دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مواد بیولوژیک، روش مستقیم

4-2 مواد شیمیایی مورد استفاده
زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت (خریداری شده از شرکت نگین پودر سمنان)، پلیاتیلنگلیکول (4000 سیگما آلدریچ)، متیلنبلو (از شرکت مرک با وزن مولکولی g/mol 86/319)، سدیم هیدروکسید (99% مرک)، هیدروکلریک اسید (35% مرک )، متانول (خالص، مرک)، دیفنیل ایزو بنزو فوران (با وزن مولکولی 32/270 مرک)، آب دوبار تقطیر.
4-2-1 مواد جهت سنتز ZSM-5: تتراپروپیلآمونیوم هیدروکسید (40% مرک)، کائولین (شرکت Zonouze) (% 05/70 SiO2 و % 44/18Al2O3 ) به عنوان منبع آلومینیوم، سیلیک اسید (مرک)، سدیم هیدروکسید (مرک) بهعنوان منبع قلیایی، بوریک اسید (مرک).
4-2-2 مواد جهت سنتزسودالیت: ماده خام اولیه پرلیت با اندازه دانه m 40 (وزن مولکولی Sio2: 79/79 ، وزن مولکولی Al 2o3 :66/10 )، سدیم هیدروکسید (99% مرک)، سدیم آلومینات (بی آب، مرک). [do_widget id=kl-erq-2]
4-2-3 مواد جهت تست تولید اکسیژن یکتایی: متانول (خالص، مرک)، دیفنیل ایزوبنزوفوران (مرک، با وزن مولکولی 32/270)
4-3 تجهیزات مورد استفاده:
4-3-1 دستگاه سانتریفوژ :
سانتریفوژ یا دستگاه مرکزگریز دستگاهی است که با استفاده از نیروی گریز از مرکز میتواند موادی با چگالیهای مختلف را از هم جدا کند. بهطور کلی سانتریفوژ جهت تفکیک عناصر، جداسازی مواد مختلف و خالصسازی مواد بیولوژیک استفاده میشود. دستگاه مورد استفاده ساخت HERMLE در کشور آلمان است و مدل آن Z233M-2 با 10000 دور بر دقیقه میباشد. برای استفاده باید نمونهها را داخل ویالهای مخصوص دستگاه ریخته و به حجم مورد نظر با حلال دلخواه برسانیم و سپس نمونه را شستشو دهیم. شکل(4-1) دستگاه مورد استفاده را نشان میدهد.

(شکل4-1) دستگاه سانتریفوژ مدل Z233M-2
4-3-2 آون
آون یکی از دستگاههای معمولی در همه آزمایشگاههاست که برای استریل کردن موادی که به طور کامل تحت نفوذ بخار قرار نمیگیرند، اما میتوانند دمای بالای مورد نیاز مثل °c 180-160 را تحمل کنند بهکار میرود. آون دستگاهی است که توسط آن یک سری از وسایل آزمایشگاه را با حرارت خشک استریل می کنند. این وسایل باید حتماً فلزی یا شیشهای باشند که مقاوم به حرارت خشک باشند. دمای داخل آون توسط یک دماسنج به تنظیمکننده حرارت (ترموستات) متصل میباشد و این دماسنج دما را به ما نشان میدهد. آون مورد استفاده ما ساخت شرکت Binder کشور آلمان است که در شکل(4-2) نشان داده شده است

(شکل 4-2) آون شرکت Binder
4-3-3 PH متر:
برای اندازهگیری pH از دستگاه Metrohm 780 PH Meter استفاده شد. برای استفاده ابتدا دستگاه را با آب مقطر شستشو داده و تنظیم میکنیم، سپس آن را در محلول مورد نظر قرار داده و پس از ثابت شدن عددی که اندازهگیر نشان میدهد آن را بهعنوان pH محلول مورد نظر ثبت میکنیم. شکل(4-3) مربوط به pH متر مورد استفاده میباشد.

(شکل 4-3) pH متر Metrohm 780
4-3-4 دستگاه اسپکتروفتومترفرابنفش مرئی :
با دستگاه اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی نوری در واقع جذب نور توسط ماده مورد بررسی قرار میگیرد. دستگاههای اسپکتروفتومتر فرابنفش/مرئی بهعنوان پرمصرفترین دستگاههای اسپکتروفتومتر در آزمایشگاه بوده که در آن با توجه به میزان عبور و جذب، غلظت مواد در یک نمونه تعیین میگردد. به طور کلی این دستگاه جهت طیفسنجی و اندازهگیری طول موج ترکیبات گوناگون استفاده میشود. از دستگاه اسپکتروفتومتر UV – Vis برای انجام تجزیههای کیفی و کمی یک یا چند گونه خاص در یک مخلوط و همچنین برای تعیین نقطه هم ارزی تیتراسیونها و اندازهگیری ثابتهای تعادل واکنشها بهکار میرود. دستگاه مورد استفاده در این پژوهش دستگاه کری 50 از شرکت Agilent می باشد که درشکل(4-4) مشاهده میشود.

(شکل 4-4) اسپکتروفتومتر مدل کری 50 شرکت Agilent
4-3-5 دستگاه پراش پرتو ایکس
روش پراش پرتو ایکس (XRD) از آن جهت که روش مستقیمی برای تعیین نوع فازها و ساختار بلورین مواد است بسیار پر اهمیت است. این روش تکنیکی قدیمی و پرکاربرد در بررسی خصوصیات بلورها میباشد. در این روش از پراش اشعه ایکس توسط نمونه جهت بررسی ویژگیهای نمونه استفاده میشود. XRD برای تعیین ساختاربلوری از قبیل ثابت شبکه، هندسه شبکه، تعییت کیفی مواد ناشناس، تعیین فاز و اندازه بلورها، قابل استفاده میباشد. اما مهمترین استفاده آن برای تعیین اندازه بلورک میباشد که با استفاده از رابطه دبای-شرر (4-1) می توان اندازه بلورکها را تعیین نمود.

]]>