دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان با موضوع معماری اسلامی هند، آبهای زیرزمینی

3-2-5- تعادل : [do_widget id=kl-erq-2]
درمعماری تعادلی موزون بین ساختمان ومحیط آشکار است وهمانند یکی از موجودات طبیعت با آن همنفسی وهمدلی صورت میگیرد .
حس ودانش عمیق به وجود آورندگان آثار درمعماری ایران موجب شده است که عناصر کالبدی در مکان وجای خود حظور خویش را مشخص نمایند وکاربرد هر کدام پاسخی باشد به محیط .
در ایران غیراز مناطق مرطوب وبارانی شمال ومناطقی از جنوب با سرزمینی خشک وبی باران روبرو هستیم که از لحاظ اقلیمی دو تمهید ویژه را می طلبد .یکی در امان ماندن از گرمای آفتاب ودیگری به وجود آوردن خنکایی در فضای معماری است وحفظ آب از مهمترین کارها در این اقلیم است .
بسیاری از عناصر معماری سنتی در کویر دلیل وجودی خود را در مقابله با این اقلیم خشک به وجود آورده اند همانند گنبد که همیشه یک طرف آن رو به آفتاب است ودر طرف دیگر آن سایه ایجاد میگردد وحرارت در داخل آن به صورت گردشی به بیرون راه پیدا میکند . نمونه دیگر دیوارهای خشتی ضخیم هستند ویا تالار ها یا ایوانها وبادگیرها و سایر ابنیه ای از این دست که با پیوندی ارگانیک در محیط شکل گرفته اندو این حکمت متعالی است که انسان بتواند این گونه با طبیعت اطراف خود سازش پیدا کند .
ایوان یکی از فضاهای معماری ایران است که به صورت نیمه باز ونیمه بسته در معماری ظهور دارد این فضا با ایجاد تصویری که در کارکرد اولیه خود در معماری دارد به عنوان فضای متعالی در معماری جهت کنترل نور خورشید به کار می رود سایه روشنهای ایجاد شده در فضا سبب خلق زیبایی های خاصی در آن شده است وتعدیل نورو گرما وسایه روشن را به عهده دارد .
در خانه های سنتی هشتی حد میان واسطه ای است که تنظیم کننده حدود وعرصه های قابل روئیت در معماری به شمار می آید که در واقع حد میانی است در قرار گیری فضای بیرونی وداخلی نسبت به همدیگر که نسبت به جهت جغرافیایی حالتهای خاص خودرا پیدا میکند.
همزیستی با اقلیم ومحیط حد مشترک فرهنگ با طبیعت است ورودی با سلسله مراتبی درساختمان تعریف می گردد وعلاوه بر این در تنظیم کردن شرایط محیطی در معماری نقش کاملا تعریف شده خودرا به عهده دارد .
( دکتر داراب دیبا مقاله الهام وبرداشت از معماری ایران مجله معماری فرهنگ شماره 1ص 106)
پلان یک واحد مسکونی سنتی نگاه کنید به جفت گیری ها و حریم ها حرکت ها در فضاهای داخلی آن

(شکل 3-8)( غلام حسین معماریان سیری در مبانی نطری معماری ص 120)
جستجوی آبهای زیر زمینی وایجاد شبکه های آبهای زیرزمینی به دلیل همین در نظر داشتن شرایط محیطی در معماری بوده است در معماری ایرانی بهشت جایگاه خودرا پیدا میکند به قسمی که در اکثر ابنیه معماری سنتی خود را به گونه ای بروز داده است .
3-2-6- هندسه در معماری ایرانی :
مورد بسیار مهم در درک معماری شرق شامل ایران وسایر کشورها نحوه برخورد با هندسه در بیان افکارواندیشه ها است بدون شک زبان بیان معماری در هندسه است وازطریق روابط آن می توان کلیت کالبدی را آشکار کرد . اما بحث ما تفاوت هندسه ودرک آن در کشورهای شرقی با سایر کشورها است در هنر ومعماری اسلامی هندسه داری اهمیت خاصی است ومفهوم ویژه ای را دارا می باشد که تجلیگاه افکار الهی واشراقی است .

(شکل3-9) هندسه در 3 جهت اصلی بنای گنبد سلطانیه
(منبع مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی )
در هندسه این سرزمین بحث علم ورشد ریاضی اعداد وترکیبات پیچیده جبر همراه با حس شهودی بوده است واین دو که تکمیل کننده آثار هنری می باشند جدایی ناپذیری هنر وعلم را در معماری ایرانی به ظهور می رسانند جالب توجه آنکه با مطالعه آثار افلاطون در می یابیم که او دریافت علمی را بدون پشتوانه های شهودی ناقص میداند وبحث عرفان در علم هندسه واعداد را مطرح میسازد از عصر رنسانس به بعد در غرب بحث شهود در علم به فراموشی سپرده شده است وکلیه استدلالها در چهار چوبها وجداول مطرح شده است. عجیب اینجاست که علم در طول تاریخ سعی کرده است که ناشناخته ها را بشناسد .
چرا وقتی در باره هوش صحبت می شود فقط هوش عقلانی مطرح می شود وهوش ایمانی از این مقوله خارج می شود در حالی که این هوش اساس بیداری برای انسان است مطالعه آثار محققان ایرانی درادراک روابط طبیعی ومادی نشانگر نحوه برخورد شهودی ایشان در تکمیل استدلال های علمی است .
هندسه ای که بر پایه این نگرش به وجود آمده است از پیچیدگی وترکیباتی برخوردار است که بسیاری از محققان غربی آنرا ابتدایی و فاقد اعتبار دانسته اند که این موضوع خود به علت عدم درک درست وفهم نکردن این موضوع است .
دیاگرام هندسه دایره در معماری ایرانی که مادر خلق شکل در معماری ایرانی
را تشکیل می دهد .
(شکل3-10) (دایره برای خلق تمامی اشکال هندسی نیاز است )

امروز میدانیم که هندسه در ترکیبات عالی خود از روش همدلی وارتباط برخوردار است و پژواکهای شکلی گیاه به صورت اشکال پنهان خود را مشخص وآشکار کرده اند یکی از نمومه های خوب این هندسه (هندسه همدلی ) ساختمان هشت بهشت است .

]]>