دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع طرحوارههای ناسازگار اولیه، نیازهای بنیادی روانی

عمده ترین ابزار اندازهگیری دادهها، در این پژوهش پرسشنامه بود. در این تحقیق پژوهشگر در ابتدا ضمن جلب همکاری آزمودنیها به آنها اطمینان میدهد که این آزمونها و نتایج به دست آمده از آنها، صرفاً جنبه پژوهشی دارد و مربوط به دانشگاه یا سازمان خاصی نیست. برای اطمینان بخشی بیشتر و جلب همکاری آزمودنیها در پاسخگویی صحیح و دقیق به آنها اطلاع داده شود که ضرورتی برای نوشتن مشخصات شخصی (نام، نام خانوادگی) وجود ندارد. در این پژوهش به این صورت دادهها گردآوری شده است که در ابتدا از هر هفت دانشکدههای دانشگاه بوعلی سینا، دو رشته و از هر رشته یک کلاس به صورت تصادف انتخاب گردیدند و بدین صورت سه پرسشنامهی نیازهای بنیادی روانی، طرحوارههای ناسازگار اولیه و اختلالات تنظیم هیجانی توسط دانشجویان تکمیل گردید. [do_widget id=kl-erq-2]
3-7 روش تجزیه و تحلیل آماری
در این پژوهش ابتدا برای تحلیل دادها از روشهای آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین ، انحراف معیار و سپس از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون T و تحلیل معادلات ساختاری (SEM) با استفاده از نرم آفزار 16-AMOS برای برازش مدل مفهومی استفاده شده است. برای ارزشیابی و مقایسه برازندگی کلی مدل SEM از شاخصهای آماری: (1) مجذور کای ()، (2) نسبت مجذور کای به درجه آزادی (df/)، (3) شاخص نیکویی برازش (GFI)، (4) شاخص برازندگی هنجار شده (NFI)، (5) شاخص برازندگی تطبیقی (CFI)، (6) جذر میانگین مجذور خطای تقریب (RMSEA)، (7) شاخص برازندگی افزایشی (IFI)، (8) شاخص توکر- لویس (TLI) استفاده شد است.
3-8 شاخصهای برازندگی و معیارهای قابل قبول آن
مجذور کای () یک سنجهی کلی مدل با دادهها است. مجذور کای نسبت به اندازهی نمونه بسیار حساس است و هنگامی که نمونه افزایش یابد، مجذور کای تمایل به معنیدار شدن مییابد. شاخص هنجار شدهی مجذور کای، نسبت مجذور کای بر درجات آزادی آن است که نسبت کمتر از 00/2 برازش عالی، بین 2 تا 5 برازندگی خوب و بزرگتر از 5 برازندگی ضعیف و غیر قابل قبول مدل را با دادهها نشان میدهد (تاباچنیک و فیدل، 2007، به نقل از یاوری، 1391). ویژگی نیکویی برازش(GFI)، سنجهای از مقدار اطلاعات واریانس/ کوواریانس مشاهده شده است که مقادیر بالاتر ار 90/0 حاکی از برازش خوب الگو با دادهها میباشد. همچنین، ویژگی نیکویی برازش تعدیل یافته (AGFI)، یک سنجهی کلی برازندگی است که تعداد درجات آزادی را به حساب میآورد. هنگامی که این ویژگی برابر با 85/0 یا بیشتر است، برازش الگو قابل قبول است. ویژگی برازندگی هنجار شده (NFI)، یک ویژگی برازندگی افزایشی هنجار شده است که مقادیر بالاتر از 90/0 (برنی، 1994، به نقل از یاوری، 1391) و بالاتر از 95/0 (شومیکر و لوماکس، 2004، به نقل از یاوری، 1391) برازش خوب الگو با داده را نشان میدهد. ویژگی برازندگی تطبیقی (CFI)، نسبت به اندازهی نمونه حساس نیست و مقادیر بالاتر یا برابر 90/0 نشان دهندهی برازشی قابل قبول با دادهها میباشد. همچنین، در ویژگیهای برازندگی افزایشی (IFI) و توکر- لویس ( TLI) هم مقدار 90/0 به عنوان برازشی نیکو تلقی میگردد. در نهایت، جذر میانگین مجذور خطای تقریب (RMSEA)، اطلاعات مفیدی را جهت ارزیابی میزان تقریب در جامعه فراهم مینماید و مقدار کمتر 05/0 این شاخص، نمایانگر برازش نزدیک الگو (مدل) در رابطه با درجات آزادی است. مقادیر بین 05/0 تا 10/0 نیز برازش قابل قبول را نشان میدهند(یاوری، 1391).
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل یافتههای توصیفی، ماتریس کلی همبستگی و یافتههای مرتبط با فرضیههای پژوهش شامل یافتههای مربوط به آزمون مدل طراحی شدهی پیشنهادی و تأییدشده و مقایسهی دختران و پسران آمده است.
4-2 یافتههای توصیفی
در جدول4-1 میانگین و انحراف معیار خرده مقیاسهای نیازهای بنیادی روانی به تفکیک جنسیت و در کل دانشجویان آمده است.
جدول 4-1 . شاخصهای توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی به تفکیک جنسیت و در کل دانشجویان
کل دانشجویان
پسر
دختر
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
تعداد
انحراف معیار
میانگین
خرده مقیاس
364
]]>