دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان درمورد عوامل موثر بر وفاداری مشتری، مدل سازی معادلات ساختاری

[do_widget id=kl-erq-2]

2-10-5- فروشگاه های رفاه در استان کهگیلویه بویراحمد
2-10-5-1- شهر ی‍‍اس‍وج ، سرداران شهید یاسوج(معلم) میدان معلم، جنب راهنمایی رانندگی .
2-10-5-2- شهرستان گ‍چ‍س‍‍ار ان، شهدای گچساران ،خیابان هلال احمر، جنب مسجد شهیدان
2-10-5-3- شهرستان کهگیلویه (دهدشت )، شهدای دهدشت ،خیابان شهید نوالدینی، جنب مدرسه غیر انتفاعی وحدت .
2-10-6- اهداف فروشگاههای رفاه:
اهداف کلی احداث و بهره برداری از فروشگاه های رفاه توسط را می توان به طور خلاصه درقالب زیر بیان نمود:
2-10-6-1- حذف واسطه های متعدد غیرضروری میان تولید کننده و مصرف کننده.
2-10-6-2- جلوگیری از توسعه بی رویه واحدهای تجاری در فضای غیرضروری.
2-10-6-3- صرفه جویی در وقت خریداران در جهت تسریع تأمین مایحتاج عمومی و خریدهای ضروری.
2-10-6-4- صرفه جویی در تجهیزات توزیع و استفاده بهینه از نیروی خدماتی از طریق تمرکز توزیع کالا. (شجاع الدینی، 1375، ص 18).
2-12- پیشینه تحقیق
خانی وهمکاران(1391) در مطالعه ای با ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک های خصوصی) پرداختند. برای این منظور مدل تلخیص شده از بررسی ادبیات موضوع با استفاه از داده های جمع آوری شده ازکلیه مشتریان بانک های خصوصی، از طریق پرسشنامه و به وسیله مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل، مورد آزمون قرار گرفته است ونتایج این پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار و مثبت بین دانش درباره مشتری و سازگاری ارزش درک شده توسط مشتری و ارزش مورد انتظارش است (خانی وهمکاران ،1391).
مهرحسینی اردکانی(1391) به مطالعه بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات مبتنی بر تکنولوژی بر رضایت و وفاداری مشتریان پرداختند. دادههای مطالعه از یک نمونه 530 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز جمع آوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (α=0/908) تائید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مدل پیشنهادی از پرازش مناسبی برخودار است و امنیت تکنولوژی و کیفیت اطلاعات، سهولت تکنولوژی، قابلیت اطمینان تکنولوژی و خدمات مشتری بر روی رضایت مشتری تاثیر مثبت و معناداری دارد. (میر حسینی اردکانی و همکاران1391).
حقیقی و همکاران (1391) در مطالعه بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری در صنعت رستوران پرداختند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده در 10 شاخه به طور تصادفی انتخاب شده از رستوران های زنجیره ای در تهران جمع آوری شد. در هر شعبه40 مشتری، ودر نهایت، نمونه پژوهش شامل 268 مشتریان برای مطالعه انتخاب شده است. مدل معادلات ساختار برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کیفیت مواد غذایی ، کیفیت خدمات، محیط رستوران، و درک از انصاف قیمت تاثیر مثبتی بر رضایت مشتری داشتند (حقیقی و همکاران،1391).
دهقانی سامانی و زمانی مقدم(1392) درمطالعه ای به ارائه مدل و شاخصی اولیه به منظور شناسایی و سنجش عوامل موثر بر رضایت و وفاداری مشتری در صنعت خودرو در ایران پرداختند. بدین منظور بعداز مطالعه ادبیات مربوطه، متغیرهای مناسب تعیین و 11 فرضیه تدوین شدو ابزار جمع آوری داده پرسشنامه بود که توسط کارکنان بانک مرکزی تکمیل شد. داده های بدست آمده با تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های لیزرل و اس پی اس اس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که شاخص و مدل ارائه شده برای اندازه گیری رضایت مشتری در صنعت خودرو مناسب بوده و عوامل اثر گذار بر رضایت عبارتند از: کیفیت، انتظارات، ارزش ادراک شده، تصویر ذهنی، ولی خدمات پس از فروش بر رضایت مشتری اثری نداشت. بعلاوه رضایت، عاملی بود که بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتری در این صنعت داشت (دهقانی سامانی و همکاران،1392).
جوینده آبکنار و همکاران (1392) به مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی مشتریان بانک تجارت در شهر تهران پرداختند. این مطالعه ، پژوهشی توصیفی به روش همبستگی بوده که پژوهشی کاربردی نیز شمرده می شود. از نظرزمان، پژوهشی مقطعی، از نظر مکان محدود به شهر تهران و از نظر نوع داده ها، کمی است. در این نوشتار، روش پژوهش برپایه ی شش متغیر، ( کیفیت تارنما، اعتماد ، کیفیت خدمات، ارزش ارائه شده ، رضایتمندی و ویژگی خرید)، مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و میزان تأثیر هر یک بر وفاداری الکترونیکی تحلیل شد. جامعه ی آماری آن، همه ی مشتریان الکترونیکی بانک تجارت در شهر تهران و نمونه ی آماری براساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده، 278 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش بر تأثیر مستقیم و مثبت متغیرهای مدل بر وفاداری الکترونیکی تأکید داشته و رتبه بندی تأثیر این متغیرها به ترتیب اولویت، کیفیت خدمات، ویژگی خرید، کیفیت ، سطح اعتماد، ارزش ارائه شده و رضایتمندی است (جوینده آ بکنار وهمکاران،1392).
زراء نژاد وهمکاران(1392) به مطالعه بررسی عوامل موثر بر حفظ مشتری در خدمات تلفن همراه پرداختند. داده های مطالعه از یک نمونه 384 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (α=0/808) تایید گردید. دادهها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد برازش مدل پیشنهادی مناسب است و نقش رضایت مشتری مورد تائید قرار گرفت. همچنین تاثیر معنادار و ارزش مشتری بر روی حفظ مشتری تایید گردید، اما بین کیفیت خدمات و هزینه تغییر بر روی حفظ مشتری تاثیر معناداری یافت نشد (زراء نژاد وهمکاران،1392).
نظری وهمکاران (1392) به مطالعه تاثیر ابعاد رضایت از قیمت بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری (مورد مطالعه بانک ملت) پرداختند.تعداد 384 مشتری سیستم بانکداری به صورت برخط به پرسشنامه تحقیق پاسخ دادند. در این پژوهش ازنرم افزار Amos برای سنجش پرازش مدلها وتحلیل معادلات ساختاری استفاده شده است. قبل از بررسی فرضیه هابرای شناسایی میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرهای تحقیق از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون (به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصله، شاخص های تاثیرگذار بر رضایت مشتریان از قیمت، مورد بررسی قرارگرفت و همچنین ارتباط آنها با ابعاد وفاداری در یکی از بانکهای تجاری ایران ارزیابی گردید.بر اساس نمونۀ جمع آوری شده و آزمون همبستگی فریدمن، مشخص گردید در بین شاخصهای شش گانه (شفافیت قیمت، اطمینان به قیمت،کیفیت قیمت، اعتماد قیمت، قیمت نسبی، منصفانه بودن قیمت) تاثیر گذار بر رضایت مشتریان از قیمت؛ عامل کیفیت قیمت بالاترین وشفافیت قیمت کمترین تاثیر را بر رضایت مشتریان داشته اند (نظری و همکاران ،1392).
احمدی و همکاران (1392) به مطالعه ارزیابی میزان وفاداری مشتریان فروشگاه های زنجیرهای رفاه وشهروند (مطالعه فروشگاه های منتخب شهر تهران) پرداختند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان فروشگاه های منتخب رفاه و شهروند است که به روش تصادفی تعداد 385 نفر انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد. نتایج بررسیها حاکی از این است که از دیدگاه مشتریان این دو فروشگاه، کیفیت خدمات ارائه شده (و ابعاد پنچگانه آن: بعد ملموس خدمات ارائه شده، بعد قابلیت اطمینان خدمات ارائه شده، بعد تضمین خدمات ارائه شده، پاسخگویی کارکنان در ارائه خدمات، همدلی کارکنان در ارائه خدمات) ، همچنین اعتماد و رضایت آنها از فروشگاه خود مناسب و مطلوب بوده و بین این ابعاد در دو فروشگاه مورد بررسی تفاوت معناداری وجود ندارد. (احمدی وهمکاران،1392).
]]>