دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مسئولیت‌پذیری اجتماعی، مسئولیت‌پذیری

از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد (P<%5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد. [do_widget id=kl-erq-2]
3- خوش طینت (1374) حسابداری مسئولیت های اجتماعی را مورد بررسی قرار داد. آنها در این تحقیق به بررسی مفاهیم و نظریه های مرتبط با حسابداری مسئولیت های اجتماعی پرداختند و برخی حقایق از رعایت این نوع حسابداری را آشکار کردند.
4- خوش طینت و راعی (1383) تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران را مورد بررسی قرار دادند. هدف این تحقیق این بود که اگر اطلاعات حسابداری اجتماعی در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد، در تصمیم گیری های آنها مؤثر خواهد بود یا نه و در صورتی که جواب مثبت است، میزان این تأثیر تا چه اندازه می باشد. یافته های آنها نشان داد که گزارش گری اطلاعات حسابداری اجتماعی تأثیری مابین 26 تا 38 درصد در تصمیمات سرمایه گذاران خواهد داشت.
5- فروغی و همکاران (1387) نگرش مدیران شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی را مورد مطالعه قرار گرفتند. این موضوع بر مبنای تئوری های اقتصاد سیاسی، تئوری مشروعیت و تئوری گروه های ذی نفع مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است که برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق دقیقاً در راستای تئوری های فوق است و نشان می دهد که مدیران شرکت های ایرانی مایل به افشای اطلاعات مربوط به منافع اجتماعی و مسایل رفاهی کارکنان خود هستند ولی برای افشای اطلاعات مربوط به هزینه های اجتماعی سازمان خود تمایل ندارند.
2-21-2- تحقیقات خارجی:
1- چینگ هان لینگ و همکاران ( 2009)1 مقاله ای تحت عنوان “تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی شواهدی از کسب و کار در تایوان ” انجام دادند و به این نتیجه رسیدند: این پژوهش به نتایج گسترده ای در بحث ارتباط مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی دست یافته است. در بین سال های 2002 تا 2004 در این تحقیق حدود1000 شرکت تایوانی بررسی شده اند و ارتباط مثبت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی را روشن ساخته است.
2- برت اسچولتنز ( 2009)2 مقاله ای تحت عنوان ” در تعامل بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی توجه داشته باشید ” انجام داد و به این نتیجه رسید: این پژوهش تعامل بین عملکرد مالی و مسئولیت های اجتماعی شرکت ها را نشان می دهد که با بررسی 289 شرکت در ایالات متحده در دوره زمانی 1991 تا 2004 حاصل شده است.
3- لویس ماهانی و همکاران (2007)3 مقاله ای تحت عنوان ” عملکرد اجتماعی شرکت های بزرگ، عملکرد مالی و مالکیت نهادی در شرکت های کانادا ” انجام دادند و به این نتیجه رسیدند: این پژوهش به بررسی رابطه مسئولیت های اجتماعی شرکت ها با عملکرد مالی و مالکیت نهادی در کشور کانادا می پردازد. بر اساس بررسی اطلاعات مربوط به بازده زمانی 4 ساله، ارتباطی مشخص و معنادار بین مسئولیت های اجتماعی و عملکرد مالی یافت نشد. هر چند تاثیرهای مولفه های دیگر موجود در فرایند کسب و کار بر این دو مولفه مشهود بود.
4- یوهی ایناو و همکاران ( 2011)4 مقاله ای تحت عنوان “اثرات ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد مالی شرکت ها در صنایع مرتبط با گردشگری” انجام دادند و به این نتیجه رسیدند:اگرچه رویکرد مدیریت بر مبنای ذی نفعان، بر ابعاد چندگانه مسئولیت های اجتماعی برای شرکت ها اشاره دارد و پژوهش هایی در گذشته ارتباط این مولفه با عملکرد مالی در شرکت ها را نشان داده است، در این پژوهش مسئولیت های اجتماعی در 5 بعد شامل روابط کارکنان، کیفیت محصولات / خدمات، روابط اجتماعی، عوامل محیطی، و عوامل مربوط به تنوع، از منظر تاثیر بر عملکرد مالی در صنایع مرتبط با توریسم(هواپیمایی، کازینو، هتل و رستوران و …). بررسی شده است. نتیجه حاصل شد که تمام مولفه های 5 گانه بر عملکرد مالی به طور مثبت تاثیر دارند. هر چند از منظر بلند مدت و کوتاه مدت بودن تاثیر، و اینکه در کدامیک از صنایع مربوطه اتفاق بیفتند، با یکدیگر متفاوت خواهند بود. نتیجه کلی آنکه مدیران در صنایع مرتبط با توریسم می بایست برای ارتقای عملکرد مالی، توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی داشته باشند.
5- اوانس (2003)1 در مطالعات گسترده خود گزارش کرد که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیت های اجتماعی شرکت در سود آوری فعالیت های شرکت تأثیر بسزایی دارد. همچنین وی نتیجه گرفت که درصد بالایی از مدیران هم راضی به صرف هزینه در این بخش نمی باشند.
6- مگنس (2006)2 تحقیقی در زمینه وضعیت راهبردی، عملکرد مالی و میزان اطلاعات محیطی ارائه شده توسط مدیران انجام داد و از تئوری مشروعیت استفاده کرد. نتایج تحقی ق نشان داد که مدیران شرکت ها (بدون توجه به عملکرد مالی شرکت) هنگام وقوع حوادث جهت رفع بدبینی جامعه نسبت به شرکت های دیگر، اطلاعات بیشتری ارائه می دهند.
7- جانسون و همکاران (2009)3 توسعه حسابداری اجتماعی در کشورهای غربی را مورد مطالعه قرار دادند. آنها در این تحقیق به دنبال عوامل موثر بر توسعه حسابداری اجتماعی در کشورهای اروپایی بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که قوانین و بخشنامه های اجباری در این زمینه اصلی ترین عامل رعایت این مسئله توسط شرکت ها بوده است.
8- لیندبلوم ( 1994)4 اظهار داشته است که در فرایند مشروعیت، یک شرکت می تواند از مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در جهت نیل به اهداف زیر استفاده نماید:
– تصحیح تصور نادرست عمومی در خصوص عملکرد و سطح کارایی شرکت (اگر یک شکاف مشروعیتی در میان تصور عموم مردم ایجاد شده باشد یا به عبارتی مردم در خصوص مشروعیت شرکت تصور اشتباهی داشته باشند)؛
– تغییر توقعات و انتظارات مردم از عملکرد و سطح کارایی شرکت (اگر مدیریت این گونه تصور کند که مردم یک توقع غیرواقعی از مسئولیت های شرکت دارند)؛
نمایش چگونگی ارتقای عملکرد و سطح کارایی شرکت (اگر سازمان در ذهن مردم به عنوان یک بخش ناکام در تحقق اهداف در نظر گرفته شود)؛ و
– منحرف ساختن توجه مردم از عملکرد و سطح کارایی شرکت (اگر سازمان یا شرکت دارای قدرت باشد که بخواهد بر روی آنها به منظور هدایت توجه مردم به سمت دیگر جنبه های عملکردی اش (غیر واقعی) مانور دهد.
فصل سوم
3- روش تحقیق
3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است (خاکی،1379).
در نتیجه، تحقیق را می توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری می شوند تا پاسخ هایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید (سکاران، 1390).
تحقیق را به دو منظور متفاوت انجام می دهند. نخست حل مشکلاتی که در حال حاضر در محل کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه ی دانش بشری در زمینه ی خاصی که مورد علاقه محقق است.
در این فصل کلیه مراحل روش شناسی تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری مورد مطالعه،نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات، اعتباریابی ابزار پژوهش،متغیرها، فرضیات پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمونهای آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
]]>