دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحوارههای ناسازگار اولیه

دانهام(2008) در تحقیق خود به مطالعه اختلال در تنظیم هیجانی و تأثیر آن بر رضایت زناشویی و فرآیند صمیمیت بر روی 132 زوج آمریکایی و آفریقایی تبار پرداخت. تحقیقات نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال در تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی و صمیمیت ایمن رابطه منفی داشت. همچنین نتایج حاکی از آن بود که صمیمیت ایمن، رضایت زناشویی و مهارتهای هیجانی را میانجیگری میکند. [do_widget id=kl-erq-2]
در پژوهشی که یلسا و شریلان (2003) با عنوان اختلال در تنظیم هیجانی و رضایت زناشویی بر روی 66 زوج مورد مطالعه قرار دادند. نتایج رگرسیون نشان داد که هم در زنان و هم در مردان اختلال تنظیم هیجانی با رضایت زناشویی رابطه منفی داشت.
کربی (2007) پژوهشی را با هدف تأثیر درمان اختلال تنظیم هیجانی بر رضایت زناشویی بر روی 10 زوج انجام داد. نتایج نشان دادکه درمان اختلال تنظیم هیجانی، تأثیر قابل ملاحظهای در مرحلههای مختلف داشت که شامل: تنظیم هیجان و افزایش رضایت زناشویی و افزایش اعتماد در توانایی تنظیم هیجانی زوجین بود.
2-6 نتیجهگیری:
ارضای نیازها، موقعی آغاز می شود که تغییری در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله مراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء، فروکش کرده و نوبت به دیگری می سپارند. ارضاء کامل و به موقع نیازهای بنیادی روانی میتواند در ایجاد طرحوارههای مثبت و مقابلهی مؤثر با هیجانها و مدیریت آنها کمک بسیاری انجام دهد. شیوع بالای آشفتگیهای روانی بدست آمده از عدم ارضای نیازهای روانی و تأثیر این مشکلات روی عملکرد کلی فرد، موجب اختلال در تنظیم هیجانی میشود. افرادی که دارای اختلال در تنظیم هیجانی هستند، تنظیم هیجانی پایینی دارند، در پیش بینی خواستههای دیگران توانایی کمتری دارند. آنها فشارهای محیط را درک نمیکنند و هیجانهای خود را به خوبی مهار نمیکنند و در نتیجه در مقابل وقایع مقاومت کمتری نشان میدهند. طرحوارههای ناسازگار اولیه نیز باورهایی هستند که افراد درباره خود، دیگران و محیط دارند و به طور معمول از ارضاء نشدن نیازهای هیجانی اساسی دوران کودکی به وجود میآیند.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه
این پژوهش به دنبال بررسی رابطهی بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره های ناسازگار اولیه با اختلالات تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا است . یکی از موضوعاتی که در طی دو دههِی گذشته تلاش و توجهات تجربی و نظری فراوانی را به خود جلب کرده است بحث هیجانات است. این علاقه و توجه تا حدی میتواند به دلیل نقشی باشد که هیجان و تنظیم هیجان در رفتارهای بیرونی ایفا مینماید. از طرفی طرحوارههای ناسازگار اولیه، الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار میشوند.
3-2 طرح پژوهشی
این پژوهش از لحاظ اجرا، جزء تحقیقات توصیفی همبستگی و از لحاظ هدف، جزء تحقیقات کاربردی میباشد. در تحقیقاتی که هدف، آزمودن مدل خاصی از رابطه بین متغیرها است، از تحلیل مدل معادلات ساختاری یا مدلهای علی استفاده میشود.
3-3 جامعه مورد بررسی پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیهی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا که در سال 93 در هفت دانشکده ی شیمی، علوم، فنی و مهندسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری و کشاورزی مشغول به تحصیل بودند، تشکیل میدهند (7000=N).
3-4 نمونه آماری و روش نمونهگیری
نمونه آماری در این پژوهش عبارت است از تعداد 364 نفر از دانشجویان دانشکدههای دانشگاه بوعلی سینا که به صورت نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند.
برای انتخاب نمونه پژوهش نخست از جامعه آماری مورد تحقیق هفت دانشکده ی شیمی، علوم، فنی و مهندسی، اقتصاد و علوم اجتماعی، ادبیات و علوم انسانی، هنر و معماری وکشاورزی دانشگاه بوعلی سینا انتخاب و سپس از دانشکدهی شیمی رشتههای (شیمی محض و شیمی کاربردی) از دانشکدهی علوم رشتههای (ریاضی و فیزیک اتمی) از دانشکدهی فنی و مهندسی رشتههای (مکانیک و کامپیوتر) از دانشکدهی کشاورزی رشتههای (بیوسیستم و مهندسی خاک) از دانشکدهی ادبیات رشتههای (حقوق و علوم تربیتی) از دانشکدهی اقتصاد و علوم اجتماعی رشتههای (روانشناسی و حسابداری) و از دانشکدهی هنر و معماری رشتههای (باستان شناسی و معماری) به طور تصادفی ساده انتخاب و از هر رشته یک کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند. حجم نمونهی پژوهش، با توجه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان و کرجسی تعداد 364 نفر تعیین شده است. در مرحلهی بعد با مراجعه به گروههای مربوطه، رشتهها به طور تصادف انتخاب و با حاضر شدن در یکی از کلاسهای هر رشته، به تکمیل پرسشنامههای مورد نظر توسط دانشجویان پرداخته شد. که تعداد، 166 نفر دختر و 198 نفر پسر پرسشنامهها را تکمیل نمودند.
3-5 ابزار گردآوری دادهها
3-5-1- پرسشنامهی نیازهای بنیادی روانی:
پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی توسط گاردیا، دسی و ریان (2000) ساخته شده است. مقیاس مذکور شامل 21 ماده است که سه خرده مقیاس، خودمختاری، شایستگی و ارتباط را میسنجد، که میزان احساس حمایت از نیاز های خود مختاری را با سوالات، 1، 4ع، 8، 11ع، 14، 17، 20ع ، نیاز به شایستگی را با سوالات، 3ع، 5، 10، 13، 15ع، 19ع ونیاز به ارتباط با دیگران را با سوالات2، 6، 7ع، 9، 12، 16ع، 18ع، 21، میسنجد. که بر اساس مقیاس هف ت درجهای لیکرت درجه بندی شده است. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری میشوند. گاردیا و همکاران ( 2000) ضرایب پایایی حاصل از اجرای آن را روی مادر، پدر، شریک و رمانتیک و دوستان آزمودنیها همگی 92/0، گزارش کردهاند. همچنین این مقیاس در نمونههای مدیران و دانشجویان ایرانی اجرا شده و از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است، به طوری که آلفای کرونباخ آن بین 76/0 تا 79/0 در نوسان بوده است (قربانی و واتسون، 2004؛ قربانی، 1383). در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ 83/0 بدست آمد.
3-5-2 پرسشنامهی طرحواره های ناساز گار اولیه:
پرسشنامهی طرحوارههای ناسازگار اولیه توسط یانگ (1998) ساخته شده است. این پرسشنامه یک ابزار 75 سؤالی برای سنجش 15 طرحواره ناکارآمد اولیه است. این طرحوارهها عبارتند از: رها شدگی/ بی ثباتی که با عبارات، 6، 7، 8، 9، 10، بی اعتمادی/ بد رفتاری با عبارات، 11، 12، 13، 14، 5، بیگانگی اجتماعی/ انزوای اجتماعی با عبارات، 16، 17، 18، 19، 2، نقص/ شرم با عبارات، 21، 22، 23، 24، 25، محرومیت هیجانی با عبارات، 1، 2، 3، 4، 5، وابستگی/ بی کفایتی با عبارات، 31، 32، 33، 34، 35، آسیب پذیری نسبت به ضرر با عبارات، 36، 37، 38، 39، 40، خود تحول نایافته / خود گرفتار با عبارات، 41، 42، 43، 44، 45، شکست یا نا کامی با عبارات، 26، 27، 28، 29، 30، استحقاق/ بزرگ منشی با عبارات، 66، 67، 68، 69، 70، خودانضباطی ضعیف/ خود کنترلی ضعیف با عبارات، 71، 72، 73، 74، 75، اطاعت با عبارات، 46، 47، 48، 49، 50، فداکاری/ ازخود گذشتی با عبارات، 51، 52، 53، 5، 55، بازداری هیجانی با عبارات، 56، 57، 58، 59، 60، کمال گرایی/ معیارهای سرسختانه با عبارات، 61، 62، 63، 64، 65 سنجیده میشود. طرحوارههای ناکارآمد اولیه با طیف لیکرت بر روی یک مقیاس 6 درجهای از «کاملاً درست تا کاملاً غلط» درجه بندی میشود. اگر میانگین نمره هر فرد در هر خرده مقیاس بالاتر از 3 باشدآن فرد دارای آن طرحوارهی ناکارآمد اولیه خواهد بود. هر پنج عبارت این پرسشنامه یک طرحواره را می سنجد.
پایای این مقیاس برای کل آزمون 96/0 و برای تمام خرده مقیاسها بالاتر از 80/0 گزارش شده است (والر، مهیر و هنیان، 2001). حمیدپور (2011) پایایی این مقیاس را به وسیله آلفای کرونباخ برای همهی مقیاسها در دامنهی 62/0 تا 90/0 و ثبات درونی این پرسشنامه را 94/0 گزارش کرده است. که نشان دهندهی ، پایایی و ثبات درونی بالای این مقیاس است.ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پژوهش حاضر93/0 است.
3-5-3- پرسشنامهی اختلالات تنظیم هیجانی:
پرسشنامهی اختلالات تنظیم هیجانی توسط گراتس (2004) ساخته شده است. این پرسشنامه یک شاخص خود گزارشی است که برای ارزیابی بد تنظیمی هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای 36 ماده و شش خورده مقیاس که عبارتند از : خرده مقیاسهای، عدم پذیرش پاسخهای عاطفی که با سوالات، 11، 12، 21، 23، 25، 29 / اختلال در انجام رفتارهای هدفمند که با سوالات 13، 18، 20، 26، 33 / اختلال در کنترل تکانه که با سوالات، 3، 14، 19، 24، 27، 32 / فقدان آگاهی هیجانی که با سوالات، 2ع، 6ع، 8ع، 10ع، 17، 18، 20ع، 26، 33/ محدودیت در دستیابی به راهبردهای تنظیم هیجان با سوالات، 15، 16، 22ع، 28، 30، 31، 35، 36 و خرده مقیاس فقدان شفافیت هیجانی با سوالات، 1ع، 4، 5، 7ع، 9 سنجیده میشود. و سوالات دارای علامت ع به صورت معکوس نمره گذاری میشوند. نمرات بالاتر نشان دهنده دشواریهای بیشتر در تنظیم هیجانات است.گراتس اعتبار این پرسشنامه را 93/0 و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ 80/0 گزارش کرده است. در پژوهش امینیان (1388) پایایی آن با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه شده که به ترتیب برابر با 86/0 و 80/0 که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامه تنظیم هیجانی بود و برای اعتبار پرسشنامه تنظیم هیجانی، نمره آن با نمره پرسشنامه هیجان خواهی ذاکر من همبسته شد و مشخص شد همبستگی مثبت معنی داری بین آنها وجود دارد که بیانگر برخورداری پرسشنامه تنظیم هیجانی از اعتبار لازم بود (43/0>p، 26%=R ،59=N).
در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی پرسشنامهی اختلال تنظیم هیجانی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 77/0 بود که بیانگر ضرایب قابل قبول پرسشنامهی مذکور بود.
3-6 شیوهی گردآوری دادهها
]]>