دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله ویژگی های شخصیتی، رهبری تحول آفرین

[do_widget id=kl-erq-2]

مدل مفهومی تحقیق شکل(1-1)<br/>1- 8)تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
رهبری :
عبارت است از هنر یا فرآیند نفوذ و تاثیرگذاری بر مردم به نحوی که با میل و اشتیاق و حداکثر توان خود برای دستیابی به هدفهای گروهی کوشش نمایند. (پولات ، 2011: 2033).
رهبری تحول آفرین:
به نوعی رهبری اطلاق می شود که بتوانند به مدد ویژگی های شخصیتی و جاذبه استثنایی ، توان نفوذ بالا و چشم انداز وسیع ، تعهد ، شور و حرارت لازم را در زیردستان برای بکارگیری نهایت استعداد و تلاششان در جهت تحقق اهداف سازمان ایجاد نمایند (برنز 1978 ، به نقل از بس 1997 ، شرمرهورن 1996).
نفوذ آرمانی (ویژگیهای آرمانی – رفتارهای آرمانی):
در این حالت فرد، خصوصیات رهبر کاریزماتیک را دارد؛ مورد اعتماد و تحسین زیردستان است، زیردستان او را به عنوان یک الگو و مدل می شناسند و سعی می کنند که همانند او شوند. نفوذ آرمانی شامل ویژگی های آرمانی و رفتارهای آرمانی است(تونکه نژاد ،1386).
انگیزش الهام بخش :
رهبر کارکنان را ترغیب می کند تا به هدف و قابل دستیابی بودن آن با تلاش، باور پیدا کنند. این افراد معمولاً نسبت به آینده و قابل دسترس بودن اهداف خوش بین هستند( امیرکبیری و همکاران،1385).
ترغیب ذهنی :
رهبر به صورت ذهنی کارکنان را بر می انگیزد. این رهبران پیروانشان را تشویق می کنند که در حل مسائل خلاقانه برخورد کنند و فروض بدیهی را مورد سؤال قرار دهند. آنها پیروان را ترغیب می کنند که مشکلات را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند و فنون حل مسئله نوآورانه را پیاده کنند( امیرکبیری و همکاران،1385).
ملاحظات فردی :
رهبر نیازهای احساسی زیر دستان را برآورده می کند. این رهبران نیازهای افراد را تشخیص می دهند و به آنها کمک می کنند تا مهارتهایی که برای رسیدن به هدف مشخص لازم دارند را پرورش دهند. این رهبران ممکن است زمان قابل ملاحظه ای را صرف پرورش دادن، آموزش و تعلیم کنند(اسپکتور ،2004).
تعهد سازمانی:
تعهد از نظر لغوی عبارت است از به کار گرفتن کاری، به عهده گرفتن، نگاه داشتن، عهد و پیمان بستن. تعهد عبارت از حالتی است که کارگر سازمان به خصوص، هدفهایش را معرف خود میداند و آرزو میکند که در عضویت آن سازمان بماند. بنابراین سطح بالایی از وابستگی شغلی به معنی این است که فرد شغل خاصی را به خود نسبت میدهد و آن را معرف خود میداند؛ ولی تعهد سازمانی بدان معنا است که فرد سازمانی را معرف خود میداند (اسماعیلی، 1380).
1. تعهد عاطفی؛
که به تعلق عاطفی کارکنان به سازمان، احساس یگانگی آنان با سازمان و حضور فعال آنان در سازمان اشاره دارد. معمولاً کارکنانی که از تعهد احساسی برخوردارند، تمایل دارند تا در سازمان باقی بمانند و این امر یکی از آرزوهایشان است (مایر و هرسکویچ، 2002)
2. تعهد تکلیفی یا هنجاری؛
این تعهد بیان گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر میکنند ادامه فعالیت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست(لوتانز،2008)
3. تعهد مستمر؛
]]>