[do_widget id=kl-erq-2]

E T
جامعه
T T
ترکیب
T E
درونی شدن
T E

دانش ضمنی (T)
دانش صریح (E)
شکل شماره 2-5 مدل چهار مرحله ای ایجاد دانش (Nonaka, et al.,2001,p:96-104)
در اینجا لازم به ذکر است که برونو دوگاید (2001) پیشنهاد می کنند که به جای در نظر گرفتن دانش در دو نوع صریح وضمنی ، محققان باید بدانند همه دانش ها تا حدودی ضمنی می باشند . این موضوع نیز از سهم مهم پولانی در بحث دانش نشأت می گیرد . جایی که او نتیجه گیری می کند که همه دانش ها یک بعد ضمنی دارند و اینکه “در زمان استفاده از دانش صریح همیشه بعد ضمنی آن نیز استفاده می شود” . این بستگی به مفهوم ویژه و ضمنی آن دانش دارد. (Tauman&chacar,2011,p:282)
چندین رویکرد برای کسب وارائه دانش توسعه داده شده اند.
2-8-5)دیدگاه معماری فن آوری اطلاعات
این دیدگاه به کاربرد فن آوری اطلاعات در کسب، انتقال و تسهیم دانش اشاره دارد .
کسب دانش منابع داخلی و خارجی دانش را جمع آوری می کند و آنها را وارد مخزن دانش می نماید سپس ساختار طبقه بندی شده ای را برای استفاده بیشتر و بیشتر دانش ارائه می دهد
تجزیه تحلیل و انتقال دانش، برای استاندارد کردن ارائه دانش به منظور تشکیل یک پایگاه مستحکم برای اینجاد یکپارچگی بین دانش جدید و قدیم استفاده می شود. مراحل اجرای آن، طبقه بندی چندگانه دانش و ایجاد یک مخزن را شامل می شود.
تسهیم دانش و مکانیزمهای یاگیری، برای کاربرد فن آوری اطلاعات در یادگیری سازمانی استفاده می شوند. برای مثال، کاربرد مکانیزمهای عامل، جوامع مجازی و مکانیزمهای ارزیابی برای تسهیل اثربخشی یادگیری .
در حالی که مرحله اول این فرایند، کسب اطلاعات است ، در مرحله دوم اطلاعات وارد یک سیستم مخزن می شود و بطور منطقه ای سازماندهی می شوند . تقریبا هر تعریفی از مدیریت دانش ذخیره دانش را شامل می شود.
2-8-6)دیدگاه فعالیت مدیریت
فعالیتهای مدیریت دانش از بیرونی سازی ( از منابع چندگانه به مخزن دانش ) ، ترکیب ( انتقال و تجزیه و تحلیل ) و درونی سازی ( تسهیم و یادگیری دانش ) به جامعه پذیری ( نوآوری و افزایش ارزش دانش ) نشأت می گیرد ، همچنین فعالیتهای مدیریتی بسیاری مانند ایجاد یک فضای قابل اعتماد برای کارکنان به منظور تسهیم دانش خود ، برپایی و مدیریت مخازن دانش و غیره را نیز در بر می گیرد .(chang,et al.2009,p:5378-5380)
جدول شماره 2-1 دیدگاههای مختلف مدیریت دانش

]]>