دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان با موضوع اندازه گیری، استانداردها

انفجار اگر خوب طراحی نشده باشد، ممکن است باعث حرکت زمین با شدت کافی برای ایجاد خسارت در سازه های معدنی و کارخانه و سازه های مجاور از محدوده معدن گردد.قوانین وضع شده برای کنترل لرزه بر اساس سرعت ذره ای حداکثر تولید شده در اثر انفجار وضع شده اند. در بعضی مواقع شتاب ذره ای حداکثر و جابجائی ذره ای حداکثر از اهمیت بالایی برخوردار هستند، در اینصورت می توان با داشتن یک از این سه پارامتر، با استفاده از معادلات مربوطه و یا گراف دو پارامتر دیگر را محاسبه کرد. در جدول5-4 لیست کامل فاکتورهایی که در کنترل لرزه های انفجار تأثیر گذار هستند آمده است که در بین آنها فاصله نقطه مورد نظر از انفجار، میزان خرج منفجر شده بر تأخیر و فرکانس لرزه از بیشترین اهمیت برخوردارند. [do_widget id=kl-erq-2]
مراحل طراحی انفجار و مونیتورینگ ،برای اینکه شدت لرزه ها مطابق قوانین باشند شامل زیر است:
1- محدوده مجاز سرعت ذره ای حداکثر
2- معادله فاصله مقیاس شده
3- معادله اصلاح شده فاصله مقیاس شده
4- گراف مربوط به حداکثر سرعت با توجه به فرکانس یا روش نمودار تراز آتشباری
استانداردهای لرزش ناشی از انفجار 6-4
بر اساس نیم قرن تحقیق محققین و دانشمندان در زمینه انفجار، استانداردهای مختلفی برای لرزش ارائه شده است که اهم آنها به شرح ذیل می باشد:
1-6-4 حداکثر سرعت ذرات (Peak particle velocity )
در سال 1948کیلستروم ،وستربرگ و لانگفورس [7]برای اولین بار شاخص حداکثر سرعت ذرات را مورد مطالعه قرار دادند و محدوده هایی برای ایجاد خسارت و ایمنی تعریف کردند. در سال 1959 نورثود و ادوارد نیز در کشور کانادا ضمن استفاده از شاخص حداکثر سرعت ذرات محدوده هایی برای خسارت و ایمنی تعریف کردند. در سال 1971 داوال، جهانسون و نیکلاس ، در سال 1980 سیسکیند از اداره معادن آمریکا تحقیقاتی در این زمینه انجام دادند و استانداردهایی در این زمینه ارائه کرده اند[8]. مطالعات همه این محققین نشان می دهد که اگر سرعت ذرات بیش از 2 اینچ در ثانیه (50 میلیمتر در ثانیه) باشد به احتمال زیاد ایمنی برقرار نخواهد بود.
2-6-4 مقیاس فاصله (Scaled distance)
در قسمت بعد تو ضیح داده میشود.
3-6-4 شتاب ذرات (Particle acceleration ) اولین مطالعات در این زمینه توسط توئن و وایدزارائه شده است که طبق نظر آنها چنانچه شتاب ذرات کمتر از ده درصد شتاب ثقل باشد، ایمنی برقرار خواهد بود ولی در شتاب بین ده درصد شتاب ثقل تا شتاب ثقل، احتیاط و در شتاب بیشتر از شتاب ثقل خسارت بوجود خواهد آمد.
4-6-4 نسبت انرژی
این شاخص در سال 1949 توسط کراندل تعریف شده است:
در  نسبت انرژی،شتاب بر حسب فوت در ثانیه و  فرکانس بر حسب هرتز می باشد. بر اساس نظریه کراندل چنانچه شاخص نسبت انرژی کمتر از 3 باشد، ایمنی برقرار خواهد بود ولی اگر شاخص نسبت انرژی بین 3 تا 6 باشد احتیاط و بزرگتر از 6خسارت وارد خواهد شد.
جدول5-4 فاکتورهای موثر در جنبش زمین[10]
1-5-4محدوده مجاز سرعت ذره ای حداکثر
لرزه حداکثر زمین نبایستی از حد مجاز منعکس شده در جدول6-4 در نواحی مسکونی، ساختمان های دولتی، مدارس، کلیسا یا مساجد یا ساختمان های آموزشی و عمومی در خارج محدوده مجاز معدنی بیشتر باشد. همچنین ساختمان های در مجاورت ناحیه انفجار مانند برج های آب ، خطوط لوله و سایر تأسیسات ، تونلها ، سدها و معادن زیر زمینی، بایستی با وضع یک حد مجاز برای لرزه زمین از خسارت مصون بمانند. سرعت ذره ای بایستی در سه جهت عمود بر هم اندازه گیری شود. مقادیر مجاز سرعت به هر کدام از سه مؤلفه های سرعت اندازه گیری شده اعمال خواهند شد و نیازی به محاسبه بردار منتجه نخواهد بود. در این حالت فقط مقادیر حداکثر ثبت خواهند شد و محتوی فرکانسی نیز مورد نیاز نیست برای رسیدن به مقادیر مجاز جدول نیاز به طراحی انفجار بر این اساس داریم برای طراحی بهینه انفجار دو روش فاصله مقیاس شده و فاصله مقیاس شده اصلاح شده استفاده می شود.
جدول 6-4مقادیر مجاز سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله از محل انفجار [10]
این جدول به گونه ای تنظیم شده است که سازههای مجاور محوطه آتشباری از قبیل ساختمانهای مسکونی، ساختمانهای عمومی، مدارس، خطوط لوله، معادن زیرزمینی از خطرات لرزش محافظت شوند.
جدول7-4 مقایسه واکنش انسان به اوج سرعت ذره ای[10]
]]>