پایان نامه های روانشناسی

منابع مقاله درباره راهبردهای خودتنظیمی

درباره جهان است (استرنبرگ و اسمیت، 1998).

اگر چه رفتارگرایی هنوز نفوذ خود را از دست نداده است اما بسیاری از روانشناسان و مربیان تعلیم و تربیت، روانشناسی شناختی را برای مطالعه فرآیندهای مهم ذهنی در تدریس و یادگیری، مفیدتر میدانند.
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی
در رویکرد انسانگرایی، به جای تاکید بر تقویت و تنبیه به عنوان منبع اصلی انگیزش، به توانایی دانشآموزان برای رشد شخصی، آزادی و انتخاب هدفهای زندگی، و ویژگیهای مثبت (مانند حساس بودن نسبت به دیگران) تاکید میشود (سانتراک، 2004، ؛ سیف، 1386).
بنابراین، از دیدگاه روانشناسان انسانگرا، برای ایجاد انگیزش باید احساس شایستگی، خودمختاری و عزت نفس را در افراد افزایش داد (و ولفونک، 2004، ؛ سیف، 1386).
یکی از مهمترین نظریه پردازان انسانگرا، آبراهام مازلو (1970)، انگیزش را با توجه به نیازها توضیح داده است (مازلو، 1970 ؛ سیف، 1386).
نیازهای انسان را به صورت سلسله مراتبی مطابق به شکل طبقهبندی کرده است.
خودشکوفائی
احساس زیباییشناسی
پیشرفت عقلانی دانستن وفهمیدن
عزتنفس
تعلق
امنیت
بقاء
بقاء
نیازهای کمبود یا اساسی
نیازهای رشد یا بالندگی
خودشکوفائی
احساس زیباییشناسی
پیشرفت عقلانی دانستن وفهمیدن
عزتنفس
تعلق
امنیت
بقاء
بقاء
نیازهای کمبود یا اساسی
نیازهای رشد یا بالندگی
شکل سلسله مراتب نیازها ا زدیدگاه مازلو
نیازهای اساسی مازلو نیازهای کاستی نیز نامیده شده است، زیرا وقتی انسان در رابطه با نیازی کمبود دارد (برای مثال: فقدان غذا یا آب)، برمیانگیزانند (یعنی موجب رفتار میشوند) نیازهای رده بالا، نیازهای رشد یا پیشرفت نیز نامیده شده است، زیرا رفتارهایی را برمیانگیزانند که نه از کمبودها، بلکه از گرایش ما به رشد ناشی میشود. همه این گونه نیازها فقط پس از برآورده شدن منطقی نیازهای اساسی مورد توجه قرار میگیرد.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

رویکرد انسانگرا به انگیزش بر عوامل درونی یا ذاتی تاثیرگذار بر رفتار تاکید میکنند. مکتبهای انسانگرا کودک یا دانشآموز – محور هستند، نه معلم – محور یا متمرکز بر موضوع درسی. تاکید آنها بر رشد عاطفی و کمال یافتن خودانگاره است. اما در عین حال، تاکیدهای انسانگرایان، ضرورتاً به معنای نفی ارزشهای سنتیتر که بر محتوای برنامه درسی و آموزشی مهارتهای اساسی تاکید دارد، نیست یکی از هدفهای مهم آموزش انسانگرا، خوشکوفایی و رشد احساسهای مثبت درباره خود و اثربخشی است (طاهری، 1389).
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی
رویکرد اجتماعی – فرهنگی، انگیزش بر مشارکت در جوامع عمل تاکید میورزد. افراد برای حفظ هویت و روابط بین فردیشان با اجتماع، در فعالیتها درگیر میشوند. در رویکرد اجتماعی و فرهنگی به انگیزش مفهوم؛ هویت؛ مفهومی اساسی است.
در این رویکرد، انگیزش زائیده هویت، هویت زائیده مشارکت افراد است و چالش عمده در این جا اطمینان یافتن از این مساله است که همه دانشآموزان، اعضای کاملاً مشارکت کننده اجتماع باشند (وولفونک، 2004؛ سیف، 1386).
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش
رویکرد انتظار ضرب در ارزش به وسیله اکلس، آدلر و میسی، 1984 و اکلس و ویگفیلد، 1992) ارائه شده است و انگیزش را حاصل باورهای فرد درباره پیامدهای احتمالی رفتار و نیز ارزش مشوقی آن پیامدها میداند این نظریه انگیزشی هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی (وولفونک، 2004). طبق این نظریه، افراد برای انجام تکلیفی برانگیخته میشوند که پیامد با ارزشی داشته باشد و برای انجام تکالیفی که پیامدهایش ارزشمند نباشد، انگیزه کمتری نشان میدهند.
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی
بنیانگذار نظریه شناختی – اجتماعی، آلبرت بندورا، است. در نظریه شناختی – اجتماعی فرض بر این است که عوامل محیطی و فرآیندهای درونی مشترکاً رفتار را کنترل میکنند. ظرفیت فوقالعاده انسان در استفاده از نماها او را قادر میسازد تا رویدادها را در ذهن خود بازنمایی کنند، تجارب هشیار خود را تحلیل کند، با دیگران و در هر فاصلهای از زمان و مکان ارتباط برقرار کند، به تخیل و طرحریزی و خلق آثار و امور بپردازد بندورا (بندورا، 1986) میگوید: عوامل شخصی ( ازجمله باورها، انتظارات، نگرشها، دانش، راهبردها و مانند اینها)، رویدادهای محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی و کلامی) فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه جزء را نمیتوان جدا از اجزای یک دیگر به عنوان تعیین کننده رفتار انسان به حساب آورد. بندورا این تعامل سه جانبه را به صورت موقعیت (2-4) نشان داده و آن را تعیینگری متقابل (جبر متقابل) نامیده است.
چنانچه در شکل دیده میشود، رویدادهای محیطی بر رفتار تاثیر میگذارند. رفتار محیط را تحت تاثیر قرار میدهد، عوامل شخصی بر رفتار تاثیر میگذارد و بالعکس (سیف، 1388).
) رفتارB(
) محیط E(
) محیط خانوادگیP(
) رفتارB(
) محیط E(
) محیط خانوادگیP(

شکل (2-4) تعیینگری متقابل (بندورا، 1986)
روانشناسان نظریه یادگیری اجتماعی میگویند مردم به محیط اطراف خود پاسخ میدهند، و اندیشه های آنها از انگیزش آنها سرچشمه میگیرد. اما در عین حال از طریق تفکر درباره آینده به تغییر محیط و رویدادهای محیطی میکوشند، آنها معتقدند که انسان عنصر فعال است، به حل مساله میپردازد، هوشمند است و دارای انتظارات و صاحب کنترل درونی است، اما درعین حال به موقعیتهای محیطی نیز حساس است و از آنها تاثیر میپذیرد (سیف، 1388).

2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش
یافتههای پژوهشهای انجام شده در چند سال گذشته در زمینه خودتنظیمی (برای نمونه پژوهشهای نینگ و داونینگ، (2010)، برگر و کارابینگ،(2010)، پری و همکاران، (2008)، لیو ومک تیگ، (2008)؛ اسلوکام و واندوال، (2007)؛ بروئر و یوگستر، (2006)، کلری و زیمرمن، (2004)؛ پنتریج و شانک، (2002)؛ ولترز، (1998) نشان میدهد که دانشآموزان موفق و خودتنظیم، دارای ویژگیهایی مانند انگیزش درونی و باورهای خودبسندگی هستند، راهبردهای شناختی و فراشناختی را بیشتر به کار میبرند، به توانایی خود اطمینان دارند، و برای دستیابی به هدفهای خود منابع بیشتری را به کار میگیرند و عملکرد بهتری را نشان میدهند (رضایی نسب، 1389).
نتیجه تحقیق طولی (نینگ، داونینگ، 2010) نشان داد که خودتنظیمی دانشآموزان، انگیزش بعدی آن را پیشبینی میکند، همچنین یافتههای حاصل از این مطالعه، انگیزش و خودتنظیمی را به عنوان وسیلهای برای تسهیل در موفقیت تحصیل مورد اهمیت قرار میدهد.
به اعتقاد آشر و پاجارز (2006)، باورهای دانشآموزان در خصوص دارا بودن راهبردهای خودتنظیم موثر در موفقیت تحصیلی، نقش برجستهای در انگیزش تحصیل آنها دارد.
انگیزش با یادگیری و عملکرد رابطه متقابل دارد یعنی انگیزش بر عملکرد و یادگیری تاثیر گذارده و آنچه دانشآموزان انجام میدهند و یاد میگیرند بر انگیزش آنها اثر میگذارد.
(صمدی، 1387) تاثیر فوری و تداومی آموزش راهبردهای خودتنظیمی را بررسی کرده است. نتایج نشان داد که راهبردهای خودتنظیمی قابل آموزش و یادگیری هستند. دانشآموزانی که انگیزش بیشتری دارند احتمال بیشتری وجود دارد که از راهبردهای یادگیری استفاده کنند (پینتریج و دیگروت، 1990).
به این معنی که دانشآموزانی که انگیزش بیشتری برای یادگیری تکالیف دارند از نظر انگیزش درگیری بیشتری در متون درسی دارند و از راهبردهای یادگیری بیشتری استفاده میکنند.
مفهوم معکوس این است که راهبردهای مورد استفاد دانشآموزان، انگیزش بعدی آنها را پیشبینی میکند. به این معنا که کاربرد موفقیتآمیز راهبردهای خودتنظیمی مانند تکرار و سازماندهی، منجر به بالا رفتن باورهای خودکار آمدی میشود. و بنابراین درگیری انگیزشی دانشآموزان در یادگیری دروس افزایش مییابد (جعفری، 1388).
اکسان (2009) در پژوهش خود دریافت که ضعف در مهارتهای خودتنظیمی، باعث انگیزش پایین و کاهش یادگیری میشود این مهارتها به یادگیرندگان برای انتخاب استراتژیهای یادگیری مناسب برای اهدافشان و به کاربردن در روند کار کمک میکند. بنابراین یادگیرندگان نیاز دارند که بدانند آنها چه طور یاد بگیرند و یادگیری چگونه تحقق یابد.
2-2-10- پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی محصول نهایی فرایند یادگیری فعال است که با کمک آموزش وفعالیتهای تربیتی انجام میگیرد (گیج و برلاینر، 1995 ؛ مهدیان، 1385).

]]>