دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد طول فصل رشد، فیزیولوژی

[do_widget id=kl-erq-2]

Silt% درصد شن
Send% بافت خاک
Texture
30-0 18 7 0.015 0.015 2 90 12 35 51 Lom-send
60-0 15 7.4 0.9 0.018 1.2 38 10 25 65 Lom-send
3-5 آمادهسازی زمین
مساحت زمین مورد نیاز 1100 مترمربع میباشد. ابتدا کود حیوانی برمبنای 30 تندرهکتار به زمین اضافه و سپس زمین را شخم متوسط به عمق 40 سانتیمتر زده و پس از دیسک، زمین را تسطیح و با استفاده از فاروئر زمین شیاربندی شد و کرتها به صورت جوی و پشته به تعداد 36 پلات 3×4 آماده شد. که هر پلات 6 خط کشت داشت و فاصله بین کرتهای فرعی یک متر و فاصله بین دو تکرار دو متر که هر تکرار دارای 12 پلات بود، در زمین آماده و در اواخر آبان بذرهای ضدعفونی شده با قارچکش(بنومیل دودرهزار) کشت شدند، فاصله بین ردیفهای کشت 50 سانتیمتر فاصلهی بین بذور روی ردیف 25 سانتیمتر و عمق کاشت دو برابر قطر بذر در نظر گرفته شد. روی بذرها با ماسه پوشیده شد تا از تشکیل سله جلوگیری و جوانهزنی یکسانی انجام شود. عملیات کشت در هر واحد آزمایشی به صورت دستی انجام گردید.
3-6 عملیات داشت
پس از کاشت گیاه(BBCH 00)، آبیاری سنگینی بصورت نشتی انجام شد. بصورتی که پشتهها کاملا خیس شدند، آبیاریهای بعدی هم در طول فصل رشد هر هفت روز یکبار انجام گردید، بعد از آبیاری سوم یعنی (BBCH 10) بذرها شروع به سبز شدن کردند و بعد از یک هفته 90 درصد مزرعه سبز شد.
3-7 مبارزه با علفهای هرز
وجین علفهای هرز بصورت دستی پس از ششمین آبیاری آغاز گردید، در اواسط کار که ارتفاع بوتهها به 30 تا 40 سانتیمتر رسیده بود وجین دستی انجام گرفت، از علفهای هرز غالب ( سلمهتره، خار شتر،علفشور، …) مشاهده شدند.در طول انجام این طرح مبارزه با علفهای هرز چهار مرتبه انجام شد.در طول انجام طرح با مشاهدهی علایم خسارت شته در گیاه ، سمپاشی با استفاده از سم دیازینون با غلظت 2درهزار بر علیه این آفت انجام شد.
3-8 اعمال تیمارها
3-8-1 اعمال تیمارهای محلولپاشی
تیمارهای محلولپاشی در دو مرحله به گیاهان اعمال شد.
مرحلهی اول: ابتدای گلدهی (BBCH61)
مرحلهی دوم: ابتدای تشکیل دانه (BBCH79)
محلولپاشی کلرومکواتکلراید تهیه شده از ماده ی تجاری Arotex extra%68w/v)) در هنگام بعدازظهر نزدیک غروب آفتاب با غلظت مشخص با استفاده از محلولپاشی دوشی ( با فشار سه بار و حجم بیست لیتردرهکتار) انجام شد. وشاهد با آب معمولی بدون سایکوسل محلولپاشی شد. سپس روز بعد قطع آبیاری انجام گردید.
3-8-2 اعمال تیمارهای تنش قطع آب
الف: شاهد (T1)، این گیاهان به همان روش آبیاری معمول هفتهای یکبار )آب آبیاری از طریق جوی اصلی وارد و با استفاده از یک دستگاه کنتور حجمی نصب شده به جوی اصلی محاسبه شد) تا پایان رسیدگی فیزیولوژیکی (BBCH 92) آبیاری شدند.
ب: قطع آب در مرحله گلدهی (T2)، در مرحلهی ( BBCH 61) آبیاری گیاهان این تیمار قطع شد.
ج: قطع آب در مرحله دانهبندی (T3)، درمرحلهی BBCH 71)) یعنی زمانی که گلهای 90 درصد گیاهان مزرعه به حالت دانههای شیری شد آبیاری این تیمار نیز قطع شد.
3-9 برداشت:
3-9-1 نحوه نمونهبرداری و اندازهگیری
با توجه به اینکه زمان کاشت در اواخر آبان صورت گرفت و نمونهبرداری از اواخر تیر حدود 14 روز بعد از اعمال تیمارهای آبیاری در مرحلهی (BBCH 92) آغاز گردید، در مرحله نمونهبرداری از هر کرت آزمایشی با توجه به اینکه 6 خط کشت در هر واحد آزمایشی بود، دو خط میانی بطور کامل با احتساب 5/0 متر از ابتدا و انتهای هر خط به نحوی انتخاب میشدند که بتوانند تا حد زیادی خصوصیات واحد آزمایشی مربوط را نشاندهند. در مرحله بعد رسیدن دانه (باز شدن غوزهها) و کاهش رطوبت دانه عملیات برداشت با دست انجام شد. برای این منظور با احتساب 2 مترمربع در هر کرت و با رعایت حاشیه از هر کرت نمونهبرداری انجام و با دستهبندی و اتیکتگذاری به انبارمنتقل شد. سپس دانههای هرکرت جداسازی شد. اندازهگیری وزن هزاردانه و روغن به طور تصادفی از این دانهها انتخاب وتوزین شد.
یادداشتبرداری و ثبت دادههای ظاهری بوتهها در هر مرحله دو بوته از هرکرت برداشت و ارتفاع و قطرغوزه اندازهگیری شد.
]]>