دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقیاس بهزیستی روانشناختی، تعریف بهزیستی روانشناختی

[do_widget id=kl-erq-2]

1-خودمختاری2 (احساس استقلال و اثرگذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها) 2- رشد شخصی3 (احساس رشد بادوام و دستیابی به تجربههای نو به عنوان یک موجود دارای استعدادهای بالقوه) 3- روابط مثبت با دیگران4 (احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی) 4- هدفمندی در زندگی1 (داشتن هدف در زندگی و باور به این که زندگی حال و گذشته او معنی دار است) 5-پذیرش خود2 ( نگرش مثبت به خود و پذیرش جنبههای مختلف خود مانند ویژگیهای خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته) 6-تسلط بر محیط3 (حس تسلط بر محیط، کنترل فعالیتهای بیرونی و بهره گیری مؤثر از فرصت های پیرامون) میباشد.
1-6-1-2 نگرانی از تصویر بدنی4:
تصویر بدنی بیانگر نگرش فرد از خود همراه با احساسات و افکاری است که میتواند تغییر دهنده رفتار او در شرایط گوناگون و در جهات مثبت یا منفی باشد. این تصویر ذهنی میتواند تحت تأثیر عواملی چون رشد جسمانی، تعاملات فرد با محیط اجتماعی، سوانح، آسیب و جراحات بدنی قرار گیرد و نگرانی از تصویر بدنی را در فرد ایجاد کند. (سوگار5، 2003)
1-6-1-3 جراحی پلاستیک1:
جراحی پلاستیک وسیلهای است برای ایجاد یک احساس خود ایدهآل و آرمانی که از طریق آن درد مطلوب نبودن خود یا دوست نداشتن خود رفع میگردد .(محمدپناه اردکان، یعقوبی و یوسفی، 1391)
1-6-2 تعریف عملیاتی متغیرها:
1-6-2-1 بهزیستی روانشناختی:
بهزیستی روانشناختی نمرهای که آزمودنی در مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف (1989) کسب میکند که این پرسشنامه مشتمل 84 سؤال میباشد.
1-6-2-2 نگرانی از تصویر بدن:
نگرانی از تصویر بدنی نمرهای است که آزمودنی در پرسشنامه چند بعدی روابط بدن – خود، کش و همکاران (1986 و 1987) کسب میکند این پرسشنامه مشتمل بر 46 سؤال میباشد.
1-6-2-3 جراحی پلاستیک:
منظور از جراحی پلاستیک، نوع حراجی که جراح روی بدن آزمودنی انجام داده است.
فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
در این فصل به بررسی مبانی نظری متغیرها پرداخته میشود ابتدا به تعریف، نظریهها و عوامل مؤثر بر متغیر وابسته یعنی جراحی پلاستیک پرداخته و سپس تعریف بهزیستی روانشناختی و دیدگاههای مربوط به آن و تعریف نگرانی از تصویر بدنی و مدلها و نظریههای مربوط به آن ارائه میگردد و در ادامه رابطه متغیرها با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد و سپس به تحقیقات محققهای ایرانی و خارجی در مورد بهزیستی روانشناختی، نگرانی از تصویر بدنی و جراحی پلاستیک اشاره میشود.
2-1 مبانی نظری
2-1-1 بهزیستی روانشناختی
اولین متغیر مطرح در پژوهش حاضر بهزیستی روانشناختی میباشد. در سالهای اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه سلامت روانی ملهم از روان شناسی مثبت نگر، رویکرد نظری و پژوهشی متفاوتی برای تبیین و مطالعه این مفهوم برگزیدهاند. آنان سلامت روانی را معادل کارکرد مثبت روانشناختی، تلقی و آن را در قالب اصطلاح «بهزیستی روانشناختی» مفهوم سازی کردهاند. این گروه نداشتن بیماری را برای احساس سلامت کافی نمیدانند، بلکه معتقدند که داشتن احساس رضایت از زندگی، پیشرفت بسنده، تعامل کارآمد و مؤثر با جهان، انرژی و خلق مثبت پیوند و رابطه مطلوب با جمع و اجتماع و پیشرفت مثبت، از مشخصههای فرد سالم است. (ریف و سینگر1، 1999)
سلامت روانی یکی از مباحث مهمی است که در رشد و بالندگی خانواده و جامعه مؤثر می باشد. سازمان بهداشت جهانی2(2004)، سلامت روانی را به عنوان حالتی از بهزیستی که درآن فرد توانمندی خود را شناخته از آنها به نحو مؤثر و مولد استفاده کرده و برای اجتماع خویش مفید است تعریف می کند. به طور کلی بهداشت روانی ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری از ابتلا به بیماری های روانی، کنترل عوامل موثر بروز آن، تشخیص زودرس، پیشگیری از عوامل ناشی از برگشت بیماریهای روانی و ایجاد محیط سالم در برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فرد، 1386).
امروزه دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت بطور اعم و در روانشناسی به طور اخص در حال شکل گیری و گسترش است. در این دیدگاه و رویکرد علمی تمرکز بر روی سلامتی و بهزیستی از جبنه مثبت و نیز توضیح و تبیین ماهیت روانشناختی بهزیستی است (ریف و سینگر1، 1998).
بهزیستی روانشناختی مستلزم درک چالشهای وجودی زندگی است. رویکرد بهزیستی روانشناختی رشد و تحول مشاهده شده در برابر چالشهای وجودی زندگی را بررسی میکند و به شدت بر توسعه انسانی تأکید دارد به عنوان مثال دنبال نمودن اهداف معنادار، تحول و پیشرفت به عنوان یک فرد و برقراری روابط کیفی با دیگران. جمع گستردهای از ادبیات تحقیقی در دهه 1950 و 1960 میلادی به تجزیه و تحلیل چالشهای و مشکلات اساسی زندگی پرداخته است (ریف و کیس2، 2002).
تأمین بهداشت همه افراد جامعه از مهمترین مسایل اساسی هر کشور است، این امر در سه جنبه جسمانی، روانی و اجتماعی مورد ملاحظه قرار میگیرد، در صورتی که بعد روانی بهداشت به اندازه کافی مورد توجه قرار نگیرد، فراوانی مشکلات روانی و رفتاری رو به فزونی خواهد گذاشت تا حدی که عوارض ناشی از بیتوجهی به آن در ابعاد فردی و اجتماعی، خانوادگی و انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اثرات سوء و غیر قابل جبران را در پی خواهد گذاشت (نوابی نژاد، 1376).
تقریباً 60 سال قبل سازمان بهداشت جهانی سلامت را به عنوان حالتی از بهزیستی کامل جسمی، ذهنی و اجتماعی و نه صرفاً بیمار نبودن تعریف کرد (سازمان بهداشت جهانی، 2001 و 2004).
]]>