دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مهریه عندالاستطاعه، مهریه …

[do_widget id=kl-erq-2]

1-6-2 : لزوم ذکر مهریه در نکاح دائم
اگر در نکاح دایم مهریه تعیین نشود، زوجین می توانند بعداً با توافق یکدیگر یا با نظردادگاه، مهریه را تعیین کنند و در هر صورت ذکر مهر در صحت عقد ازدواج دائم شرط نیست . پس اگر عقد بدون تعیین و ذکر مهر واقع شود هیچ اشکالی بر آن نبوده و جایز است .
1-6-3 : لزوم ذکر مهریه در نکاح موقت
نکاح موقت دو رکن دارد : 1) زمان معین ، 2) اجرت معین (مهریه). عدم وجود این دو رکن نکاح را باطل می کند. برخلاف ازدواج دائم ذکر مهر در ازدواج موقت شرط است و اگر اخلال به آن نمایند عقد باطل است .
1-7 : مدت مهریه
مطابق ماده 1083 قانون مدنی که مقرر می دارد : « برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد » ممکن است زوجین با موافقت یکدیگر برای پرداخت مهریه مدتی را تعیین یا اقساطی قرار دهند. قانونگذار در کمی یا زیادی مدت و اقساط مهر دخالتی ننموده و آن را بطور کلی اعم از اینکه قسمتی از مهر یا تمام آن را مدت دار یا اقساطی قرار دهند در صلاحیت زوجین گذاشته است. تعیین مدت یا قراردادن اقساط برای مهر در صورتی مجاز است که مهریه عین معین نباشد چون اگر مهر عین معین باشد مطابق ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد به ملکیت زن در آمده و قراردادن مدت یا اقساط بی معنی و مخالف حکم ماده مزبور است. هرگاه برای پرداخت مهر مدت تعیین نشده باشد زن هروقت بخواهد می تواند آن را از شوهرش مطالبه کند و بعبارت دیگر مهریه حال محسوب است .
در مورد اینکه برای پرداخت مهر زن در عقد نکاح موقت هم می توان همانند نکاح دائم مدت یا اقساط قرار داد اختلاف نظر وجود دارد ، اگرچه برخی فقهای امامیه پاسخ مثبت داده اند لیکن اکثر آنها پرداخت مهر را ضمن عقد لازم دانسته اند. درصورتی که با توجه به اطلاق ماده 1083 قانون مدنی و اصول کلی حقوقی که هر قراردادی که برخلاف قانون و اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد، بین طرفین لازم الاتباع است برای پرداخت مهریه در نکاح منقطع نیز می توان مدت یا اقساط قرار داد.
1-8 : انواع مهر از لحاظ زمان پرداخت :
مهریه از نظر زمان پرداخت به دو شکل کلی حال و مؤجل تقسیم می شود ولی از آنجائیکه مهر توافقی است و زمان و نحوه پرداخت نیز می تواند با توافق انجام شود از نظر شکل پرداخت دو شکل مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز به آن اضافه می شود. ولی این دو نوع مهریه بطور مشخص مهریه حال یا مؤجل نیستند .
1-8-1 : مهریه حال
مهری که بطور کامل فوری دریافت شود؛ یعنی به محض وقوع عقد مرد ملزم به پرداخت مهریه می گردد و هیچگونه فرصت یا اجل و مهلتی برای پرداخت مهریه توافق نشده است را مهریه حال گویند.
1-8-2 : مهریه مؤجل
مهری که زوج ظرف مدت معینی باید به زوجه پرداخت نماید؛ یعنی برای تادیه تمام یا قسمتی از مهرالمسمی مدت یا مهلت یا اقساطی قرار داده شده است، مهریه مؤجل نام دارد.
1-8-3 : مهریه عندالمطالبه
اگر در عقد شرط شود که زن هر موقع خواست می تواند مهر خود را مطالبه کند ، این نوع مهر را مهریه عندالمطالبه گویند. از آنجا که زن به مجرد وقوع عقد مالک مهر می شود ، می تواند طلب خود را از مدیون (شوهر) مطالبه کند ، چنانچه در عقد ذکری از زمان پرداخت مهر به میان نیامده باشد، مهریه عندالمطالبه شمرده می شود ، اگر مهریه عین معین نباشد پس از انعقاد عقد، زوجه از زوج طلبکار می شود و می تواند آن را از زوج مطالبه کند، هرچند به مجرد عقد زن بر ملک یا مال صدق پیدا نکند .
1-8-4 : مهریه عندالاستطاعه
در مهریه عندالاستطاعه طرفین عقد می توانند در خصوص نحوه پرداخت مهرالمسمی در زمان استطاعت زوج توافق نمایند. بنابراین مهریه عندالاستطاعه، همانند مهریه عندالمطالبه ناظر به توافق زوجین در مورد زمان و تاریخ پرداخت مشخصی نیست، زیرا در هنگام عقد از زمان و تاریخ استطاعت زوج سخنی به میان نمی آید . در فرض فوق چنانچه شوهر به محض وقوع عقد از پرداخت مهرالمسمی مستطیع باشد، مهریه عندالاستطاعه حال می گردد و زوجه می تواند آن را مطالبه و دریافت نماید، اما اگر شوهر با وقوع عقد نکاح از پرداخت مهرالمسمی مستطیع نباشد، زوجه نمی تواند مهریه توافق شده را مطالبه نماید، زیرا زمان مطالبه مهریه فرا نرسیده است. از این جهت مهریه عندالاستطاعه مؤجل می شود، یعنی زوج تا زمان استطاعت از دادن مهریه معاف می باشد.
1-9 : حق امتناع یا حق حبس
1-9-1 : حق امتناع در مهر حال
زن حق دارد تمام مهر را حال قرار داده و از همسرش مطالبه نماید، که در اینصورت زوجه شرعاً و قانوناً حق مطالبه مهریه پس از عقد را دارد و زوج ملزم به پرداخت مهریه است . علاوه بر این مجاز است قبل از دریافت مهر بطور کامل از تمکین یا تسلیم در برابر زوج و رابطه زناشویی خودداری نموده و تمکین نکند.
در ماده 1085 قانون مدنی آمده است : « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود ».
1-9-2 : حق امتناع در مهر مؤجل
]]>