دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع حقوق مالکیت ادبی و هنری، سازمان جهانی تجارت

[do_widget id=kl-erq-2]

2- آیتی،حمید،حقوق آفرینشهای فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی وهنری،نشر حقوقدان،چاپ اول، پائیز 1375.
3- اسلامی،شیرزاد،مجموعه قوانین مالکیت های فکری،مالکیت صنعتی،مالکیت ادبی وهنری،انتشارات مجد، تهران،1388.
4- اصلانی،حمیدرضا،حقوق فناوری اطلاعات حریم خصوصی در جامعه ی اطلاعاتی(حمایت از داده های شخصی)،نشر میزان،چاپ اول،تهرن 1384 .
5- ایمانی،عباس،استثنای مهم حق مولف:«استفاده منصفانه»از اثر دیگری مندرج در مجله پژوهش های حقوقی،شماره 3 ،بهار و تابستان 1382،ص 193تا212.
6- باقری ، محمود ،گودرزی ، مریم ، مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع ، مندرج در فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ، دوره 39 ، ش 1 ، بهار1388 ، صفحات 62 تا41 .
7- جعفرزاده،میرقاسم،جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینش های فکری،دانشگاه شهید بهشتی،نیم سال اول تحصیلی 82-83 ،ص 115.
8- جمعی ازنویسندگان،حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای ، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک، چاپ اول 1371.
9- حسن پور،محمدمهدی،حقوق پدیدآورنده نرم افزارهای رایانه ای، مندرج در مجله حقوقی دادگستری، شماره های 50 و 51 ،بهار و تابستان 1384 ،صفحات 347-382.
10- حسن پور،محمد مهدی،بررسی ماهیت حقوقی حق امتیاز شرینک رپ،مندرج در مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات،انتشارات قم ، خرداد 1383، ص381تا409.
11- حسنوی،رضا،[ترجمه]فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری webster ،نشررایزن،بی جا،بی تا.
12- زرکلام،ستار،حقوق مالکیت ادبی و هنری،انتشارات سمت،تهران،بهار 1387.
13- زرکلام،ستار،قانون مالکیت ادبی و هنری فرانسه و آلمان ، انتشارات سازمان مدیریت و برنامهریزی، چاپ اول، سال 1384 .
14- ساکت،محمدحسین،حقوق مالکیت فکری؛ تاریخچه و مبانی،مندرج در مجله حقوقی دادگستری،بهار وتابستان1384، ش50 و51 .
15- صادقی نشاط،امیر،حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای کامپیوتری،شورای عالی انفورماتیک، انشارات سازمان برنامه و بودجه، مرکز اقتصادی،اجتماعی و انتشارات،پاییز 1376.
16- صادقی نشاط، امیر، قرارداد سه جانبه Escrow در نرم افزار ، مندرج در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، تابستان 1385،ص 221تا 239 .
17- صادقی،محمود،طهماسبی،علی،حقوق پدید آورنده ی پایگاه داده،مطالعه ای تطبیقی در حقوق خارجی و حقوق ایران،مندرج در مجله حقوقی دادگستری شماره 50 و51 ،بهار و تابستان 1384، ص 136.
18- صالحی ذهابی،جمال،حق اختراع،نگرشی تطبیقی،نشر شرکت سهامی انتشار،تهران،چاپ اول 1388.
19- صفایی،سیدحسین،حقوق معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای،مندرج در مجله حقوق تطبیقی،موسسه حقوق تطبیقی)دوره جدید،دو فصلنامه پاییز و زمستان 1385،ص 17 تا 34.
20- صفائی،سیدحسین، بررسی حقوق مولف و نارسایی های آن درایران ،مندرج در سخنرانی ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشرکتاب در ایران،چالش ها و رهیافت ها،زیر نظر م. ش.شکیب، خانه کتاب 1381، صفحات 47-62.
21- کلمبه،کلود،ترجمه محمدزاده وادقانی،علی رضا،اصول بنیادین حقوق مولف و حقوق مجاور در جهان، انتشارات میزان، تهران،زمستان1385.
22- کیوان آذری،آذر،حقوق معنوی پدیدآورنده ی اثر ، نشریه ی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 22 ،تیرماه 1360 .
23- مسعودی،علیرضا،حقوق مادی و معنوی نرم افزار های پدید آمده در جریان استخدام،مندرج در مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات،انتشارات قم،خرداد1383، ص 305تا317.
24- میرحسینی،سیدحسن،مقدمه ای برحقوق مالکیت معنوی،انتشارات میزان،تهران،چاپ دوم، زمستان1385.
25- میرحسینی،سیدحسن،نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و مقایسه ی آن ها با مقررات بین المللی ، مندرج در سخنرانی ها و مقالات همایش تخصصی بررسی حقوق نشرکتاب در ایران ، چالش ها و رهیافت ها ، زیر نظر م. ش.شکیب، خانه کتاب 1381، صفحات 64 تا 75.
26 – نوروزی،علی رضا،حقوق مالکیت فکری ،حق مولف و مالکیت صنعتی،نشر چاپار، 1381 ،چاپ اول .
27- وکیل، امیرساعد،حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران،انتشارات مجد، تهران، 1383 .
]]>