دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان با موضوع فرهنگ ایرانی اسلامی، معماری ایرانی

وجود دو گونه است یکی ظهور عینی وخارجی دارد ودیگری ظهور ادراکی که اشیاء از این جهت قابلت ادراک می باشد نه از جهت عینی شان . اشیاء دو صورت دارند یکی در معنای عملکرد وادراک ودیگری در قوه مدرکه جسم محتاج به صورتی است که بایستی از خارج به آن ضمیمه گردد تا متمم وحدت وشخصیت وجودی جسم گردد . [do_widget id=kl-erq-2]
در بیان این فلسفه وارتباط علمی وعملی آن در معماری وشهر سازی ایرانی میتوان به بیان این موضوع پرداخت که در معماری ایرانی تزیینات وعناصر ظاهری در کارکرد اصلی خود نمود واقعی برای درون وذات اصلی بنا محسوب میگردد. درون گرایی در معماری ایرانی بیان کامل این مطلب است در نحله فلسفی این مورد ابن عربی مطلبی را اینگونه بیان میکند

(شکل 3-3) پلان یک واحد مسکونی سنتی درون گرا
برگرفته از کتاب سیری در مبانی نظری معماری دکتر غلامحسین معماریان
خدا علاوه بر تجلی وجودی که با آن در عین به اسم لطیف ظاهر میگردد دارای تجلی شهودی نیز هست که به اسم خبیر در علم ظهور پیدا میکند حال وقتی که خدا خود را از طریق تجلی به ما میشناساند در حقیقت خودش را محدود ومقید میسازد در غیر این صورت خلق نمی توانست او را بشناسد یعنی آنها مطابق استعدادهایشان طلب شهود دارند پس شناساندن خودبه آنها عبارت از اعتای وجود به آنها پس در واقع تجلی شهودی همان تجلی وجودی است درست همان طور که در مورد خداوند علم او عین وجود اوست وبه تعبیر ابن عربی خداوند دو تجلی دارد غیبی وشهادتی از تجلی غیب اعطای استعدادی میکند که قلب محل آنست این تجلی ذاتی است که حقیقت آن غیب است هنگامی که این استعداد بر قلب حاصل شد خدا برای آن در شهادت تجلی شهودی میکند پس اورا دیده به صورت آن چیزی در می آید که برایش تجلی شده است .
درادراک صور ظاهر هر چیزی بایستی به نوعی ادراک از عالم درون پی برده شود که در معماری ایرانی به دلیل شکل گیری معماری به صورت درون گرا ظهور کرده است معماری در حال تلاش است که به نوعی از عالم مثال در درون خود دست پیدا کند .
بر اساس نظریه مثل در این جهان هر چه مشاهده می شود اعم از اعراض وجواهر واصل وحقیقت شان در جهان دیگر وجود دارد وافراد این جهان به منزله حقایق واصل در آن جهان میباشد وهمگی دارای یک اصل وحقیقت می باشند
از آنچه گفته شد میتوان به موارد ذیل رسید وحدت وجود همان وحدت شهود است وبالعکس در این میان کلمه وجود که با وجد وجدان همراه است هم به معنای بودن وهم به معنای یافتن تعبیر شده است ابن عربی تعبیر درستی در این مورد به کار برده است که با به بکار بردن آن دو گانگی بین شهود و وجود مدرک ذهن وعین را از میان بر می دارد. در این جا وحدتی را جستجو باید کرد که در پس آن نوعی توجه به اصل وحدت درونی مطرح میگردد یعنی آنکه در صور ونشانه های معماری که معمار درآن از نشانه های مادی به کار گرفته است نوعی وحدت بیان میگردد که مبین وحدت ادراکی در فضای معماری است .
3-1-3- وحدت و کثرت از دیگاه اسلام وقرآن :
در قران کریم در جاهای مختلف به موضوع وحدت اشاره شده است قرآن برای تمامی کارکردهای جهای هستی یک هدف وغایت را تعریف وبیان میداردوآن اینکه مبدا ومقصد را در هدف اصلی برای بشر همانا حق تعای بیان میدارد وبازگشت وهدف اصلی انسان را در رسیدن به آرامش خداوند میداند چنانچه میفرماید .
انا لله وانا الیه راجعون
ما از خداییم وما به سوی او بر میگردیم
(سوره بقره آیه 156)
چنانچه در جای دیگر اهل کتاب را به وحدت با یکدیگر دعوت می دارد . میفرماید .
در این آیه شریفه به این موضوع توجه خاص می شود که در جهان هستی یعنی جهانی که دارای کثرت های فراوان است اجزا به سوی یک واحد در حرکت هستند ودر نهایت از او هستیم که به سوی او می رویم در بخش دیگری در این مورد در خصوص نقطه مقدس در هنر و ادبیات ایرانی واین که در تمام طول این هنر ختم به نقطه مقدس وجود دارد وسرلوحه کارقرار دارد می پردازیم.
قل یا اهل الکتاب تعالو الی کلمه سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئ ولا یتخذ بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .
(بگو ای اهل کتاب بایید کلمه های را که میان ما وشما مشترک است بپذیریم این که جز خدارا نپرستیم وبرای او شرک نورزیم وجز خدا بعضی از ما بعض دیگر را ارباب قرار ندهد .اگر آنان رویگردان شدند بگویید گواه باشید که ما اسلام را پذیرفتیم . )
(قرآن کریم سوره ال عمران آیه 64 – ترجمه مهدی الهی قمشه ای)
همچنین آیاتی در مورد وحدت عالی در قرآن آمده که اشاره مسقیم به موضوع وحدت دارد مانند:
واعتصمو بحبل الله جمیع اولا تفرقو
همگی به طناب (بالا رونده) خداوند چنگ زنید وپراکنده نشوید
(قرآن کریم سوره ال عمران آیه 103 -ترجمه مهدی الهی قمشه ای)
در تمامی آیات ذکر شده قرآن کریم در خصوص یگانگی مسیر بازگشت انسانها به سوی خداوند به این نکته اشاره گردیده است که ما از اویم وبه سوی او می رویم . وحدت اثر
نمی یابد مگر هدف ومقصود داشته باشدتابه غایت معنای خود دست یابد .
3-2- بررسی سیر مبانی فکری نظری درمعماری ایرانی
درشکل گیری معماری ایرانی نظر . جهان بینی . وتفکر ارتباط بسیار نزدیک با فضا دارد این امر در ابتدا شاید جستجو گر ارتباطهای اقلیمی درفضای معماری باشد در مراحل تکمیلی خود هنوز در راستای اندر کنشی است نسبت به پاسخگویی به مسائل واحه های اصلی در تفکروفرهنگ ایرانی اسلامی که در اینجا به قسمتهایی از این ارتباط خواهیم پرداخت در این مورد توجه اصلی ما به موارد وکارکردهای است که آقای دکتر داراب دیبا در این خصوص داشته اند معماری ایرانی پیوند بسیارشدیدی بین عناصر وفرهنگ وفلسفه علمی در نزد عصر وزمانهای مختلف است .

]]>