دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقیاس بهزیستی روانشناختی، دانشگاه فردوسی مشهد

[do_widget id=kl-erq-2]

بساک نژاد س. غفاری م. 1386. رابطه بین ترس بدریختی بدن و اختلالات روانشناختی در دانشجویان دانشگاه. مجله علوم رفتاری، 1(2)، 179-187.
بلالی، ا. افشار کهن، ج. 1389. زیبایی و پول، آرایش و جراحی، فصلنامه علمی – پژوهشی شورای فرهنگی اجتماعی زنان، 12 (47)، 99-140.
بلوچی م. 1376. جراحی زیبایی بینی: بررسی نتایج حاصله و نظرخواهی بعد از عمل در 87 مورد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی اصفهان، فصلنامه پژوهش در علوم پزشکی، 2 (2).
بهزادیان نژاد ن. 1386. بررسی علل روان شناختی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متقاضیان جراحی زیبایی، پایان نامه کارشناسی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
بیانی، ع ا. کوچکی ع م. بیانی ع. 1387. روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 14 (2)، 151-146.
پاشا غ ر. نادری، ف. اکبری ش. 1389. مقایسه تصویر بدنی، شاخص حجم بدنی، سلامت عمومی و خودپنداره بین افرادی که جراحی زیبایی انجام دادند، افراد متقاضی جراحی زیبایی و افراد عادی شهرستان بهبهان. فصلنامه یافته های نو در روانشناسی، 2 (7)، 61-80.
پورآوری م.حبیبی م. عابدی پریجا ح. علی تبار س ع. 1393. روان سنجی سیاهه نگرانی دربارهی تصویر بدنی در نوجوانان. مجله علمی_ پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 19(4)، پی در پی 100، 189-199.
توسلی غ ح؛ مدیری ف. 1391. بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران، مطالعات اجتماعی – فصلنامه روانشناختی زنان، سال 10، شماره 1.
تودر ک. 1996. ارتقای سلامت روان. ترجمه مرتضی خواجوی.1382. سازمان بهزیستی کشور ، معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
جوشن لو م، رستمی ر، نصرت آبادی م. 1385. بررسی ساختار عاملی مقیاس بهزیستی جامع. فصلنامه روانشناسی ایرانی، 3 (9): 24-15.
حسینی موسوی م ح. 1393. بهزیستی روانشناختی. تهران: مرکز خدمات روانشناسی سیاووشان.
حقگوی پشکه، آ. 1386. بررسی انسان شناختی فرهنگ حاکم بر مدیریت بدن در بین زنان شهر تهران (مطالعه موردی مناطق 6، 7 و 19 شهر تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی، دانشگاه تهران.
خانجانی ز. باباپور ج. صبا گ. 1391. بررسی و مقایسه وضعیت روانی و تصویر بدنی متقاضیان جراحی زیبایی با افراد غیر متقاضی. مجله علمی_پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 (2): 237-248.
خزیر ز، دهداری ط، محمودی م. 1392. بررسی نگرش دانشجویان دختر علوم پزشکی نسبت به انجام جراحی زیبایی و رابطه آن با تصور از بدن. مجله علوم پزشکی رازی، 20 (117): 9-1.
خسروی م، نظری م. 1394. بررسی رابطه اختلال بدشکلی بدن و خودشیفتگی در متقاضیان و غیر متقاضیان جراحی زیبایی بینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 17 (3): 39-30.
خواجه نوری ب. روحانی ع. هاشمی س. 1390. رابطه سبک زندگی و تصور بدن؛ مطالعه موردی: زنان شهر شیراز، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، 2 (1)، 79-103.
خواجه نوری ب. مقدس ع ا. 1388. جهانی شدن و سرمایه اجتماعی زنان، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 5 (2)، 131-154.
دهقانی م، میترا چهرزاد م، جعفری اصل م، سلیمانی ر. 1391. بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی بدنی با الگوهای فرعتکی- اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت. مجله علکی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، 20 (3)، 34-26.
ذکایی م س. فرزانه ح. 1387. زنان و فرهنگ بدن، فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 4 (11)، 43-59.
رجبی، م. 1388. بررسی جامعه شناختی باز تعریف هویت زنان و گرایش آنان به جراحی های زیبایی در شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه الزهرا.
رضایی ا. اینالو م. فکری م. 1389. مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، 47، 141-163.
رقیبی م. میناخانی غ ر. 1390. ارتباط مدیریت بدن با تصویر بدنی و خودپنداره. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 12 (4)، 72- 81.
]]>