پایان نامه های روانشناسی

مقاله رایگان درمورد تحلیل واریانس

هاشمی،1392) استفاده شد. ابزار های دیگر تحقیق حاضر پرسشنامه سازگاری بل و مقیاس پرخاشگری باس و پری و مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی (DASS) می باشد.


3-3-1- پرسشنامه سازگاری بل(پیوست شماره 4)
این پرسشنامه برای زنان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده که شامل160 پرسش بوده این پرسشنامه در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مربوط به بزرگسالان.
این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.
این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ بر اساس۸۰ سوال که تامین کننده ی تمام بخش های قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل ، سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری روانی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود ، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل ۰/۸۹ به دست آمد.هر فرم پنج بعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از :
الف) سازگاری در خانه : نمرات سطح بالای افراد در این سطح نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت دارد.
ب) سازگاری بهداشتی : نمرات بالا در این سطح ، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.
ج) سازگاری اجتماعی : نمره ی بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره ی کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.
د) سازگاری روانی : افراد با نمره ی بالا از نظر عادی بی ثباتی را نشان میدهند و افراد با نمره ی کم از ثبات روانی برخوردارند.
ه) سازگاری شغلی -تحصیلی : افرادی که نمرات کم می گیرند از مشاغل خود رضایت دارند و آنهایی که نمرات بالا به دست می آورند از مشاغل خود ناراضی اند.
پرسشنامه ی مذکور علاوه بر آزمون شامل نحوه ی اجرا، شیوه ی نمره گذاری جداول مربوط به تفسیر نمرات می باشد.
پاسخها بصورت بلی و خیر بوده است.سازگاری در خانه(الف) شامل پرسشهای 1-7-11-16-22-25-31-35-40-46-51-55-62-67-71-75-81-85-91-96-101-106-111-116-121-127-131-137-142-147-151-157 بوده است.
سازگاری بهداشتی(ب) شامل پرسشهای 3-6-13-19-24-27-33-38-42-48-53-57-61-66-73-78-84-88-93-97-103-108-113-117-122-126-133-136-141-146-152-156بوده است.
سازگاری اجتماعی(ج) شامل پرسشهای 4-8-15-17-21-29-32-37-44-50-52-59-63-68-72-77-83-87-94-99-102-107-114-119-124-128-132-138-144-148-154-158بوده است.
سازگاری عاطفی یا روانی(د) شامل پرسشهای 2-10-14-18-23-28-34-39-43-47-54-58-65-70-74-79-82-90-92-100-105-109-112-120-123-130-134-140-143-150-153-160 بوده است.
سازگاری شغلی(ه) شامل پرسشهای5-9-12-20-26-30-36-41-45-49-56-60-64-69-76-80-86-89-95-98-104-110-115-118-125-129-135-139-145-149-155-159 بوده است.


3-3-2- مقیاس افسردگی-اضطراب-استرس کودکان DASS(پیوست شماره2)
ابزار دیگر مقیاس افسردگی-اضطراب-استرسDASS می باشد که برای کودکان هر دو گروه استفاده شده است. مقیاس افسردگی ، اضطراب ، استرس DASS(لاویبوند و لاویبوند ، 1995)،مجموعه ای از سه مقیاس خود گزار ش دهی برای ارزیابی حالات عاطفه منفی در افسردگی ، اضطراب و استرس است .
کاربرد این مقیاس اندازه گیری شدت نشانه های اصلی افسردگی ، اضطراب و استرس است . برای تکمیل پرسشنامه فرد باید وضعیت یک نشانه را در طول هفته گذشته مشخص کند . از آنجا که این مقیاس می تواند مقایسه ای از شدت علایم در طول هفته های مختلف فراهم کند ، می توان از آن برای ارزیابی پیشرفت درمان در طول زمان استفاده کرد .


نمره گذاری و تفسیر نمرات
هر یک از خرده مقیاس های DASS شامل 7 سوال است که نمره نهایی هر کدام از طریق مجموع نمرات سوال های مربوط به آن به دست می آید ( جدول 1) . هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمی کند ) تا 3 ( کاملا در مورد من صدق می کند ) نمره گذاری می شود از آنجا که DASS-21 فرم کوتاه شده مقیاس اصلی (42 سوالی ) است ، نمره نهایی هر یک از این خرده مقیاس ها باید 2 برابر شود . سپس با مراجعه به جدول شماره 2 می توان شدت علایم را مشخص کرد (لاویبوند و لاویبوند ، 1995) .
جدول 1- خرده مقیاس ها و سوال های مربوط به آنها
خرده مقیاس ها سوال ها
افسردگی 21،17،16،13،10،5،3
اضطراب 20،19،15،9،7،4،2
استرس 18،14،12،11،8،6،1


جدول 2- شدت هر یک از خرده مقیاس ها


شدت افسردگی اضطراب استرس
عادی 9-0 7-0 14-0
خفیف 13-10 9-8 18-15
متوسط 20-14 14-10 25-19
شدید 27-21 19-15 33-26
بسیار شدید 28 20 33


آنتونی و همکاران (1998) مقیاس مذکور را مورد تحلیل عاملی قرار دادند که نتایج پژوهش آنان مجدداً حاکی از وجود سه عامل افسردگی ، اضطراب و تنیدگی بود . نتایج این مطالعه نشان داد که 68 درصد از واریانس کل مقیاس توسط این سه عامل مورد سنجش قرار می گیرد. ارزش ویژه عوامل تنیدگی ، افسردگی و اضطراب در پژوهش مذکور به ترتیب برابر 07/9 ،89/2،23/1وضریب آلفا برای این عوامل به ترتیب 97/0، 92/0 ، 95/0 بود . همچنین نتایج محاسبه همبستگی میان عوامل در مطالعه آنتونی و همکاران (1998) حاکی از ضریب همبستگی 48/0 میان دو عامل افسردگی و تنیدگی ، ضریب همبستگی 53/0 بین اضطراب و تنیدگی و ضریب همبستگی 28/0بین اضطراب و افسردگی بود . روایی و اعتبار این پرسشنامه در ایران توسط سامانی و جوکار (1386) مورد برسی قرار گرفته است که اعتبارباز آزمایی را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 80/0 ، 76/0 و 77/0 و آلفای کرونباخ را برای مقیاس افسردگی ، اضطراب و تنیدگی به ترتیب برابر 81/0 ، 74/0 و 78/0 گزارش نموده اند. در بررسی روایی این مقیاس شیوه ی آماری تحلیل عاملی از نوع تاییدی و به روش مولفه های اصلی مورد استفاده قرار گرفت . مقدار عددی شاخص KMO برابر با 9012/0 و نیز شاخص خی دو در آزمون کرویت بارتلت برابر 93/3092 بود که در سطح 0001/0 معنی دار بود و حکایت از کفایت نمونه و متغیرهای انتخاب شده برای انجام تحلیل عاملی داشت . بر اساس تحلیل عاملی انجام شده توراُم با چرخش وایماکس بر روی گویه های پرسشنامه و با ملاک قرار دادن مقادیر ویژه وشیب نمودار اسکری سه مقیاس فرعی استخراج شد که عبارتند از : افسردگی ، اضطراب و تنیدگی که در راستای عامل های آزمون اصلی DASS می باشد .


3-3-3- پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (AQ)( پیوست شماره3)
ابزار دیگر پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) می باشد که این هم در کودکان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده است. ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻓﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ سوﭘﺮی(AQ) (1992)ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮد ﮔﺰارﺷﯽاﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ 29 ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺒﺎرات در ﯾﮏﻃﯿﻒ 5 درﺟﻪای ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای 4 ﺧﺮده ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮیﮐلاﻣﯽ، ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺧﺸﻢ، ﺧﺼﻮﻣﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺎلاﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﯿﺶﺗﺮی دارد (ﺳﺮوﻗﺪ،داﻧﺶﭘﺮور، 1389).
اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی از راه ﺳﻪ روش آﻟﻔﺎیﮐﺮوﻧﺒﺎخ، ﺑﺎز آزﻣﺎﯾﯽ و ﺗﻨﺼﯿﻒ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﺿﺮاﯾﺐ 78/0، 89/0 و 73/0ﺑﻪ دﺳﺖآﻣﺪ. رواﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ، از راه ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮا، ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. رواﯾﯽﻫﻤﮕﺮای ﭘﺮﺳشﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ زﯾﺮ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺑﺎ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ، ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﯿﺎن37/0ﺗﺎ78/0 ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و ﻣﻌﻨﺎدار ﺑﻮدﻧﺪp0/100 (ﻣﺤﻤﺪی، 1385).


3-3-4- مقیاس طلاق عاطفی(پیوست شماره1):
برای انتخاب زنان طلاق عاطفی از مقیاس طلاقعاطفیکه توسط استاد راهنما(هاشمی،1392)طراحی شده بود، استفاده شد که شامل 30 گویهدرباره جنبه های مختلف زندگی زناشویی بود . نمونه گویه:« در حال حاضر از زندگی ام راضی نیستم و فقط به خاطر فرزندانم تحمل می کنم». روایی مقیاس با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. نمودار اسکری و بررسی بارهای عاملی مؤید وجود یک عامل کلی بود که 70 درصد واریانس متغیر را تبیین می کرد. بررسی پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ صورت گرفت و ضریب 94/0 بدست آمد.


3-4- روش اجرا
به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش،همانگونه که پیش از این گفته شد از چهار مقیاس سازگاری بل، پرسشنامه افسردگی-اضطراب-استرسDASS ، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(AQ) و مقیاس طلاق عاطفی استفاده شد.پس از اطمینان نسبت به پایایی آزمونها این مقیاسها برای کل نمونه پژوهش به مرحله اجرا درآمد. عملیات گردآوری اطلاعات با مراجعه به دفاتر وکالت وکلای طلاق و مراکز مشاوره خانواده در سطح شهر شیراز انجام شد.لازم به ذکر است که پیش از تکمیل پرسشنامه توسط شرکت کنندگان، توسط اجرا کننده مقیاسها (محقق) توضیحاتی در مورد هدف و نحوه تکمیل مقیاسها ارائه می گردید.


3-4-1- روش تحلیل داده ها
پس از گردآوری اطلاعات توسط محقق، ابزارها کد گذاری شده و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این مطالعه، جهت کسب اطلاعات توصیفی آزمودنی ها، از شاخص های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار وفراوانی و درصد استفاده گردید که جداول و شرح آن در فصل چهارم ارائه شده است. برای پاسخگویی به سئوال اول و دوم پژوهش، آزمون تحلیل واریانس چند متغیره اجرا شد.


فصل چهارم
یافته های پژوهش در این فصل یافته های پژوهش ارائه می شوند. در این راستا،یافته های توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج تحلیل وار یانس چندمتغیره برای مقایسه دو گروه طلاق عاطفی و طلاق رسمی در متغیرهای پژوهش ارائه می شوند.


4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش
یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش(ناسازگاری و مؤلفه های آن، اضطراب، افسرگی، استرس و پرخاشگری) در گروه های طلاق عاطفی و طلاق رسمی در جدول شماره 4-1 آورده شده است.


جدول شماره 4-1-یافته های توصیفیمتغیرهای پژوهشمربوط به نمراتگروه های طلاق عاطفی و طلاق رسمی


متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد
طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی طلاق عاطفی طلاق رسمی
ناسازگاری بهداشتی 34 49 72 66 99 88 67/78 30/78 06/5 55/4
ناسازگاری شغلی 34 50 67 67 99 84 29/77 64/77 37/5 86/3
ناسازگاری در خانه 34 49 71 68 104 89 91/77 77/77 02/7 91/4
ناسازگاری اجتماعی 34 50 71 66 101 88 47/77 90/77 31/5 95/4
ناسازگاری عاطفی 34 49 69 68 100 86 79/77 55/77 23/5 30/4
نمرهکلناسازگاری 34 47 371 340 499 421 14/389 42/388 34/23 91/17
اضطراب 34 50 7 9 26 22 91/16 40/15 06/4 25/3
افسردگی 33 50 7 9 27 21 36/17 72/15 78/3 27/3
استرس 34 50 11 9 27 19 50/17 68/14 17/4 51/2
پرخاشگری 33 50 58 43 110 95 09/86 92/63 81/13 65/13
همانطور که در جدول فوق ملاحظه می شود در هر دو گروه زنان و کودکان خانواده های طلاق عاطفی و زنان و کودکان خانواده های طلاق رسمی در بین متغیر های ذکر شده بیشترین میانگین مربوط به متغیر ناسازگاری (به ترتیب با میانگین های 14/389 و 42/388) می باشد.


4-2- بررسی سئوالات پژوهش
سئوال اول: آیا بین سازگاری زنان با طلاق عاطفی و زنان با طلاق رسمی تفاوت وجود دارد؟
بررسی ماتریس همبستگی مؤلفه های متغیر سازگاری نشان داد بین این مؤلفه ها همبستگی معنادار وجود دارد (دامنه ضرایب بین46/0 تا 62/0)، لذا جهت بررسی تفاوت دو گروه در این متغیرها آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا شد. یافته های اثر پیلایی و لامبدای ویلکزاین تحلیل در جدول شماره 4-2 آورده شده است.
جدول شماره4-2- اثر پیلای و لامبدای ویلکز
متغیر Value F سطح معناداری


Pillai’s Trace 01/0 18/0 96/0
Wilks’ Lambda 98/0 18/0 96/0


همانطور که جدول فوق نشان می دهد اثر پیلای و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار نبود لذا از ارائه نتایج این تحلیل واریانس (که F آن نیز غیرمعنی دار بود) خودداری می شود.این یافته حاکی از آن است که بین سازگاری بهداشتی، خانوادگی، شغلی، اجتماعی و روانی زنانی که دچار طلاق عاطفی شده اند و زنانی که طلاق رسمی گرفتند، تفاوتی وجود ندارد.

 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


سئوال دوم: آیا بین سازگاری کودکانخانواده های طلاق عاطفی و کودکان خانواده های طلاق رسمی تفاوت وجود دارد؟
جهت بررسی تفاوتها در سازگاری کودکان دو نوع خانواده چهار شاخص مورد بررسی قرار گرفت: اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری. جهت انتخاب روش آماری مناسب جهت بررسی تفاوتها بین دو گروه ، بررسی همبستگی بین متغیرهای مورد مقایسه ضروری بود. لذا همبستگی بین این شاخص ها محاسبه شد. ماتریس همبستگی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول.4-3- ماتریس همبستگی ابعاد سازگاری کودکان*
1 2 3 4
1- اضطراب 1


2- افسردگی 72/0 1


3- استرس 67/0 49/0 1
4- پرخاشگری 24/0 23/0 46/0 1
*همه ضرائب در سطح 001/0 معنادار است
بررسی همبستگی بین شاخص های سازگاری در کودکاندر جدول 4-3 حاکی از آن است که همبستگی معنی داری بین همه این متغیرها وجود دارد (دامنه ضرایب بین 23/0 تا 72/0). لذا جهت بررسی تفاوت دو گروه در این متغیرها آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره اجرا شد. یافته های اثر پیلای و لامبدای ویلکز این تحلیل در جدول شماره 4-4 آورده شده است.
جدول شماره4-4- اثر پیلای و لامبدای ویلکز
متغیر Value F سطح معناداری
Pillai’s Trace 42/0 21/14 001/0
Wilks’ Lambda 57/0 21/14 001/0


همانطور که جدول فوق نشان می دهد اثر پیلایی و لامبدای ویلکز تحلیل واریانس چند متغیره معنادار بود لذا در ادامه نتایج این تحلیل واریانس آورده می شود.
جدول شماره 4-5تحلیل واریانس چند متغیره کودکان خانواده طلاق رسمی و خانواده طلاق عاطفی در اضطراب، افسردگی، استرس و پرخاشگری
متغیر منبعواریانس درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات F سطح معناداری
اضطراب بین گروهی 1 35 35 75/2 1/0
NS
درون گروهی 80 1044 13


افسردگی بین گروهی 1 47 47 89/3 05/0
درون گروهی 80 976 12


استرس بین گروهی 1 148 148 41/13 001/0
درون گروهی 80 884 11


پرخاشگری بین گروهی 1 9920 9920 56/52 001/0
درون گروهی 80 15097 188


همانطور که یافته های جدول 4-5و 4-1نشان می دهد بین سازگاری کودکان دو خانواده تفاوت های معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب که کودکان خانواده های طلاق عاطفی از کودکان خانواده های طلاق رسمی افسردگی، استرس و پرخاشگری بیشتری گزارش کرده اند.
جهت بررسی بیشتر تفاوتهای دو گروه در سازگاری فرزندانشان، فراونی و درصد شدت علائم افسردگی، اضطراب و استرس کودکان هر دو گروه بررسی شد. ملاک دسته بندی لاویبوند و لاویبوند (1995) بود. نتایج بدست آمده و یافته های آزمون خی دو در جدول 4-6 تا 4-8 نشان داده شده است.


جدول 4-6 .فراوانی و درصد و نتایج آزمون خی دو متغیر شدت علائم افسردگی
شدت افسردگی
طلاق عاطفی طلاق رسمی درجه آزادی خی دو(سطح معناداری)
فراوانی درصد فراوانی درصد 68


0/396(001/0)
عادی 2 9/5 7 14


خفیف 1 9/2 7 14


متوسط 16 1/47 16 32


شدید 8 5/23 19 38


بسیارشدید 6 6/17 1 2


همانطور که در جدول 4-6 مشاهده می گردد 1/41 درصد از کودکان خانواده های دچار طلاق عاطفی افسردگی شدید تا بسیار شدید دارند و این مقدار برای کودکان خانواده های طلاق رسمی 40 درصد می باشد. همچنین جدول فوق بیانگر نمره خی دو با مقدار 0/396 و


]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *