دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد مواد و روشها، مشخصات طرح

[do_widget id=kl-erq-2]

عملکرد بیشتر دانه به دلیل رشد بیشتر ریشه، افزایش مقاومت روزنهای و پتانسیل آب بیشتر در برگ میباشد. به منظور به حداقل رساندن تلفات آب در مناطق خشک و نیمهخشک میتوان از برخی موادشیمیایی که به آنها مواد ضدتعرق یا موادکاهندهتعرق میگویند استفادهنمود. این مواد با بستن روزنهها بر میزان فتوسنتز تاثیر میگذارند (Prakash and Ramachandran, 2000).
در بررسی بعضی تاثیر مواد ضد تعرق بر اجزای عملکرد ذرت گزارشدادند که مصرف این مواد بر تعداد دانه در بلال و در نتیجه عملکرد تاثیر داشتند. مصرف مواد ضدتعرق کارایی مصرف آب را افزایش میدهد و این موضوع به خصوص در شرایط تنش خشکی بیشتر صادقاست (کاظمپور و تاجبخش، 1381).
نتیجه مصرف سایکوسل در شرایط خشک در گندم موجب رشد بیشتر ریشه و افزایش کارایی جذب آب از لایههای پایین خاکشده و بدین طریق عملکرد دانه افزایش مییابد. کاربرد سایکوسل در جو با افزایش پنجه بارور در واحد سطح و افزایش تعداد دانه در خوشه باعث افزایش عملکرد میشود 2002) Zhao,).
مصرف سایکوسل در شرایط تنش باعث قطر ساقه، طول و قطر بلال، وزن چوب بلال، وزن صددانه، عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه و شاخص برداشت دانه و شاخص برداشت نسبت به عدممصرف آن در ارقام ذرت میگردد (هاشمزاده، 1387).
در آزمایشی اثر مصرف سایکوسل با دو غلظت 4/1 و 8/2 لیتر در هکتار را بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا بررسی نمودند و دریافتند با افزایش غلظت سایکوسل مصرفی تعداد خورجین در بوته و وزن خشک اندام هوایی افزایشیافت (محقق و امام، 1388).
گزارش شده است که گیاهان تیمار شده با سایکوسل دارای ساقه کوتاه تر و در مقابل خوابیدگی نیز مقاوم ترند (Ma and Smith, 1991).
تیمار با سایکوسل در حنا (Khandewel et al., 2002)، جو بهاره و زمستانه (Ma and Smith, 1992) و گندم (De et al., 1982) با کاهش غالبیت انتهایی، منجر به رشد جوانه های جانبی رویشی و تشکیل شاخه های فرعی و در نهایت افزایش تعداد انشعابات و مقدار محصول گردیده است.
تحقیقات نشان می دهد که محلولپاشی گیاه با سایکوسل باعث افزایش عملکرد جو (Humphries et al., 1965) و گندم دیم (De et al., 1982) گردیده است.
عملکرد بیشتر در گیاهان تیمار شده با سایکوسل به خاطر رشد بیشتر ریشه، افزایش مقاومت روزنه ای و توان آب بیشتر در برگ ها و نهایتاً افزایش در بهبود بازده مصرف آب از طریق افزایش در فعالیت ریشه و کاهش در
تعرق گیاه می باشد (Starman and Williams, 2000).
بر طبق نتایج برخی از پژوهشگران، سایکوسل باعث کاهش ارتفاع ساقه، افزایش تعداد پنجه در هر بوته، افزایش تعداد دانه در سنبله، افزایش مقاومت به سرما، شوری، قارچ ها و حشرات می شود (Rajala, 2003).

مواد و روشها

این تحقیق به منظور بررسی شیوههای مختلف حفظ عملکرد در گیاه دارویی، روغنی گلرنگ در شرایط بروز تنش خشکی به ویژه استفاده از کندکنندههای رشد و رقم مناسب در افزایش تحمل شرایط صورت پذیرفت.
3-1 محل انجام تحقیق
آزمایش در سال زراعی 91-90 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با عرض جغرافیایی 34 درجه و 15 دقیقه و طول جغرافیایی 53 درجه و 42 دقیقه و ارتفاع 4/1155 متر از سطح دریا اجرا شد. آب مورد نیاز از یک حلقه چاه عمیق که اختصاص به همین مزرعه تامین شد.
3-2 مشخصات طرح
این طرح آزمایشی به صورت کرت دو بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 3 تکرار انجام گردید، عوامل آزمایشی در این طرح عبارتند از:
الف- آبیاری (عامل اصلی)
1- آبیاری مطلوب (T1)
2- قطع آبیاری در ابتدای گلدهی(تنش شدید) (T2)
3- قطع آبیاری در ابتدای دانهبندی(تنش ملایم) (T3)
ب- ارقام مورد استفاده (عوامل فرعی)
1. رقم محلی اصفهان (کوسه) (V1)

]]>