. 103
جدول 4-24 فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. 105
جدول 4-25 فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………. 106
جدول 4-26 فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ……………………………………………………………………… 108
جدول 4-27 فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ………………………………………………………………. 109
جدول 4-28 فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. 111
جدول 4-29 فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… 112
جدول 4-30 فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………… 114
جدول 4-31 جدول توافقی سوالات 1،2،3،4،5،6 …………………………………………………………………………………… 117


جدول 4- 32 جدول توافقی سوالات 7،8،9،10،11 …………………………………………………………………………………. 119


جدول 4- 33 جدول توافقی سوالات 12،13،14،15،16،17 ……………………………………………………………………… 121


جدول 4- 34 جدول توافقی سوالات 18،19،20،21،22،23 ………………………………………………………………………. 123


جدول 4- 35 جدول توافقی سوالات 24،25،26،27،28،29،30 ………………………………………………………………… 125


فهرست نمودار ها
نمودار 4-1 فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………….. 71
نمودار 4-2 فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار …………………………………………………. 73
نمودار 4-3 فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………… 74
نمودار 4-4 نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ……………………………………………………………………… 76
نمودار 4-5 فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ……………………………………………………. 77
نمودار 4-6 فراوانی رقابت میان کارخانه ها ……………………………………………………………………………………….. 79
نمودار 4-7 فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ……………………………………………… 80
نمودار 4-8 فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت …………………………………… 82
نمودار 4-9 فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ………………………………………… 83
نمودار 4-10 فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ……………………………………………….. 85
نمودار 4-11 فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت …………………………………………. 86
نمودار 4-12فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………………………… 88
نمودار 4-13 فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ………………………………………………………………………. 89
نمودار 4-14 فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ……………………………………………………………………………… 91
نمودار 4-15 فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت …………………………………………………………………………… 92


نمودار 4-16 فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ………………………………. 94
نمودار 4-17 فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت …………………………………………. 95
نمودار 4-18 فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………… 97
نمودار 4-19 فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت …………………………………….. 98
نمودار 4-20 فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ……………….. 100
نمودار 4-21 فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………………………….. 101
نمودار 4-22 فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ………………………………….. 103
نمودار 4-23 فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ………………………………………. 104
نمودار 4-24 فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان …………………………………………………………………………………. 106
نمودار 4-25 فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 107
نمودار 4-26 فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت …………………………………………………………………….. 109
نمودار 4-27 فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………… 110
نمودار 4-28 فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ……………………………………………………………………. 112
نمودار 4-29 فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ………………………………….. 113
نمودار 4-30 فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ………………………………………………………………………. 115
نمودار 4-31 توزیع خی دو در فرضیه اول ………. ………………………………………………………………………………….. 117


نمودار 4-32 توزیع خی دو در فرضیه دوم ……….. …………………………………………………………………………………. 119


نمودار 4-33 توزیع خی دو در فرضیه سوم …………………. ………………………………………………………………………. 121


نمودار 4-34 توزیع خی دو در فرضیه چهارم ……………….. ………………………………………………………………………. 123


نمودار 4-35 توزیع خی دو در فرضیه پنجم ……………………… ………………………………………………………………….. 125


فهرست اصطلاحات انگلیسی
Balanced Score Card کارت امتیازی متوازن ………………………………………………………………………………………………..
Business Plan برنامه کسب و کار …………………………………………………………………………………………………………………..
European Foundation For Quality Management مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی …………………………………
Kaizen کایزن …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quality کیفیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Quality Function Deployment توسعه وظایف کیفیت ……………………………………………………………………………….
Quality management مدیریت کیفیت …………………………………………………………………………………………………………
Quality Planning برنامه ریزی کیفیت …………………………………………………………………………………………………………….
Sanitize سلامت کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Self-discipline ایجاد نظم و ترتیب …………………………………………………………………………………………………………………..
Small Businesses صنایع کوچک ………………………………………………………………………………………………………………….
Standardize استاندارد کردن ……………………………………………………………………………………………………………………………
Structurize سازماندهی ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Systematize روش مند کردن …………………………………………………………………………………………………………………………..

دانلود پایان نامه اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


Total Quality Management مدیریت کیفیت جامع ……………………………………………………………………………………..


چکیده
با توجه به محیط رقابتی امروز، اهمیت برنامه های بهبود کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیش از پیش آشکار می شود. برنامه های بهبود کیفیت به منظور افزایش کیفیت محصولات و خدمات در صنایع کوچک به اجرا گذارده می شود که به علت ویژگیهای خاص این صنایع، استقرار این برنامه ها دارای محدودیتهایی می باشد.
پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور، عوامل موثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت ( عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ) را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله این عوامل می توان بر حمایت مدیریت، آموزش، و فرهنگ سازمانی ( عوامل درون سازمانی )، فرهنگ جامعه، محیط پویا یا ایستا و وضعیت اقتصادی ( عوامل برون سازمانی ) اشاره کرد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگنا ها و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه می باشد. مطالعه از طریق آزمونهای آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل گردید.
یافته های این پژوهش، فرضیه وجود رابطه بین تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان، تخصص و محدودیتهای اقتصادی، با اجرای برنامه های بهبود کیفیت را تایید کردند. به عبارت دیگر پنج عامل تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت، تخصص مدیران و مسئولین کیفیت و محدودیتهای اقتصادی از عواملی می باشند که استقرار برنامه های بهبود کیفیت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع نقص در این عوامل می تواند، از موانع اجرای برنامه های بهبود کیفیت محسوب شود.


فصل اول
کلیات


بیان مسئله1-1
صنایع کوچک به عنوان استراتژی مهم برای کاهش بیکاری محسوب می شوند. همچنین این صنایع به علت ویژگیهای خاص آن از جمله انعطاف پذیری، رفتار خلاقانه و تصمیم گیری سریع که از مزیت های آن محسوب می شود. همچنین معایبی از جمله، محدودیتهای مالی و انسانی و اطلاعاتی، مورد توجه می باشند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006 ). استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع نیازمند در نظر گرفتن این ویژگیها می باشد که ممکن است در راستای آن محدودیتها و مشکلاتی وجود داشته باشد.
بر اساس بررسیهای انجام شده رقابت فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به اشکال گوناگونی ظاهر می شود لکن مهمترین جنبه آن کیفیت است (فاطمی قمی، ۱۳۷۰). همچنین کیفیت یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به عنوان عاملی مؤثر در کسب درآمد مورد نیاز صنایع و نهایتاً کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مهرگان، 1۳۷۹). سازمانها برای رسیدن به حد مطلوب کیفیت از برنامه های مختلفی از جمله بسترسازی فرهنگی، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، روش QFD ، آموزش پرسنل و …استفاده میکنند. اجرای صحیح و مؤثر این برنامه ها در سازمانها، توأم با مشکلاتی است که سازمانها با آن درگیر می باشند.
بر اساس بررسیهای انجام شده از منابع داخلی، برنامه های بهبود کیفیت در داخل کشور بیشتر در زمینه خدمات(بانکها و بیمارستانها) و صنایع تولیدی بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و اهتمام چندانی به اجرای این برنامه ها در صنایع کوچک صورت نگرفته است (وطن خواه، گوهری، عبدی، 1389؛مهرگان ۱۳۷۹). از این رو در این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص صنایع کوچک سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و موانع و تنگناهای عمده بر سر راه استقرار این برنامه ها، شده است.


اهمیت و ضرورت انجام تحقیق2-1
با توجه به رقابت شدید میان فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به ویژه در سالهای اخیر، اهمیت کیفیت تولیدات و خدمات موجب شده است که اکثر سازمانها توجه زیادی به اجرای برنامه های بهبود کیفیت معطوف دارند. آنچه در این راستا اهمیت بسزایی دارد، توجه به موانع و تنگناهای استقرار این برنامه ها است. و نظر بر اینکه شهرکهای صنعتی ارومیه از جمله صنایعی هستند که نقشی مهم در اشتغال و تولیدات صنعتی این شهرستان را دارا می باشند، بدیهی است که ژرف نگری بیشتر بر عوامل مؤثر بر استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع، نقشی کلیدی در رسیدن به اهداف سازمانی و همچنین ارتقای بهره وری خواهد داشت. در این تحقیق سعی در بررسی متغیرهای درون سازمانی(نگرش مدیران و کارکنان،


]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *