پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره نگرش مصرف کننده

(خاکی،121:1387).
رگرسیون چند متغیره: تحلیل رگرسیون چندمتغیره به ماکمک می کند تا درک کنیم که چه اندازه از واریانس متغیر وابسته توسط مجموعه ای از پیش بینیکننده ها قابل تبیین میباشد. اگر بخواهیم بدانیم که در میان مجموعه ای از پیش بینی کننده ها کدام یک بیشترین اهمیت را در تبیین واریانس دارد و کدام یک در درجه دوم قرار دارد و همین طور تا آخر، می توانیم یک تحلیل رگرسیون چند متغیری را انجام دهیم (سکاران،357:1390).

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزار Spss19تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد که با استفاده از آزمون رگرسیون به کمک نرمافزار Spss فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت و در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر شد.

آمار توصیفی:

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1) جنسیت پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 372 نمونه انتخاب شده 193 نفر (9/51 درصد) زن و 179 نفر(1/48 درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-1) و نمودار (4-1) ارائه شده است.
جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی

51.9 51.9 193 زن داده های معتبر
0.100 48.1 48.1 179 مرد

0.100 100 372 جمع

0.000 0 سیستم داده های نامعتبر

0.100 372 جمع کل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-1) هیستوگرام جنسیت پاسخگویان

4-2-2) سن پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 372 نمونه انتخاب شده 128 نفر (4/34 درصد) کمتر از 25 سال؛ 159 نفر(7/42 درصد) بین 26 تا 35 سال ؛ 57 نفر(3/ 15 درصد) بین 36 تا 45 سال و 28 نفر (5/7 درصد) بیش از 45 سال بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-2) و نمودار (4-2) ارائه شده است
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
34.4 34.4 34.4 128 کمتر از 25 سال داده های معتبر
77.2 42.7 42.7 159 26 تا 35 سال
92.5 15.3 15.3 57 36 تا 45 سال
0.100 7.5 7.5 28 بیشتر از 45 سال

0.100 0.100 372 جمع

0 0 سیستم داده های نامعتبر

0.100 372 جمع کل

نمودار 4-2) هیستوگرام سن پاسخگویان

4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 372 نمونه انتخاب شده 28 نفر (4/7 درصد) فوق دیپلم ؛ 118 نفر(5/31 درصد) لیسانس و 226 نفر(8/60 درصد) فوق لیسانس و 1 نفر (3/0 درصد) دارای مدرک دکتری بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-3) و نمودار (4-3) ارائه شده است.

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
7.4 7.4 7.4 28 فوق دیپلم داده های معتبر
39 31.5 31.5 117 کارشناسی
99.7 60.8 60.8 226 کارشناسی ارشد
0.100 0.3 0.3 1 دکتری

0.100 0.100 372 جمع

0 0 سیستم داده های نامعتبر

0.100 372 جمع کل

نمودار 4-3) هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش
4-3-1) توصیف متغیر خواستههای فردی و شخصی مصرف کننده

جدول4-4) توصیف متغیر خواستههای مصرف کننده
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
خواستههای فردی 372 2.33 5 3.76632 0.494155 0.244

نمودار 4-4) توصیف متغیر خواستههای فردی

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر خواستههای فردی 2.33 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 3.77 انحراف معیار 0.494 واریانس آن 0.244 است.

4-3-2) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده

جدول4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
نگرش مصرف کننده 372 2.2 5 4.02419 0.548613 0.301

نمودار 4-5) توصیف متغیر نگرش مصرف کننده

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر نگرش مصرف کننده 2.2 و بالاترین مقدار آن 5، میانگین 4.024 انحراف معیار 0.549 واریانس آن 0.301 است.

4-3-3) توصیف متغیر قیمت محصولات

جدول4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات
تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار استاندارد واریانس
قیمت محصولات 372 2.29 5 4.0418 0.49083 0.241

نمودار 4-6) توصیف متغیر قیمت محصولات

باتوجه به جدول فوق مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر قیمت محصولات 2.29 و بالاترین مقدار آن 5 ، میانگین 4.04 انحراف معیار 0.491 واریانس آن 0.241 است.

]]>