دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مستقل برای مقایسهی خردهمقیاسهای نیازهای بنیادی روانی، مستقل برای مقایسه خردهمقیاسهای اختلال تنظیم …

پیوست ها [do_widget id=kl-erq-2]
چکیده انگلیسی
عنوان فهرست جداول شماره صفحه
4-1- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی 56
4-2- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس طرحوارههای ناسازگار اولیه 57
4-3- شاخصهای توصیفی خرده مقیاس اختلال تنظیم هیجانی………………………………….58
4-4- معرفی خرده مقیاسهای متغیرهای پژوهش…………………………………………………….59
4-5- ماتریس ضرایب همبستگی بین خرده مقیاسهای پژوهش…………………………………60
4-6- پارامترهای اندازهگیری روابط مستقیم در مدل پیشنهادی……………………………………62
4-7- پارامترهای اندازه گیری در مدل تأیید شده………………………………………………………..63
4-8- ویژگیهای نیکویی برازش مدل تأیید شده………………………………………………………63
4-9- آزمون t مستقل برای مقایسهی خردهمقیاسهای نیازهای بنیادی روانی………………. 64
4-10- آزمون t مستقل برای مقایسهی خردهمقیاسهای طرحوارههای ناسازگار اولیه……..64
4-11- آزمون t مستقل برای مقایسه خردهمقیاسهای اختلال تنظیم هیجانی…………………65
عنوان فهرست نمودار ها شماره صفحه
نمودار 4-1 مدل پیشنهادی……………………………………………………………………………………. 61
نمودار 4-2 مدل تأیید شده……………………………………………………………………………………. 62
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحوارههای ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی در دانشجویان بود. به این منظور با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای 364 نفر (تعداد 166 دختر و 198 پسر) از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان انتخاب شدند. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نیازهای بنیادی روانی گاردیا، دسی و ریان (2000)، طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ (1998)، و اختلال تنظیم هیجانی گراتس (2004)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از معادلات ساختاری، ضریب همبستگی و آزمونT صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل تجربی دادهها یا مدل مفهومی دارای برازش خوبی است. براساس یافتهها، خودمختاری و شایستگی از خرده مقیاس نیازهای بنیادی روانی هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم میتوانند بر اختلال تنظیم هیجانی تأثیر بگذارند. همچنین نیاز به خودمختاری و شایستگی میتوانند بر طرحواره های ناسازگار اثر بگذارد.
کلید واژه ها:
نیازهای بنیادی روانی – طرحوارههای ناسازگار اولیه – اختلال تنظیم هیجانی
فصل ا ول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه :
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوهی زندگی و تجدد گرایی،بسیاری از افراد، در رویارویی با مسائل زندگی فاقد تواناییهای لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات و مسائل روزمرهی زندگی ناتوان و آسیب پذیر ساخته است. پژوهشهای بیشماری نشان دادهاند، که بسیاری از مشکلات بهداشتی و اختلالات روانی- هیجانی، ریشههای روانی- اجتماعی دارند. بسیاری از آسیبهای اجتماعی ریشه در، عزت نفس پایین، ناتوانی در بیان احساس و فقدان مهارتهای ارتباطی دارد. انسانها برای مقابلهی سازگارانه با موقعیتهای تنشزا و کشمکشهای زندگی نیاز به آموختن برخی مهارتها دارند. هدف از این مهارتها کمک به افراد جهت شناخت هر چه بهتر نیازهای خود، برقراری روابط بین فردی مناسب و موثر، کنترل هیجانات، مدیریت داشتن بر شرایط تنشزا و حل کردن هر چه بهتر مسائل و مشکلات افراد است. هیجان یک پدیده اساسی کارکرد انسان است که بصورت بهنجار دارای ارزش سازگارانهای برای افزایش اثربخشی ما در پیگیری اهداف میباشد همه ما هیجانهای مختلفی را تجربه میکنیم و تلاش میکنیم از طریق روشهای اثر بخش با آنها مقابله کنیم (امامی نائینی، 1385).
تنظیم روابط هیجانی با دیگران موضوعی لایهدار و پیچیده و از دغدغــههای درونی افراد است؛ چرا که احساس و عاطفهی انسانها، درگیر و دخیل در عملکرد آنان خواهدبود. به عبارت دیگر تنظیم هیجان، شامل به کارگیری تجربه ذهنی و فیزیولوژیگی هیجانها برای رسیدن به یک هدف می باشد (گراس، 2002؛ تومسپون، 1994). تفاوت قائل شدن بین تلفیق و اجتناب از هیجانها امری ذاتی است، که این شامل تغییر در شدت یا طول مدت تجربه هیجان، به جای تلاش برای جلوگیری یا به طور کامل خاموش کردن هیجانهای منفی است. اختلالات تنظیم هیجانی، به عنوان یک عامل مشترک در سراسر طیفی از مشکلات هیجانی اشاره میکند (برکینگ، اورت، وپرمن، مایر و کاسپر، 2008).
]]>