دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان درمورد نظریه مورد استفاده، آمار استنباطی

[do_widget id=kl-erq-2]

د. حذف سؤالات مبهم پس از چند بار پالایش پرسشنامه.
و. انتخاب نظرات مناسب و ساخت چارچوب نظری منسجم و هدفمند که در افزایش اعتبار پرسشنامه سودمند بود.
3-9-2- پایایی(اعتماد): 2
به لحاظ پایایی وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرار پذیری و بازیافت پذیری باشد، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه موارد نتیجه یکسان تولید کرد.(ساروخانی، 1379، ص 146).
برای افزایش پایایی(اعتماد) پرسشنامه تمهیدات زیر انجام خواهد گرفت :
1- انجام تست مقدماتی و بدست آوردن پایایی از طریق آلفای کرونباخ2 و نرم افزار آماری spss ارزیابی و روایی پایان نامه مورد تأیید قرار گرفت. رابطه آلفای کرونباخ عبارتست از :
n = تعداد سؤالات
= ضریب آلفای کرونباخ
= انحراف معیار هر سؤال
= انحراف معیار کل پرسشنامه
ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزار spss ( 851.) می باشد. بنابراین می توان گفت که پرسشنامه فوق از اعتبار کافی برخوردار می باشد. بدین معنی که پاسخ های داده شده ناشی از شانس و تصادف نبوده بلکه به خاطر اثر متغیری می باشد که مورد آزمون قرار گرفته است.
2- آموزش پرسش گران که سو گیری ناشی از پرسش گران را به حداقل رساند و سبب دقت بیشتر در تکمیل پرسشنامه ها شد.
تکنیک های جمع آوری داده ها در پیمایش می تواند شامل پرسشنامه، مصاحبه ساختمند، مصاحبه عمیق، مشاهده و تحلیل محتوا باشد. انتخاب تکنیک مناسب در جمع آوری داده ها به اهداف و فرضیه های تحقیق، مدل تحلیلی و خصوصیات میدان تحلیل بستگی دارد (کیوی و همکاران، 1385، ص197).
رایج ترین تکنیک ساختمند برای جمع آوری داده ها پرسشنامه است. یک پرسشنامه محصول مسئله تحقیق، نظریه مورد استفاده، روش اجرا و روش های تحلیل داده ها است. اگر چه پرسشنامه دارای محدودیت های آشکاری است، اما بسیاری از این محدودیت ها را می توان با تفکر دقیق و مطالعه پیشین به حداقل رسانید (دواس، 1383، ص 134).
در این مطالعه تکنیک پرسشنامه انتخاب خواهد شد. یکی از راه های تدوین پرسشنامه، استفاده از پرسشنامه های پیشین است (همان منبع، 105).
با شناسایی نمونه ها و مراجعه حضوری به آن ها پس از معرفی و جلب اطمینان آنان که اطلاعاتی که از آن ها خواسته می شود صرفاً جهت انجام یک تحقیق دانشگاهی بوده و کاملاً محرمانه خواهند بود. نحوه پاسخگویی و علامت گذاری در پرسشنامه به آن ها آموزش داده شد و سپس اطلاعات آنان بر اساس مندرجات پرسشنامه جمع آوری گرد.
3-9-3- آزمون نرمال بودن داد ها
بخش آمار استنباطی تحقیقات، مقالات و پایان نامه ها یک مسئله مهم یافتن ارتباط بین متغیرهای مختلف نمونه آماری و تعمیم آن ها به جامعه آماری است دانستن اینکه توزیع یک داده در یک جامعه آماری نرمال است و یا خیر به ما کمک می کند نوع همبستگی ونوع ضریب همبستگی مناسبتری را در تحلیل آماری انتخاب کنیم. با استفاده از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف نتیجه گرفتیم که تمامی متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمالی می باشند، سپس برای آزمون سوالات تحقیق از روش های پارامتری استفاده می نمائیم. از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از پرازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود. فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده هانرمال است
]]>