پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره قصد خرید مشتریان

خوشی ناشی از تعامل با تارنما، بر قصد خریدآنلاین آنها اثرگذار نبوده است.
نوربخش (1391) نشان داد که ریسک از دست دادن پول و ترس از عدم دریافت سفارش تاثیر منفی به گرایش به سمت خرید اینترنتی مصرف کنندگان اصفهانی دارد. همچنین نوآوری اینترنتی و هنجارهای ذهنی و گرایش یک شهروند اصفهانی نسبت به خرید اینترنتی روی رفتار خرید اینترنتی آن مصرف کننده تاثیر مثبت می گذارد.

لی و ژانگ (2002) تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که 5 متغیر نگرش مصرف کنندگان،تمایلات خرید،ویژگی های شخصی فروشنده،ویژگی های محصول و کیفیت وب سایت بیشترین توجه را به خود جلب کرد و نتایج تحقیق نشان داد که بهبود محصول،کیفیت خدمات و بهبود کیفیت وب سایت می تواند بر نگرش و رفتار مصرف کننده تاثیر گذار بوده و باعث افزایش خرید شود.
موناکا (2008) یافته ها نشان داد که ارتباط مثبت و معنی داری بین قیمت ادراک شده و قصد خرید مشتریان وجود دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مون و همکاران (2008) به این نتیجه دست یافت که قیمت ادراک شده تاثیری بر قصد خرید آنلاین مشتریان ندارد چرا که عواملی همچون فرهنگ خرید و نوع محصولات ارائه شده می توانند تاثیر قیمت را تحت الشعاع قرار دهند.
گوا و بارنز (2011) اهمیت نسبی ویژگی های مؤثر بر اطمینان و اعتماد و نقش میانجی اعتماد در رابطه عوامل پایگاه اینترنتی و قصد خرید مورد تأئید قرار گرفت.
ویسبرگ و همکاران (2012) به این نتیجه رسیدند که در طراحی فروشگاه های اینترنتی باید نمودهای حضور اجتماعی و اعتماد را بهبود داد تا قصد خرید افزایش یابد.
چئوک مان (2012) یافته های پژوهش وی نشان داد که عوامل ذهنی تأثیر چندانی بر رفتار و تصمیم به خرید آنلاین مصرف کنندگان نداشته در حالیکه 3 فاکتور برگرفته شده از عوامل عینی مثل قیمت، کیفیت محصول و اعتماد به وب سایت، تأثیر معناداری را بر رفتار خرید آنلاین مصرف کننده داشته اند.
یو یینگ و همکاران (2013) نشان دادند که ریسک ادراک شده، امنیت وب سایت، قیمت، ادراک سودمندی و اعتماد ارتباط مثبت و معنی داری با قصد خرید آنلاین مشتریان خطوط هوایی دارد.

2-12) خلاصه فصل
در خلاصه مطالب بیان شده می توان گفت اﻣﺮوزه، ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ (ﻣﺒﺎدلات ﻣﻴﺎن اﻃﺮاف، اﻋﻢ از ﺳﺎزﻣﺎن و اﻓﺮاد ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی اﻃلاﻋﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد) ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮح در ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺖ. ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﺐ ارﺗﻘﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﮔﺸﻮدﮔﻲ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﻮح ﻣﻠﻲ و ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ روش ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪﺗﺮ آن ﻣﻲﺷﻮد. اﻣﻜـﺎن اﺟـﺮای ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺗﺠﺎری از راه اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮی ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ و رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨـﺪه اﻃلاﻋـﺎﺗﻲ را ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣـﻲ آورﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آن ﻫـﺎ را در ﺑـﺎزار در ﭘـﻲ دارد. از اﻳـﻦ رو، ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ در راه رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ اﻫﺪاﻓﺸـﺎن دارد. ﺷـﺮﻛﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺤﻴﻂ و در رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪه را ﺑـﻪ ﺧـﻮﺑﻲ درک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

3-1) مقدمه
در انجام هر پژوهش به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها ( فرضیات یا سوالات تحقیق را تدوین نمودو سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم کرد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد. بر این اساس، روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می آورد.
در این فصل با مشخص کردن فرآیند و روش تحقیق، معرفی جامعه ونمونه آماری،روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری و سنجش اطلاعات و سرانجام آزمونهای آماری جهت تحلیل وپردازش اطلاعات تشریح میگردد.

3-2) روش تحقیق
پایه هر علمی، شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می‌رود. چنانچه روش شناسی صحیح صورت نپذیرد، بی‌گمان نتایج تحقیق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بیراهه خواهد کشاند. با عنایت به این امر، اتخاذ یک روش عقلایی، دارای روح علمی و انتظام و اقعیت‌گرا، برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است. بطور کلی می‌توان گفت روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‌یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. روشهای تحقیق در علوم مختلف را می توان با توجّه به 2 مهم تقسیم نمود : الف)هدف تحقیق، ب) ماهیت و روش (خاکی،1387: 94).
از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی است؛ زیرا نتایج آن برای آگاهی مدیرانفروشگاه های اینترنتی از عوامل مؤثر بر قصد خرید مشتریان، کاربرد دارد.
از لحاظ ماهیت و روش با توجه به اینکه محقق تلاش دارد به بررسی تاثیر عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید آنلاین بپردازد این تحقیق در دستۀ تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد. زیرا به بررسی توزیع ویژگی های جامعه مورد پژوهش می پردازد و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط بین آنان را در چارچوب مشخص، توصیف می کند.
همچنین از نظر روش انجام مطالعه، موردی است، زیرا به طور ویژه، بر روی یک قشر خاص (دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت) تمرکز کرده و عناصر و متغیرهای پژوهش و نحوه ارتباط میان آنان را در چارچوب مشخص توصیف کرده است. و از نظر مکانی، این پژوهش از نوع میدانی بوده؛ زیرا داده های پژوهش با حضور در جامعه و نمونه آماری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، گردآوری شده است.

3-3)جامعه و نمونه آماری:

ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺎری ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻓﺮاد ﻳﺎ واﺣﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻣﺸـﺘﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (سرمد و همکاران، 1389: 195). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد .
در انجام هر تحقیق مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات می باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند در مورد آن به گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل بپردازد. جامعه آماری تحقیق است و منظور از عمل گردآوردن داده ها، استخراج نتایج جامعه می باشد. یا به بیان ساده تر در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می نامند. یعنی جامعه مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیم سال دوم سال 1392 مشتمل بر 11471 دانشجو بوده است. دلیل انتخاب دانشجویان به عنوان جامعه آماری ﻣﻴﺰان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺧﺮﻳـﺪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ در ﺑـﻴﻦ این قشر بوده است.
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف هزینه و زمان است، به همین دلیل امکان بررسی کامل جمعیت (جامعه) ، به صورت سرشماری وجود ندارد، لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی درصدد بر می‌آیند که از طریق نمونه‌گیری ، اطلاعات احتمالی را با استفاده از تحلیل داده‌های بدست آمده پیرامون نمونه به دست آورند و در نهایت از طریق تعمیم ، این اطلاعات را به جامعه اصلی منتسب نمایند(خاکی، 1387، 158). نمونه نیز عبارت است از مجموعه ای از نشانه ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(نادری و نراقی،1378).
به جهت نمونه گیری و تعیین حجم نمونه با توجه به محدود بودن حجم جامعه آماری از فرمول کوکران به ترتیب زیر جهت برآورد حجم نمونه استفاده شد:

که در آن:
Z : مقدار متغیر استاندارد شده در واحد متناظر با سطح اطمینان
p : برآورد صفت مشهود متغیر در جامعه
q : برآورد مشهود نبودن صفت متغیر در جامعه
ε: مقدار اشتباه مجاز در اندازه گیری مشاهدات متغیر در جامعه
حداقل حجم نمونه با سطح اطمینان 95% و خطای 5% ، 372 نفر می باشد.

همچنین به منظور افزایش شباهت نمونه و جامعه آماری وافزایش دقت نمونه گیری برای برآوردپارامترهای جامعه و دخالت دادن ویژگی های جامعه در نمونه و با در نظر گرفتن این که جامعه مورد مطالعه ازگروه های ناهمگون تشکیل یافته است از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شده است. در این روش جامعه بهگروه های متجانس تقسیم و هرگروه از افرادی تشکیل می شود که دارای ویژگی های مشابه هستند. پس از تقسیم جامعه به گروه های متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص می شود.
جدول شماره (3-1) توزیع جامعه آماری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
مقاطع تحصیلی دانشجویان
1 کاردانی 846
2 کارشناسی 6975
3 کارشناسی ارشد 3612
4 دکتری 38
جمع 11471

جدول (3-2) تخصیص نمونه براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای
تعداد افرادجامعه در هر مقطع درصد تعداد افراد هر مقطع از جامعه تعداد نمونه در هر مقطع با توجه به درصد مشخص شده برای هر مقطع
1 846 372*7.4%=28
2 6975 372*60.8%=226
3 3612 372*31.5%=117
4 38 372*0.33%= 1
جمع 11471 100 372

3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
3-4-1) روش جمع آوری داده ها
داده ها و اطلاعات مربوط به این تحقیق به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اوّل اطلاعات مربوط به ادبیّات موضوعی و تحقیقات انجام شده در حوزه مربوطه می باشد. در این خصوص محقق با مراجعه به منابع کتابخانهای شامل کتب، انتشارات مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان نامه های تحصیلی و رساله های تحقیقی مرتبط و مقالات لاتین، بخش نظری و ادبیات تحقیق را، جمع آوری، بررسی و تدوین نمود. دسته دوّم شامل اطّلاعات مربوط به فرضیات و متغیرهای تحقیق بوده است که علاوه بر منابع ادبیاتی، با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری گردید. پرسشنامه مورد نظر پرسشنامه ای استاندارد و بر گرفته از مطالعه چئوک مان (2012) و حاوی 45 سوال بر اساس طیف پنج امتیازی لیکرت است که سئوالات آن به شرح زیر تقسیم بندی شده است:
جدول (3-3) توزیع سوالات مربوط به پرسشنامه
مولفه ها تعداد سوالات شماره سوالات
خواسته های فردی 6 1-4-5-6-7-11
نگرش مشتری 5 2-3-8-9-10
قیمت 7 12-18
کیفیت 7 19-25
اعتماد 7 26-32
تصمیم خرید 7 33-39
تکرار خرید 6 40-45

3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها
ﻣﻨﻈﻮر از رواﻳﻲ، اﺻﻄلاﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻲ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ آن درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﺷﺎره ﻣﻲﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ رواﻳـﻲ آزﻣـﻮن ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ اﺑـﺰار ﻣـﻮردﻧﻈﺮ در اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮی ﺻﻔﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ (دانایی فرد و همکاران، 1388: 256). مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصۀ مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.(سرمد و همکاران،1389: 170)
در این مطالعه از ابزار اندازهگیریِ پرسشنامه که برگرفته از مطالعه ای خارجی (چئوک مان (2012)) بوده استفاده شد که روایی آن در پژوهش مذکور مورد تائید قرار گرفته بود اما به جهت بومی سازی آن و تائید روایی آن در پژوهش حاضر نیز از روش از شیوه محتوایی استفاده گردید. بدین ترتیب که از نظرات افراد متخصص مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین اساتید محترم، بهره گرفته شد. و پس از اعمال نقطه نظرات متعدد و انجام اصلاحات لازم، اعتبار محتوای پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت. لازم به ذکر است که در این پرسشنامه هدفدار بودن سوالات، کوتاه بودن پرسشنامه، پاسخگویی آسان آن و کافی بودن دستورالعمل پرسشنامه لحاظ شد. همچنین مقدمه کوتاه در ابتدا هر پرسشنامه همراه با توضیحات شفاهی محقق جهت روان و سادهتر کردن مفهوم سوالات انجام گردید.

3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها
پایاﻳﻲ ﻳﻚ ﺳﻨﺠﻪ، ﺛﺒﺎت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ در اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫـﺪ و ﺑﻪ درﺳﺘﻲ و ﺧﻮب ﺑﻮدن ﻳﻚ ﺳﻨﺠﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ (دانایی فرد و همکاران، 1388: 446). ﻫﺪف از ﺳـﻨﺠﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻫﺎ و ﻣﻜﺎنﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﻛـﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎیﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺆالات ﭼﻨﺪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد؛ به طریق زیر اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪ:

در این روش، اگر ضریب آلفا کمتر از 60/0 باشد اعتبار آن ضعیف، دامنه 70/0 قابل قبول و بیش از 80/0 خوب تلقی می شود (سکاران، 1388: 385). در این پژوهش با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. مقادیر بدست آمده از آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش با توجه به پرسشنامه نهایی شده به بشرح جدول (3-4) است :
جدول (3-4) ضرایب آلفای کرونباخ
متغیر تعداد سوال ضریب آلفا
خواسته های فردی 6 789/0
نگرش مشتری 5 834/0
قیمت 7 814/0
کیفیت 7 778/0
اعتماد 7 809/0
تصمیم خرید 7 848/0
تکرار خرید 6 792/0
ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشاندهنده پایایی مطلوب پرسشنامه های پژوهش است.

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها:
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه یا جامعه آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات تحقیق صورت گیرد. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورتبندی کرده است ازروش های مختلف تجزیه و تحلیل میتواند استفاده کند، روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را میتوان به سه نوع کلی تقسیم بندی کرد : تجزیه و تحلیل توصیفی، تجزیه و تحلیل علّی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای (خاکی، 1379: 326). در این تحقیق تجزیه و تحلیل توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است. بطوریکه پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی طبقهبندی و با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه و سپس به کمک نمودار نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی آنها را تحلیل می کند. همچنین جهت آزمون فرضیات نیز در بخش آمار استنباطی با استفاده از نرم فزار SPSS19 و آزمون رگرسیون خطی ساده و چند متغیره استفاده شد.
رگرسیون: بررسی ارتباط بین متغیرها در این تحقیق، از ضریب همبستگی استفاده شده است. تحلیل همبستگی ابزارآماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیردیگر، از نظرخطی مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود (آذرومومنی، 1387: 182). در تعریفی دیگر، اینگونه بیان گردیده که هدف از مطالعه همبستگی ممکن است شناسایی یک رابطه یا نبود آن، به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد

]]>