دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق درباره عنوان صفحه، بهینه‌سازی

[do_widget id=kl-erq-2]

فهرست جدول ها<br />عنوان صفحه
جدول ‏21. فهرستی از مراکز پروتون تراپی [33] 23
جدول 2‏2. برد پروتون متناظر با انرژی جنبشی ذرۀ فرودی [39] 29
جدول ‏23. درصد ذرات ثانویۀ تولید شده طی برخوردهای ناکشسان پروتون های 150MeV با هستۀ اتم اکسیژن [48] 38
جدول 3-1. بخشی از پارامترهای اصلی و توصیف کنندۀ مشخصات فیزیکی شتاب دهنده برای تعدادی از سیکلوترون ها در IBA، ACCEL و JINR LNP [105]……………………………………………………………………………………………………………………………………..74
جدول 4-1. عناصر سازندۀ ترکیبات به کار گرفته شده در فانتوم چشم در روش اسکن مغناطیسی پرتو [119]…………… 82
جدول 4-2. ضرایب وزنی بهینه کنندۀ پرتوهای تابیده شده به فانتوم چشم و آب جهت ساختن SOBP در روش اسکن پرتو ……………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89
جدول 4-3. مشخصات کلی نازل شبیه سازی شده براساس نازل HCL……………………………………………………………………………….93
جدول 4-4. انرژی متوسط پرتو پروتون روی سطح خروجی لگزان به عنوان مادۀ کاهندۀ انرژی………………………………………..96
جدول 4-5. انرژی متوسط طیف نهایی پرتو پروتون پس از خروج از نازل………………………………………………………………………….99
جدول 4-6. ضرایب وزنی جهت بهینه سازی پیک های براگ اولیه متناظر با ضخامت های مختلف استوانۀ لگزان…………….102
جدول ‏47. ساختارهای داخلی چشم و ابعاد آن ها [104] 100
جدول ‏48. ترکیبات اصلی ساختارهای داخلی چشم، نسبت جرم اتمی و چگالی آن ها [104] 100
جدول 4-9. انرژی متوسط پروتون خروجی از انتقال دهندۀ برد متناظر با ضخامت های مختلف ستون آب…………………….106
جدول ‏410. ضرایب وزنی بهینه کنندۀ پیک های اولیه جهت ساختن SOBP یکنواخت 105
جدول ‏411. تعیین پارامترهای درمانی برای SOBP ایجاد شده در روش اسکن پرتو 107
جدول ‏412. تعیین پارامترهای درمانی برای SOBP ایجاد شده در روش انتقال دهندۀ برد 107
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1. پرتودرمانی با شدت مدوله شده با استفاده از فوتون (IMRT) 9
شکل 1-2. مقایسۀ توزیع دوز بین روش درمانی IMRT در سمت چپ وIMPT در سمت راست 10
شکل 1-3. افزایش دوز دریافتی توسط بافت سالم در ناحیۀ ابتدایی و انتهایی در فوتون تراپی در مقایسه با پروتون تراپی.. 10
شکل 1-4. نمودار توزیع دوز عمقی نسبی ذرات مختلف در فانتوم آب [4] 12
شکل 1-5. نمای کلی از یک سیستم پروتون تراپی برای تومورهای چشمی [13] 18
شکل 2-1. نمودار تغییرات توان توقف برحسب انرژی پروتون و الکترون فرودی برای مواد مختلف [38]…………………………27
]]>