دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع طرحوارههای ناسازگار اولیه، راهبردهای تنظیم هیجان

[do_widget id=kl-erq-2]

LE
SE
LT
نمودار 1-1 .مدل مفهومی: ارتباط بین نیازهای بنیادی روانی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی
1-6 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرها :
1-6-1 تعریف مفهومی:
نیازهای بنیادی روانی: موری (1967) معتقد است که نیازهای روانشناختی، یک سازهی فرضی است که منشأ قابل تشخیصی در داخل بدن ندارند، به رفتار انرژی میبخشند و آن را هدایت میکنند و متوجه ارضای روانی و عاطفی هستند و به طور غیر مستقیم از نیازهای اولیه ناشی میشوند (شولتز و شولتز، 2005، ترجمهی سید محمدی، 1391).
طرحوارههای ناسازگار اولیه: عمیقترین سطح شناخت هستند و اصول ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می آیند، در زندگی بزرگسالی تداوم می یابند و با ناکارآمدی زیاد مشخص می شوند. این طرحواره ها الگویی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند (یانگ، 1999).
اختلال تنظیم هیجانی: به عنوان مقولهای مشتمل بر، فقدان آگاهی و درک هیجانها، عدم پذیرش هیجانها، توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتارکردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دستیابی به اهداف فردی و مطالبات موقعیتی تعریف میشود (گراتز و رومر، 2004).
1-6-2 تعریف عملیاتی:
نیازهای بنیادی روانی: در این پژوهش ارضاء نیازهای بنیادی روانی به عنوان مفهومی در نظر گرفته شده است که به وسیله پرسشنامه 21 سوالی گاردیا، دسی و ریان اندازهگیری میشود و برآورد شدن سه نیاز: خود مختاری، شایستگی، و ارتباط با دیگران را میسنجد (دسی و ریان، 2000).
طرحوارههای ناسازگار اولیه: طرحوارههای ناسازگار اولیه به وسیلهی پرسشنامه 75 سوالی یانگ اندازه گیری میشود، که شامل 15 طرحواره و با توجه به پنج نیاز هیجانی ارضاء نشده در 5 حوزهی، طرحواره بریدگی و طرد، طرحواره خودگردانی مختل، طرحواره محدودیتهای غیرمنطقی، طرحواره دیگر جهت مندی، طرحواره بازداری و نگرانی مفرط تقسیم بندی میشود. چنانچه هر خرده مقیاس بالاتراز 25 باشد آن طرحواره ناسازگار است (یانگ و همکاران، 2003، ترجمهی حمید پور و اندوز، 1392).
اختلال تنظیم هیجانی: اختلال تنظیم هیجانی یک شاخص خودگزارشی است که برای ارزیابی اختلالات موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامعتری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 سوال و 6 خرده مقیاس: عدم پذیرش پاسخهای هیجانی، اختلال در انجام رفتارهای هدفمند، اختلال در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی، فقدان شفافیت هیجانی میباشد ( گراتز و رومر، 2004).
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه
دراین فصل به بازنگری مبانی نظری وپیشینه تجربی پژوهش پرداخته میشود ونظریههای نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلال تنظیم هیجانی و پیشینه هر یک از آنها بررسی خواهند شد.
2-2 بخش اول: نیازهای بنیادی روانی
2-2-1 مقدمه
آدمی به عنوان موجود زنده، دارای تعدادی نیازهای فیزیولوژیکی پایه است که برای حفظ و بقای او باید ارضاء شوند. این نیازها، مثلاً نیاز به آب و غذا، در انسان و حیوان خاستگاه و ماهیت یکسانی دارند. اما آدمی با حیوانات ردههای پایینتر از دو جنبه تفاوت دارد: نخست از این جهت که انسان این نیازها را به شیوهای غریزی، یعنی با پیروی از الگوهای رفتاری خشک و ثابت ارضاء نمیکند. رفتار آدمی بینهایت متغیر، متنوع و انعطاف پذیر است. تفاوت دوم در اینجاست که انسان به وسیلهی مجموعهای از نیازهای ثانوی (یعنی نیازهای دارای ماهیت روانشناختی) برانگیخته میشود، نیازهایی که به جهات اجتماعی ایجاد شدهاند و از یک فرد به فرد دیگر تفاوتهای زیادی دارند (کریمی، 1392).
نیاز یک مفهوم عمومی است که در زمینههای مختلف کاربردهای نسبتاً وسیعی دارد و بر حسب موارد، تعاریف متعدد از آن ارائه میشود. این تعاریف اگر چه یک نوع مفهوم یا احساس مشترک را نشان میدهد، با این وجود از مناظر و ابعاد مختلف ارائه شده است. نیاز در روانشناسی عبارت است از حالت محرومیت، کمبود و فقدان در ارگانیزم مانند کمبود غذا، آب و اکسیژن یا به طور کل کمبود هر حالتی که برای استمرار و ادامه حیات یک موجود زنده ضرورت دارد و برای بهزیستی فرد لازم است. کلیه موجودات زنده از سادترین تک یاخته تا انسان که پیچیدهترین و کامل ترین آنهاست دارای مجموعهای از نیازها است (براندن،2001، ترجمهی قراچه داغی، 1380)
2-2-2 نیازهای روانشناختی:
هر وقت که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را فعال کند، به آن علاقهمند میشویم. وقتی که فعالیتی نیازهای روان شناختی ما را ارضاء میکند، احساس خشنودی میکنیم. بنابراین، ما از احساس علاقه و خشنودی خودمان آگاه هستیم، اما علت مشغول شدن در محیطمان این است که نیازهای روانشناختی، ما را فعال و ارضاء میکند (ریو، 2005، ترجمهی سید محمدی، 1390)
2-2-3 ساختار نیاز:
نیازها انواع مختلفی دارند که میتوان آنها در یک ساختار نیاز، سازمان داد.
1. نیازهای فیزیولوژیک (تشنگی، گرسنگی، میل جنسی) که به نحوهی عملکرد سیستمهای زیستی وابسته هستند.
]]>