دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله با موضوع حالت طبیعی، نرم افزار

اثر افزایش تدریجی غلطت گوانیدین هیدروکلراید روی طول موج ماکزیمم نشر فلوئورسانس ذاتی ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b در حضور حداکثر غلظت فلزات ذکر شده در شکل 47 نشان داده شده است. نتایج نشان دادکه فرآیند آنفولدینگ ناحیه ی کینازی در حالت طبیعی یک فرآیند سه مرحله ای است. همچنین هر ساب دومین به طور جداگانه آنفولد می شود. ساختار سوم ناحیه ی کینازی در حضور سرب تغییر می کند. هر چند این تغییرات در حضور کادمیوم، نیکل و آلومینیوم مشاهده نشد (شکل47).
الف)
ب) [do_widget id=kl-erq-2]
ج)
د)

شکل 47: نمودار اثر دناتوراسیون شیمیایی بر طول موج ماکزیمم نشر فلوئورسانس ذاتی ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b. نیتیو در تمام نمودارها حضور دارد. به ترتیب درشکل الف، سرب در غلظت های(100، 150، 200، 300 و 500μM)، کادمیوم در شکل ب در غلظت های (6 و 12mM)، آلومینیوم (5/0 و 1M ) (ج) و نیکل در غلظت های(50 و 100(mM (د) در شکل قابل مشاهده هستند با GnHcl 25/0 تا 6M . در مقایسه با نمودار نیتیو، تغییرات در مواجه با سرب ملموس می باشد. این تغییر در سه فلز دیگر مشاهده نمی شود.
4-9- بررسی اثردناتوراسیون شیمیایی بر شدت نشر فلوئورسانس ذاتی ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b
اثرافزایش تدریجی غلطت گوانیدین هیدروکلراید از 25/0 تا 6 مولار روی شدت نشر فلوئورسانس ذاتی ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b در حضور حداکثر غلظت فلزات سرب، کادمیوم، آلومینیوم و نیکل در شکل 48 نشان داده شده است. نمودارها کاهش شدت فلوئورسانس ذاتی را در حضور افزایش تدریجی غلظت گوانیدین هیدروکلراید نشان می دهند.
الف)

ب)
ج)
د)
شکل 48: نمودارهای مربوط به اثر دناتوراسیون شیمیایی بر شدت نشر ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b با استفاده از روش فلوئورسانس ذاتی. نمودارها کاهش شدت فلوئورسانس ذاتی را در حضور افزایش تدریجی غلظت گوانیدین هیدروکلراید نشان می دهند. الف) سرب 500 میکرومولار، ب) کادمیوم 12 میلی مولار، ج) آلومینیوم 1 مولار و د) نیکل 100 میلی مولار می باشد.
4-10- بررسی اثر سرب، کادمیوم، آلومینیوم و نیکل، بر روی ساختار دوم ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b
به منظور بررسی اثر فلزات سمی سرب، کادمیوم، نیکل و آلومینیوم روی ساختار دوم ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b از روش Far-UV-CD و FTIR استفاده شد. در CD، نقطه مدنظرnm 222 بود چرا که این نقطه بهترین نمایه آلفا هلیکس می باشد، که در سه فلز کادمیوم، نیکل و آلومینیوم در مقایسه با نمودار نیتیو، این نقطه در تمام موارد روی هم قرار گرفت. پس از بدست آوردن نمودارهای مربوطه و نیز آنالیز آن ها با کمک نرم افزار مخصوص CD و FTIR، داده های مربوط به ساختار دوم ناحیه ی تیروزین کینازی در شکل 49 و 50 نشان داده شده اند، نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ساختار دوم ناحیه ی کینازی مورد مطالعه ما، فقط در حضور سرب تغییر قابل توجهی نشان می دهد. سرب در دستگاه CDایجاد نویز کرد و نمودار قابل رسم نبود.
الف)
ب)
ج)
شکل 49: طیف Far-UV-CD. مربوط به ناحیه‏ی تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b.
طیف دورنگ نمایی حلقوی از نمونه پروتئینی موجود در بافر حاوی 25 میلی مولار Tris-Hcl و 100 میلی مولار NaCl با PH برابر 5/7 در دمای اتاق بدست آمد. شکل الف، ب و ج، به ترتیب نشان دهنده ی طیف دورنگ نمایی حلقوی مربوط به ناحیه ی کینازی در حضور غلظت 3،0 و 6 مولارگوانیدیوم هیدروکلراید است. همچنین در تمام اشکال، نیکل 10 میلی مولار، کادمیوم 6 میلی مولار و آلومینیوم 5/0 مولار است. نقطه nm222 در این فلزات با نیتیو یکسان است که نشان دهنده عدم تغییر ساختار پروتئین می باشد.
الف)

]]>