبط می شود.
معادله 9-4 [11]
که در آن Vسرعت ذره ای حداکثر (mm/s یا in/s)K، سرعت ذره ای برای DS, DS=1فاصله مقیاس شده (m/kg0.5 یا ft/lb0.5) و ثابت است. این رابطه معادله استهلاک لرزه نیز نامیده می شود. مقادیر k و شدیداًٌ تابع مشخصات محل می باشند. مقدار K می تواند از یک مقدار پایین مانند in/s 20تا بیش از 1000 باشد، توان معمولاً در رنج 1/1 تا 2/4 می افتد.
برای هر معدن این معادله بایستی تعیین شود، یعنی اینکه مقادیر K و برای معدن مورد نظر بایستی بدست آیند. در هر صورت طبق قوانین OSMRE مقدار سرعت ذره ای نبایستی از سرعت ذره ای مجاز جدول 6-4 تجاوز کند (با سطح اطمینان %95) بنابراین برای کاربرد این معادله بایستی سرعت ذره ای حداکثر، فاصله انفجار تا ایستگاه اندازه گیری و حداکثر خروجی که در مدت ms 8 منفجر می شود برداشت شوند. این داده ها بایستی در یک رنج وسیعی از فاصله مقیاس شده برداشت شوند. با توجه به اینکه W (مقدار ماده منفجره) و D (فاصله) تشکیل فاصله مقیاس شده را (DS) می دهند، لذا برای هر انفجار یک زوج داده تهیه می شود از (V.DS) . آنجائیکه یک سطح اطمینان %95 بایستی اعمال شود، داده ها بایستی ا ز یک سری نسبتاً وسیع انفجارها بر داشت شوند. طبق نظر OSMRE اگر داده مناسب باشند، 30 جفت داده قابل قبول است. سپس داده های سرعت ذره ای و فاصله مقیاس شده روی محور مختصات لگاریتمی رسم شده بهترین خط منطبق بر داده ها با روش رگرسیون حداقل مربعات بدست می آید. مقادیر K و همچنین ضریب تعیین (r2) مشخص خواهند شد. مقدار r2 نبایستی کمتر از 0/65باشد. انحراف معیار مورد استفاده در اعمال سطح اطمینان احتمالاً کمتر از 0/2 نخواهد بود و نبایستی از 0/5 بیشتر باشد. برای یک دسته داده، منحنی طراحی طوری تغییر مکان داده می شود که سطح اطمینان %95 بدست آید. اگر انحراف معیار خیلی بزرگ باشد، متغیر K تا حدی افزایش می یابد که سطح اطمینان %95 فقط در مقادیر بالای فاصله مقیاس شده اتفاق می افتد که در این صورت ممکن است این فاصله مقیاس شده در محدوه مقادیر رایج و مجاز محل نباشد. یکبار که منحنی رسم شد، خط افقی حداکثر سرعت مجاز رسم شده (مثلاً mm/s25) و فاصله مقیاس شده خوانده می شود. یا می توان از معادله استهلاک استفاده کرد. این معادله می تواند بدون نیاز به مونتورینگ استفاده شود. البته بایستی بطور پریودیک توسط مانیتورینگ چک شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ تغییری در محل یا فرایند انفجار صورت نگرفته است. مزیت این روش این است که یک الگوی انفجار بر اساس ویژگی های محلی تعیین می شود. همچنین در فرایند برازش یک مدل استهلاک ، یک مقدار خیلی زیادی اطلاعات در مورد خود محل و انفجار بدست می آید، بدهد. [10]
4-5-4گراف حداکثر سرعت با توجه به فرکانس
گراف مربوطه به سطح انفجار می تواند برای تعیین لرزه زمین حداکثر مجاز در صورت معلوم بودن فرکانس غالب مورد استفاده قرارگیرد. همانطور که دیده می شود برای فرکانس های بالاتر از Hz 30، سرعت ذره ای مجاز جهش پیدا می کند به مقدار in/s 2 دلیل ،این حقیقت است که سازه ها (ساختمان ها) دارای فرکانس طبیعی پائینی بوده و بیشتر در فرکانس های پائین آسیب پذیرند (کمتر از Hz10)،ساختمان ها اغلب در فرکانسهای بالای Hz 40غیر حساس هستند.
)روش های محاسبه لرزش به صورت تجربی در پیوست 2 آورده شده است.)
شکل11- 4استانداردOSRME برای تعیین سرعت ذره ای بر حسب فرکانس غالب[10]
7-4تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن
همانطور که متذکر گردید ، قوانین ایمنی بر اساس سرعت ذره ای بنا شده اند. هنگامی که با سازه های خود معدن سروکار داریم، یک نوع مختلفی از معیار خسارت نسبت به سازه های بیرون معدن با مالکیت غیر معدنی ممکن است تحمیل شود. در اینجا برای توضیح بهتر موضوع، یک مثال برگفته از مطالعات بویر و بنان مورد بررسی قرار می گیرد. داده های سرعت ذره ای- فاصله مقیاس شده مربوط به 1500 رکورد از معادن مختلف در شکل12-4 نشان داده شده اند.
بر روی این داده ها یک خط حدی بالاتر برازش شده است. جدول10-4 آستانه سرعت ذره ای حداکثر که بعضی از انواع خسارت می تواند رخ بدهد،را نشان می دهد. این مقادیر حدی سپس روی منحنی شکل 13-4 انداخته شده که در اینصورت یک سری راهنمایی هایی برای ارزیابی سریع پتانسیل خسارت سازه های معدنی می دهد. اگر فرض شود که بطور مثال ایجاد ترکهای ریز مشکل ساز نباشد، در آنصورت یک فاصله مقیاس شده مشخصی بایستی برای طراحی انفجار انتخاب شود که بطور معنی داری کو چکتر از مقادیر موجود در استاندارد برای سازه های خارج از محدوده معدن با مالکیت غیر معدنی است. از شکل، فاصله مقیاس شده که در آن انتظار ایجاد ترکهای ریز اندود گچی در ساختمان است، برابر 13 است. بر اساس فاصله، مقدار مربوطه OSMRE برای فاصله مقیاس شده 65-50 است. فرض کنید که انفجار در یک فاصله ft500از یک سازه معدنی (مثل ساختمان مدیریت) قرار دارد با 13= Ds میزان خرج مجاز بر تأخیر بدست می آید.
]]>