دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد رفتار شهروندی سازمانی، شهروندی سازمانی

تعریف مفهومی [do_widget id=kl-erq-2]
نوع دوستی، کمک به همکاران برای تکمیل کارها در شرایط غیرمعمول سازمانی می باشد(جرج و رینو، 2006: 530). نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل؛ ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که به شکل مستقیم و یا غیرمستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند، کمک می شود. همانند کسانی که به کارکنان بامهارت کم یاری می دهند. البته برخی صاحب نظران رفتار شهروندی سازمانی مانند پودساکف، ابعاد نوع دوستی و وظیفه شناسی را در یک طبقه قرار داده و از آن ها به عنوان، رفتارهای کمکی نام می برند (نام، 2003: 37).
تعریف عملیاتی
نوعدوستی عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای 5، 10 ،15، 20، 24 پرسشنامه تحقیق.
وجدان کاری
تعریف مفهومی
این که فرد به موقع سرکار حاضر شود، حضورش در محل کار، بالاتر از میانگین بوده و وقتی نمی تواند در محل کار حاضر شود از قبل اطلاع بدهد، از درخواست استراحت و مرخصی های اضافی خودداری نماید، از زمان کاری حداکثر استفاده را ببرد به علاوه از قوانین و مقررات سازمانی حتی در مواقعی که کسی نظاره گر او نیست، پیروی کند، جلوه هایی بارز از وجدان کاری سازمانی می باشند. اورگان این بعد از رفتار شهروندی سازمانی را اجابت سازمانی نامیده که شامل؛ نهادینه کردن و پیروی شدید از قوانین و رویه های سازمانی است و حتی در مواقعی که ناظری شاهد کارهای کارمند نباشد وی به نحو مطلوب به وظایف عمل می نماید. کارکنان اجابت سازمانی را از طریق انجام دادن ملزومات رسمی شغل خود به گونه ای بالاتر و یا فراتر از سطح حداقلی لازم در شرح شغل، نشان می دهند. به عنوان نمونه، حضور در محل کار و وقت شناسی همگی نمونه هایی از اجابت سازمانی می باشند (نام، 2003: 49).
تعریف عملیاتی
وجدان کاری عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای 1، 6، 11، 16، 21 پرسشنامه تحقیق.
جوانمردی
تعریف مفهومی
جوانمردی تحت عنوان، توانایی کارمند در انطباق خود با سختی ها و ناسازگاری های محیط کار بدون اعتراض یا شکایت شفاهی و رسمی، تعریف شده است. کارکنان با توسعه جوانمردی قادر خواهند بود، سختی های محیط کار را بدون شکایت و اعتراض تحمل نمایند. اگر سازمان سیاست جدیدی در زمینه حضور در محل کار، اتخاذ کند که کارکنان آن را دوست نداشته باشند، آن ها هم با نشان دادن جوانمردی از شکوه کردن و کنایه در هنگام کار پرهیز می کنند (نام، 2003).
تعریف عملیاتی
جوانمردی عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای 2، 7، 12، 17، 22پرسشنامه تحقیق.
نزاکت
تعریف مفهومی
به تلاش کارکنان برای جلوگیری از تنش ها و مشکلات کاری در رابطه با دیگران گفته می شود. نزاکت در کارکنان و مدیران یکی از ضرورت های سازمان های امروزی می باشد(مکنزی و دیگران،1993: 77).
تعریف عملیاتی
نزاکت عبارت است از مجموع امتیازات حاصل از سؤالهای 4، 9، 14، 19، 23 پرسشنامه تحقیق.
آداب اجتماعی
تعریف مفهومی
آداب اجتماعی می تواند به عنوان؛ مشارکت در فرایندهای سیاسی سازمان، ابراز عقاید، پرداختن به مسائل کاری در وقت های شخصی، مشارکت در رویدادهای سازمان، حضور در جلسات و مشارکت در مسائل سازمانی و غیره در نظر گرفته شود (کرنودل، 2007: 58). تمایل به مشارکت و مسئولیت پذیری در زندگی سازمانی و نیز ارائه تصویری مناسب از سازمان می باشد. این رفتار بیانگر آگاهی فرد به این است که او جزئی از یک کل بزرگ تر است و همانند شهروندان مسئول در قبال جامعه به عنوان یک عضو سازمان مسئولیت هایی را در قبال سازمان بر عهده دارد. این مؤلفه تحت عنوان مشارکت سازمانی نیز نامیده میشود(مکنزی و دیگران،1993: 78).
]]>