[do_widget id=kl-erq-2]

کریس مایر در کتاب خود تحت عنوان چرخه زمانی سریع، اشاره کرده است: اجرای موفقیت آمیز استراتژی چرخه زمانی سریع، مستلزم تلفیق منظم ارزش ها، فرایندها، اهداف و پاداشهای جدید با فرآیند کار است تا نرخ و سرعت یادگیری سازمانی افزایش یابد. بنابراین یادگیری باید افزایش ارزشی که مورد نظر مشتری است و بهبود منظم فرآیند انتقال این ارزش افزوده را هدف قرار دهد. (نوری، 1353، ص122).
2-8-5-1- هزینه از نظر مشتری، حاوی سه عنصر اساسی است:
2-8-5-1-1- پولی که پرداخت می شود.
2-8-5-1-2- هزینه ها و تلاش برای به دست آوردن کالا یا خدمت (درک مفاد قرارداد، درک پیشنهاد ارائه شده، پیدا کردن زمان و مکان مناسب برای پیدا کردن یک فروشنده خوب).
2-8-5-1-3- هزینه ها و تلاش برای استفاده مناسب از کالا یا خدمات (برگرداندن محصولات بد، کیفیت بد، زمان صرف شده برای حل مشکلات، قیمت قطعات یدکی، موجودی)
هزینه ها یا نقدی هستند (مثل هزینه تعمیر و نگهداری) یا اینکه همان زمان و انرژی هستند که مشتری صرف به دست آوردن و استفاده از محصول می نماید. در عصری که زمان از ارزش بالایی برخوردار است، در عصری که فرصت های بیشتری وجود دارد باید هزینه فرصت را نیز مورد توجه قرارداد (هوریتز، 1380، ص43). بنابراین مفهوم منطقی سرعت در تصمیم گیری و اقدام، یعنی از دست ندادن فرصت ها و تلف نکردن سرمایه ای که با هیچ قیمتی قابل بازیافت و بازآفرینی نیست (مشایخی، 1382، ص101).
فرصت عبارت است از وضعیت آتی که مطلوب و شدنی پنداشته شود. یکی از خصوصیات سازمان های موفق، کارآفرین (فرصت گرایی) آن ها ا ست. این سازمان ها با دید و شناختی باز، منعطف و مثبت به فرصت ها می اندیشند.
کالهن ویک از شرکت ویک و دیوید الریچ از دانشکده مدیریت میشیگان، برای دستیابی به اطلاعات اساسی درباره اهمیت تندآموزی، تحقیقی انجام دادند که در آن، 48 سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین سرعت یادگیری و رقابت پذیری و همچنین بین سرعت یادگیری و سرعت نوآوری سازمان ها وجود دارد. باید در بحث زمان، به این نکته اشاره کرد که بعضی از فرهنگ ها درک متفاوتی از زمان دارند. بازاریابان جهانی برای ایجاد ارتباطاتی موثر، باید از این تفاوت های ظریف آگاه باشند (گانز، 1378، ص14).
نمودار شماره 2-8- سازمان های یادگیری مدار
منبع: گانز،1378، سازمان تندآموز: ترجمه خدایار ابیلی، نشر ساپکو، ص17.
2-8-6- قیمت
قیمت کالا یا خدمت یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی در مبحث مشتری گرایی به شمار می رود. (محمدی، 1382، ص74).
2-8-6- 1- دلائل سه گانه کلیدی بودن عامل قیمت عبارتند از:
2-8-6-1-1- کیفیت خدمات
2-8-6-1-2- کنترل تقاضا
2-8-6-1-3- بخش بندی بازار .
قیمت تابعی از هزینه محصول است. در گذشته به منظور ریختن قیمت فروش محصول غالباً درصد خاصی به هزینه واحد محصول اضافه می کردند. به عبارت دیگر:
قیمت فروش = سود مطلوب + هزینه
پرواضح است که برای حفظ حاشیه سود، با افزایش هزینه ها، بطور خود کار بر قیمت فروش نیز افزوده می شد. بنابراین مشتریان چنین شرکت هایی هم انتظار افزایش سالانه قیمت را داشتند و هم این امر بعنوان یک واقعیت پذیرفته بودند. در واقع شرکت ها قیمت فرآورده ها یا خدمات خودشان را با واکنش بازار و عرضه و تقاضا تنظیم می نمودند. ولی امروزه، این قانون کاملاً دگرگون شده، و بسیاری از شرکتها به جای بازار فروشنده، در بازار خریدار عمل می کنند. در این بازار، مشتریان آگاهتر بوده؛ رقابت بسیار شدیدتر است. (نوری، 1353، ص118).
]]>