دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق درباره تعاریف معنویت در کار، معنویت در محیط کار

تلفیق زندگی کاری و زندگی معنوی/ جهت یابی/ احساس یگانگی [do_widget id=kl-erq-2]
5
نیرویی برانگیزنده و الهام بخش برای یافتن معنی و هدف در زندگی کاری، درک عمیق و ژرف ارزش کار، پهناوری عالم هستی، موجودات طبیعی و نظام بائر شخصی
1990 Myers
در برگیرنده ابعاد وجودی انسان/ بعد معنوی جزیی از ابعاد معنویت است .
6
حالات معینی از فرد که به وسیله ابعاد فیزیکی،شناختی،عاطفی،میان فردی،معنوی،عرفانی، وصف پذیر است. بعد فیزیکی؛ احساس و هیجان فیزیکی که بیان وضعیتی مطلوب از انگیزش و انرژی مثبت است. بعد عاطفی؛ اثر مثبتی که همراه با احساس عمیقی از لذت و بهزیستی همراه است. بعد شناختی؛ داشتن احساس تایید و تصدیق خودآگاهی از هم نوایی بین ارزش ها و باورهای فرد با کارش و باور داشتن به اینکه برای کاری با معنا استخدام شده و ناظر به هدفی متعالی است. بعد میان فردی؛ شامل احساس اتصال و پیوند با دیگران و داشتن اهداف مشترک با آنان.بعد معنوی؛ احساس اتصال و پیوند با چیزی فراتر از خود مثل قدرتی برتر، عالم هستی یا طبیعت بشری. بعد رازورزانه؛ احساس کمال و تعالی، حیات و حضور در لحظه توصیف می شود.
Kingaski& Skrypaner 2004
در برگیرنده ابعاد وجودی انسان/ بعد معنوی جزیی از ابعاد معنویت است
7
دربرگیرنده سلامت، شادکامی، فرزانگی، موفقیت و ارضای انجام کار.
Dennisctal 2001
شاخص های رشد و توسعه معنویت، امید، آرامش، نشاط
بج در خلال سالهای 1999-1992 تعاریفی در زمینه معنویت در محیط کار و سازمان ارائه شده است را در شش پارادایم و استعاره ی مرتبط با موضوع ، طبقه بندی کرده است (بج، 2000)
انسان گرا ، بوم شناس، طرفدار محیط زیست، پست مدرن تایید گرا، مدیر مآب، بنیادگرا،پست مدرن شک گرا، هر یک از این پارادایم ها نقطه نظر و نگرشی منحصر به فرد خود را دارند. همراه با استعاره هایی که پنجره خوش منظره و دل انگیزی را در مقابل هر پارادایم می گشاید .
برادلی و کوانی (2003)، در پژوهش هایشان از یافته های بج استفاده کرده و برای بررسی و مطالعه تعاریف معنویت در کار و سازمان ، پارادایم ششگانه بج را به پنج پارادایم تقلیل داده اند. بدین معنا که پارادایم “مدیر مآب” را در پارادایم”انسان گرا” ادغام کرده و همچنین “بوم شناس ” را به “دین و کتب شناس” تغییر داده اند . هم چنین ، پارادایم “بنیادگرا” را چون معنای ضمنی منفی در رابطه با نام آن در بسیاری از ادیان اقتباس می شد، به “سنت گرا” تغییر نام داده اند.
جدول3-2 پارادایم های پنج گانه معنویت
پارادایم
مفهوم
سنت گرا
معنویت با توجه به وابستگی و تعلق داشتن به یکی از ادیان شناخته شده جهان مثل آیین بودا، مسیحیت، اسلام،
آیین گرا
]]>